PER AL BLOC-VERDS LA CONSTITUCIÓ DE L’EMPRESA MIXTA DE TURISME ÉS UNA ALTRA AVENTURA PER AMAGAR L’ENDEUTAMENT I PER A LA FUGIDA DEL CONTROL MUNICIPAL


Els nacionalistes s’oposen a l’empresa per diverses raons:


  • Pensem que l’objecte social és excessivament ampli i li dóna total i absoluta capacitat a l’empresa en temes que haurien de ser debatuts i consensuats al si de l’ajuntament i, per suposat, donant la participació adequada als grups polítics que hem tornat a ser immisericordement exclosos

  • S’està creant un ajuntament paral·lel que fuig del control polític i administratiu
    Parlem d’una empresa mixta que es valora precissament per la presència d’entitats privades però que menysprea, d’eixida, els socis

- No tindran capacitat de decisió

- No podran nomenar ni el President de la Junta General, de la que tampoc saben qui formarà part i com es repartiran els vots


  • I de la que, per suposat, cobraran tots. Una curiositat: els funcionaris públics i el polític, també?Roda de premsa 4-3-08

JOSEP MIQUEL MOYA:


Molt bon dia
Hui volem parlar-vos de la constitució de Gandiaprotur, una altra empresa, esta vegada referida al turisme
M’acompanya Emili Ripoll, membre del Bloc al Consell d’Administració d’Iniciatives Públiques qui us comentarà, primer, les esmenes que presentàrem als estatuts, com ja férem en les altres empreses
Jo, després, comentaré altres aspectes del tema

EMILI RIPOLL:

BON DIA, COM HA DIT JOSEP, EL PASSAT DILLUNS 25 DE FEBRER, AL "CONSELL D’ADMINISTRACIÓ D’INICIATIVES PÚBLIQUES" EL SEGON PUNT DEL ORDRE DEL DIA VA SER L’APROVACIO DE LA PROPOSTA DE ESTATUTS DE L’EMPRESA MIXTA DE TURISME,
I COM SEMBLA QUE A HORES D’ARA I COM NO PODIA SER D’ALTRA MANERA, EL GOVERN DEL PSOE Y LA PLATAFORMA, TORNER A FALLAR EN LES FORMES; NO SABEM SI INTENCIONADAMENT, DEGUT A L’IMPROVISACIO EN QUE ESTA INSTALAT AQUEST GOVERN, O PERQUE TENEN CLARA LA SEUA MAJORIA ABSOLUTA I LA UTILITZEN COMFORME ELS CONVE.
ES CLAR QUE DESDE EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ, NO ES PODEM APROVAR ELS ESTATUTS; SINO QUE HA DE SER LA JUNTA GENERAL DE L’EMPRESA, ON ESTAN REPRESENTATS TOTS ELS SOCIS, LA QUE ELS APROVE, I EN AQUEST CAS AL TRATARSE D’UNA EMPRESA MIXTA S´HAN DEIXANT DE BANDA A LES ASSOCIACIONS I ENTITATS PRIVADES QUE PARTICIPEN EN L’EMPRESA JA QUE ESTOS NO ESTAVEN REPRESENTATS EN EL MOMENT DE L’APROVACIÓ.
DES DEL BLOC-VERDS, AL IGUAL QUE FEREM EN L’APROVACIO DELS ESTATUTS DE LES EMPRESES D’URBANISME I ESPORTS, HEM PLANTEJAT DIFERENTS DEMANDES DE LES QUE SOLS SE’NS HA ACCEPTAT UNA, EN LA QUE L’ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIO ASSESORA PASARA A SER COMPETÈNCIA DE LA JUNTA GENERAL I NO SOLS DEL PRESIDENT COM DESDE EL GOVERN PROPOSAVEN.
NO ENS HAN DEIXAT CLAR QUI FORMARÀ PART DE LA JUNTA GENERAL, I SI EN ELLA ANEM A ESTAR TOTS EL GRUPS POLITICS AMB REPRESENTACIO MUNICIPAL; ES CLAR QUE FARAN EL QUE ELS CONVINGA AL SR. ORENGO I AL SR. MUT EN CADA MOMENT.

