EL BLOC ENCARA NO DISPOSA DELS INFORMES TÈCNICS SOBRE ELS DANYS EN LA COBERTURA DE LA PISCINA DEL GRAU

Moya torna a demanar a Mut la documentació, 7 mesos després de l'accident (23 de gener):


Josep Miquel Moya Torres
, regidor portaveu del Grup Municipal Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, com a representant de dit grup polític a la Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge

EXPOSA

Que d’acord amb l’article 14 i següents del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de les Administracions Locals, des que es produïren els danys en la coberta de la Piscina del Grau, a conseqüència del temporal que va tindre lloc, li hem demanat diverses vegades, que ens facilitara els informes elaborats pels tècnics en relació a este succés, sense tindre cap documentació en este moment al respecte.

És per això que, en el plaç màxim que marca dit Reglament d’Organització i Funcionament de les Administracions Locals, li demanen ens siga facilitada una còpia dels informes.

Gandia, 21 d’agost de 2009


| Més