EL BLOC-VERDS DENUNCIA QUE ES VULNERA EL DRET A SER ATÈS EN LA NOSTRA LLENGUA A LA COMISSARIA DE GANDIAMoya recorda que l’Estatut d’Autonomia, la Constitució Espanyola i la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià garanteixen els drets lingüístics de valencians i valencianes "sense cap tipus de discriminació pel fet d’emprar una o altra llengua"

Els econacionalistes demanen que es facilite a tots els agents una mínima formació i informació sobre la realitat lingüística del País Valencià


Facund Puig Muñoz i Josep Miquel Moya Torres, regidors del Grup Municipal del BLOC-Verds a l’Ajuntament de Gandia, davant de la consideració del Ple presenten la següent

MOCIÓ

El passat 29 de febrer, la seu del BLOC de Gandia va patir un nou acte vandàlic, que afegir a una llarga llista, que va ser denunciat en la Comissaria de la Policia Nacional de Gandia.
La presentació de la denuncia va esdevindre un exercici de vulneració dels drets lingüístics dels valencianoparlants, ja que va ser impossible presentar-la verbalment en la nostra llengua perquè cap dels funcionaris presents a la comissaria entenia el valencià.
Estos fets foren posats en coneixement del Subdelegat del Govern a València, Sr. Luis Felipe Martínez Martínez, per escrit del dia 4 de març, i del Comissari en Cap de Gandia, Sr. Armando Jiménez, el passat 2 d’abril, amb la única pretensió que s’establiren els mecanismes necessaris per evitar que es tornaren a repetir situacions com la descrita, objectiu que fonamenta la present moció.
Efectivament, pel que fa a la cooficialitat del valencià i castellà, totes les administracions públiques radicades al País Valencià tenen el deure de garantir els drets lingüístics de valencians i valencianes, reconeguts en la Constitució Espanyola i en l’Estatut d’Autonomia Valencià, sense cap tipus de discriminació pel fet d’emprar una o altra llengua.
Així, l’article 3 de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià proclama que "l’ús del valencià pels ciutadans , en les relacions tant públiques com privades, produeix plens efectes jurídics sense que puga derivar-se de l’exercici del dret a expressar-se en valencià, qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció", i l’article 4 conclou que "en cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials". Al nostre parer, és indignant que després de 23 anys de l’entrada en vigor d’esta llei que emana de la Constitució i de l’Estatut, un ciutadà valencianoparlant no puga actuar de la mateixa manera que un castellanoparlant a l’hora de, per exemple i en el cas que ens ocupa, formular una denúncia en valencià en les comissaries valencianes, la qual cosa suposa una inculcació dels seus drets i, en conseqüència, una discriminació.
Així les coses, la pretensió d’esta moció no és cap altra que evitar en un futur situacions com esta a qualsevol ciutadà que, per les raons que siga, s’estime més expressar-se en la seu llengua materna, sense cap possible discriminació en un servei públic com és la policia nacional, garantint els drets dels ciutadans valencianoparlants. No es tracta de depurar cap responsabilitat sinó de demanar, a qui té la potestat i la competència, que s’articulen els sistemes adequats per fer-ho possible.
Hem d’agrair la recent resposta de la Delegació del Govern, a través del Subdelegat a València (que s’adjunta), en la que es reconeix el dret de qualsevol ciutadà o ciutadana d’interposar una denúncia en valencià i les instruccions donades "perquè es reitere el compliment de la normativa vigent pel que fa a la utilització del valencià", però entenem que en la defensa dels drets lingüístics dels valencianoparlants hem d’implicar-nos tots i, en conseqüència, és oportuna i convenient la present moció.
Per tot això, presenten la següent

PROPOSTA D’ACORD
1.- Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Delegació del Govern per demanar-li:
Que es procure que a la Comissaria de Gandia, i a qualsevol altra comissaria valenciana, sempre i en tot moment, hi haja present algun funcionari que entenga el valencià, per poder atendre adequadament els ciutadans i ciutadanes que s’estimen més expressar-se en valencià, i evitar així qualsevol tipus de discriminació com ara una excessiva demora en ser atesos.
Que es facilite a tots els agents, sobretot als provinents d’altres llocs de l’estat espanyol, una mínima formació i informació, per qualsevol mitjà (presencial, a distància o per escrit) sobre la realitat lingüística del País Valencià per evitar malinterpretacions fruit del desconeixement de la legalitat vigent, així com cursos de valencià perquè aquells que ho desitgen en puguen aprendre.
Gandia, 5 de maig de 2008Facund Puig Muñoz Josep M. Moya Torres

| Més