NO SE’NS HA ACCEPTAT LA PROPOSTA D’UNA MAJOR ASIDUITAT DE LES JUNTES GENERALS NOSALTRES EM PROPOSAVEM TRES, PERÒ NOMES SERÀ UNA AL ANY; ES EL QUE AQUEST GOVERN ENTEN PER TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÒ.

UNA VEGADA MES ENS HAN DEIXAT FORA DEL CONSELL D’ADMINISTRACIO, PER QUE COM DIU EL SR. ORENGO RALENTICEM LES DESICIONS O ES QUE TE POR A QUE ES CONEGUEN ALGUNES ACTUACIONS.

UNA COSA SI QUE ENS HA QUEDAT CLARA AQUESTA VEGADA I COM NOSALTRES JA HAVIEM DIT, ELS CONSELLERS VAN A COBRAR, A LO QUE EL BLOC-VERDS SEMPRE ENS EM OPOSAT.

LES COMPETENCIES DEL CONSELL D’ADMINISTRACIO, EN EL QUE NOSALTRES COM EN COMENTAT AVANS NO ESTAREM REPRESENTATS, TAL COM FIGURA EN ELS ESTATUTS SERAN SENSE CARACTER LLIMATADOR, ES HA DIR PODRAN FER EL QUE ELS SEMBLE AL GOVERN SENSE COMPTAR EN ELS GRUPS DE L’OPOCICIO NI PASAR PER LA JUNTA GENERAL.

EL BLOC-VERDS COM NO PODIA SER DÚN ALTRA MANERA EM VOTAT EN CONTRA DE L’APROVACIO D’ELS ESTATUTS DE L’EMPRESA DE TURISME.

PERQUE S’HAN DEIXAT DE BANDA PER A LA SEUA APROVACIO A LES DIFERENTS ASSOCIACIONS I ENTITATS QUE EN MAJOR O MENOR MESURA PARTICIPEN COM A SOCIS EN L’EMPRESA.

NO S’ENS HA DONAT PARTICIPACIO A TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS EN EL CONSELL D’ADMINISTRACIO I NOM SENS HA DEIXAT CLAR SI LA TINDREM EN LA JUNTA GENARAL, ES HA DIR CAP PARTICIPACIO NI CAP TRANPARENCIA.
I PERQUE ESTES EMPRESES PUBLIQUES, ES CONVERTIRAN EN INSTRUMENTS DE GESTIO, EN MANS SOLD DEL SR. ORENGO I EL SR. MUT PER A PODER FER I DESFER SENSE TINDRE QUE DONAR CAP EXPLICACIO A LA RESTA DE GRUPS AMB LEGITIMA REPRESENTACIO EN AQUEST AJUNTAMENT.

