EL BLOC-VERDS DENUNCIA NOVES IRREGULARITATS QUE POSEN EN PERILL LA CONCESSIÓ DE L’AIGUA POTABLEL’ajuntament ha subscrit un contracte d’assistència en matèria jurídica i economicofinancera pel procediment negociat sense publicitat amb el gabinet d’advocats murcià ACAL, entre altres objectes, l’estudi de les ofertes presentades pels licitadors a la concessió de l’aigua i la preparació de la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractacióIrregularitats:


  1. Perquè els informes, externs o interns, només poden ser encomanats per la pròpia Mesa de Contractació, la qual, legalment constituïda, és l’única que assisteix a l’òrgan de contractació que és el Ple de l’Ajuntament

  2. I hi ha, a més, una inàudita celeritat:


  • El decret per encetar el procediment de contractació és de data 29 de febrer, quan es convida a les tres empreses

  • L’adjudicació (després de la renuncia de dues de les empreses convidades) es produeix el 10 de març

  • A l’endemà, dia 11, es procedeix (tot en el mateix dia) a la comunicació a l’empresa adjudicatària (per fax, a les 12,03 hores), l’ingrés d’esta de la fiança i la signatura del contracte

  • I el dia 17 de març, 6 dies després amb cap de setmana inclós, es presenta en l’Ajuntament l’informe, de 80 folis, que ja ha examinat la ingent documentació dels licitadors a la concessió de l’aigua


Roda de Premsa (26-3-08)

JOSEP M MOYA:

Bon dia,
Com va anunciar el regidor Sr. Mascarell, se’ns ha convocat a la Mesa de Contractació per a l’adjudicació de la concessió de l’aigua potable
Ja sabem tots com ha estat este procés i quin ha estat el posicionament del Bloc al respecte
No cal que recordem que, des del nostre punt de vista, ha estat un procediment precipitat en el que ha primat l’interés per una recaptació immediata de diners, deixant en un segon terme la qualitat tècnica del servei i, sobretot, els beneficis per als usuaris
Continuen havent massa coses sense resoldre, com per exemple les al·legacions al reglament, que ja sabeu que seran resoltes escoltant l’empresa adjudicatària, la qual cosa va en contra dels interessos dels ciutadans i usuaris
Però ara hi ha que afegir un nou greuge que, des del nostre punt de vista, suposa una nova irregularitat
Se’ns convoca ja per a la proposta d’adjudicació, en base als informes tècnics i un informe extern
Perquè sabeu que s’ha subscrit un contracte d’assistència en matèria jurídica i economicofinancera pel procediment negociat sense publicitat amb el gabinet d’advocats ACAL, entre altres objectes, l’estudi de les ofertes presentades pels licitadors a la concessió de l’aigua i la preparació de la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació
El Bloc ens assabentàrem d’eixe contracte el dia 14 pels mitjans de comunicació i esperàvem que es convocara la Mesa de Contractació per parlar-ne
En veure que no era així, férem una demanda per registre el dia 22 de març, que us adjuntem, en la que demanàvem la suspensió del procediment d’eixe contracte i la reunió urgent de la Mesa de Contractació
Per què? Molt senzill
Perquè els informes, externs o interns, només poden ser encomanats per la pròpia Mesa de Contractació, la qual, legalment constituïda, és l’única que assisteix a l’òrgan de contractació que és el Ple de l’Ajuntament
Això és el que diu literalment l’article 81.2 del Text Refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques; el que conclouen també molts informes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (us adjuntem un d’ells) i, encara més, això és el que diu el propi Plec de Condicions Economicoadministratives aprovat pel propi govern municipal per a la concessió de l’aigua, en el seu article 46.2, que diu literalment: si la Mesa de Contractació, als efectes de formular la seua proposta d’adjudicació, estima precís recabar informes tècnics sobre les ofertes presentades ...
Al Bloc ens asombra i ens preocupa com es vulneren sistemàticament tots els procediments, inclús els que ells mateixos estableixen i confiàvem que, efectivament, es convocaria la Mesa de Contractació per aprovar eixe contracte d’assistència a un gabinet jurídic per a l’elaboració d’informes
Però comprovem novament que la presa en poder recaptar com més diners millor i com més prompte millor, torna a posar en perill la concessió
Repetim: segons la llei i segons el propi plec, era la Mesa de Contractació qui havia d’encomanar els informes tècnics i no cap decret d’algú que és, simplement, un membre més de la Mesa de Contractació
El que es fa ara és assumir per part dels tècnics municipals, les conclusions d’eixe informe extern, de manera que no es pot afirmar que s’adjudica en base al que diu l’empresa d’advocats, que és la coartada legal amb què compten
Però ací s’han tornat a botar el procediment i ells ho saben
I hi ha, a més, una inàudita celeritat
El decret per encetar el procediment de contractació és de data 29 de febrer, quan es convida a les tres empreses
L’adjudicació (després de la renuncia de dues de les empreses convidades) es produeix el 10 de març
A l’endemà, dia 11, es procedéis (tot en el mateix dia) a la comunicació a l’empresa adjudicatària (per fax, a les 12,03 hores), l’ingrés d’esta de la fiança i la signatura del contracte
I el dia 17 de març, 6 dies después amb cap de setmana inclós, es presenta en l’Ajuntament l’informe, de 80 folis, que ja ha examinat la ingent documentació dels licitadors a la concessió de l’aigua
Ja voldríem que es tinguera esta impressionant eficàcia per a altres coses que, desgraciàdament, s’eternitzen. En definitiva, una nova arbitrarietat
No obstant això, ara s’obre una nova etapa, radicalment diferent a la que ens trobàvem fins ara
Ara, estudiarem els informes tècnics i procurarem adjudicar la concessió a l’oferta més avantatjosa segons les condicions que, encara que no siguen les nostres, són les que s’han aprovat. Però des del convenciment que, amb uns altres plecs, el servei de l’aigua potable de Gandia hauria pogut arribar a ser realment excel·lent.


| Més