EL BLOC DEMANA A LES CORTS UN CANVI NORMATIU PER EVITAR MÉS TANCAMENTS DE CASALS FALLERS

Els econacionalistes aprofitaran la trobada de les JLF del País Valencià a Gandia, aquest dilluns, per explicar la proposta


Gandia, 12 de desembre de 2008


A LA MESA DE LES CORTS

Enric Morera, portaveu adjunt del grup parlamentari Esquerra Unida-BLOC-Verds-IR: Compromís, d’acord amb allò disposat en els articles 160 i següents del RC, presenta la següent Proposició No de Llei de tramitació ordinària.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recentment hem tingut notícies del tancament de diversos locals destinats a casals fallers en diverses poblacions com Gandia o Aldaia. Aquests tancaments han estat propiciats per diverses sentències judicials que han emparat el dret dels ciutadans a no sofrir més molèsties que les quals estan legalment permeses.
No obstant això, no cal oblidar que els casals fallers realitzen una sèrie d'activitats lúdiques festives i culturals, que entronquen amb les tradicions valencianes i que són necessàries protegir i fomentar, dintre del compliment estricte del marc legal vigent.
El conflicte que s'ha produït es deu principalment a la deficient regulació legal dels casals fallers en la normativa vigent, que és la Llei 4/2003 de la Generalitat valenciana, d'Espectacles públics i activitats recreatives.
I diem deficient regulació ja que en el nomenclàtor d'activitats subjectes a regulació, no figura específicament els casals fallers. Això implica que a l'hora de qualificar l'activitat que en ells es desenvolupa, s'assimile a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical.
Atès que en la majoria dels casos, els locals fallers no es destinen a activitats amb ambientació musical, hauria de tenir-se en compte en la normativa assenyalada, en un apartat específic aquesta circumstància, el que permetria enquadrar en el marc legal als locals fallers i els permetria desenvolupar la seua activitat amb tota normalitat, per a major tranquil·litat dels fallers i dels seus conveïns i ciutadania en general.
I aquelles falles que pretenguen destinar els seus locals a activitats amb ambientació musical, haurien de prendre les mesures legals per a adaptar-los a aquestes circumstàncies.

Per tot això, presentem la següent :

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Les Corts insten la Conselleria de Governació a que propicie un canvi normatiu en la Llei 4/2003, de la Generalitat, d'Espectacles públics i activitats recreatives, i en la normativa de desenvolupament reglamentari a fi que l’activitat de casal faller es contemple com una activitat específica de caràcter lúdic i no siga assimilada a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical.


Les Corts, 20 de novembre del 2008Enric Morera

| Més