JOSEP MIQUEL MOYA:Com veieu, el primer que sobta és l’arrogància que es té
Es constitueix una empresa dedicada a temes turístics dins de la dinàmica de buidar de contingut l’ajuntament i escapar del control funcionarial i polític, i dels procediments de fiscalització i de participació
I es justifica, com a gran novetat, per la participació d’entitats privades relacionades amb el sector
Però, des de l’inici, és l’ajuntament el que pren les decisions, bandejant eixe sector privat. Es diu que només són propostes però ahí estan uns estatuts i un consell d’administració, que és on es decideixen les coses, dels quals no en sabien res els altres "socis" i que difícilment es qüestionarà perquè seria qüestionar noms concrets
Els estatuts diuen que el Consell d’Administració serà nomenat per la Junta General i esta la formen tots els socis. Per què no s’esperen a constituir la Junta General?
Per la nostra part, desconeixem si estarem presents en eixa Junta General i quina serà la nostra part de representació
Recordeu que quan reclamàvem participació dels grups polítics, se’ns deia que ja en teníem perquè estàvem en el Consell d’Administració d’Iniciatives Públiques que era, a la vegada, la Junta General de les altres empreses
No era suficient, perquè són els consells d’administració qui tenen la potestat executiva i les Juntes Generals es reuneixen només una vegada a l’any
Però és que ara no sabem tampoc ni si allò era cert o, dit d’altra manera, si una vegada més se’ns va enganyar, a nosaltres i a l’opinió pública
M’explique: Gandiaprotur té 66 participacions, de les quals 54 són d’Iniciatives Públiques i 12 privades. Cadascún dels socis privats vota per les participacions que té. Però, qui vota per les 54 d’Iniciatives? Tots els membres del Consell de manera proporcional? En quina proporció? O votarà un, representant a la majoria i el seu vot valdrà per 54?
Però a més, els acords valdran si representen les 2/3 parts de les participacions. Això només ho aconsegueix Iniciatives, de manera que els altres socis no tenen cap capacitat de decisió
Deiem arrogància, perquè l’ajuntament se sent capacitat per proposar uns estatuts i un consell d’administració al marge dels altres socis
Però no només pren competències d’eixos socis sinó del propi ajuntament
Ja aporten a la nova empresa mixta part d’un local municipal que no és seu mentre no li’l done l’ajuntament
I quan li’l done, podrà l’ajuntament fer ús? O dependrà de la voluntat de la nova empresa mixta? Preguntes per a les que no tenen resposta
Els estatuts, a més, contemplen objectes socials tan ambiciosos que li donen absolutament tot el poder a l’empresa. Quin paper es reserva l’Ajuntament? I el Patronat de Turisme?
Parlem de generar entitats de finançament mixt, fer concessions a entitats privades de serveis públics, representar l’ajuntament, ... És el buidatge de l‘ajuntament en tota regla
Però, a més, hi ha trucs de màgia per controlar-ho més
Es diu que el President i el Secretari del Consell seran triats per este i seran els mateixos de la Junta General. Miren vostés: el Consell d’Administració no pot triar el President de la Junta General perquè està per baix d’ella. És com si deiguérem que la Junta de Govern de l’Ajuntament triarà l’alcalde
I clar, així, els socis que no estiguen en el Consell d’Administració no poden triar el President de la Junta General, de la qual són membres
I si la Junta General es reuneix una vegada a l’any, quin paper tenen els socis? No poden nomenar ni directors-gerents, ni consellers delegats, ...
S’ha produït també una evolució previsible respecte al paper dels consellers: en AMUHSA, l’empresa de l’anterior legislatura el càrrec de conseller era gratuït, en Iniciatives pot ser retribuït i ara ja serà retribuït. S’han confirmat les sospites: a cobrar de l’erari públic
Nosaltres no tenim res en contra dels noms que apareixen. Òbviament, estem en contra perquè no se’ns ha donat representació, com seria democràtic i com constantment exigeix el PSOE amb les empreses de la Generalitat, per fer ací el contrari del que reclama
Però hi ha un fet curiós i és la presència d’un representant de la Plataforma perquè s’ha afirmat que ho és en representació de la Plataforma, un grup polític de l’ajuntament. Per què eixe grup té representant i no el tenim la resta?
En definitiva, el Bloc tornem a oposar-nos a esta empresa per diverses qüestions, algunes d’elles coincidents amb les anteriors:
Pensem que l’objecte social és excessivament ampli i li dóna total i absoluta capacitat a l’empresa en temes que haurien de ser debatuts i consensuats al si de l’ajuntament i, per suposat, donant la participació adequada als grups polítics que hem tornat a ser immisericordement exclosos
S’està creant un ajuntament paral·lel que fuig del control polític i administratiu
Parlem d’una empresa mixta que es valora precissament per la presència d’entitats privades però que menysprea, d’eixida, els socis
No tindran capacitat de decisió
No podran nomenar ni el President de la Junta General, de la que tampoc saben qui formarà part i com es repartiran els vots
I de la que, per suposat, cobraran tots. Una curiositat: els funcionaris públics i el polític, també?
És a dir, una altra aventura, amb només dos objectius (més endeutament i la fugida del control municipal) i que, legalment, no sembla estar tampoc del tot clar| Més