EL BLOC DEMANA L’ADHESIÓ DE GANDIA A LA TELEVISIÓ SENSE FRONTERES


Es tracta d’una Inciativa Legislativa Popular
“per tal de garantir legalment i de forma definitiva la recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l'àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals compartisquen llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d'afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació de les dites llengües.”

Els econacionalistes ja van demanar en 2007 un acord entre les administracions autonòmiques catalana i valenciana per a la reciprocitat de l’emissions del seus canals públics

MOCIÓ

Josep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, regidors del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, presenten al Ple municipal la següent:

PROPOSICIÓ

La Constitució Espanyola estableix en l’article 3 un principi de protecció del pluralisme lingüístic. L’apartat tercer d’aquest precepte conté un mandat dirigit al conjunt dels poders públics de l’Estat d’especial respecte i protecció de les distintes llengües i modalitats lingüístiques que conformen el patrimoni cultural comú. D’una manera més específica, l’article 20, apartat tercer, del text constitucional exigeix que en l’accés dels grups socials i polítics més significatius als mitjans de comunicació dependents dels ens públics es respecte el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya. Aquesta última previsió posa de manifest la singular rellevància dels mitjans de comunicació audiovisual a l’hora de promoure i difondre el plurilingüisme.

Un fet normatiu rellevant en aquest àmbit és la ratificació l’any 2001 per part de l’Estat espanyol de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, la qual estableix obligacions específiques de protecció d’aquestes llengües en l’àmbit dels mitjans de comunicació. L’article 11 de la Carta, que estableix les obligacions de les Parts respecte dels “Mitjans de comunicació”, disposa en l’apartat segon que:

“Les parts es comprometen a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en una llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta llengua.”

Segons que han assenyalat els organismes del Consell d’Europa, aquest compromís comporta no sols eliminar obstacles, sinó també adoptar mesures positives dirigides a garantir la llibertat de recepció directa de les emissions de televisió entre territoris veïns on es fa servir una llengua regional o minoritària en una forma idèntica o pròxima.

Atenent a tot l’anterior la Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Llei “Televisió sense Fronteres” presentarà a la Mesa del Congrés una proposta de llei amb aquest nom que té com a objecte garantir la recepció directa de les emissions de ràdio i televisió autonòmiques realitzades totalment o majoritàriament en les llengües incloses en l’àmbit de protecció de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries en les altres comunitats autònomes amb les quals compartisquen llengua utilitzada en una forma idèntica o semblant, a fi d’afavorir el desenvolupament dels espais de comunicació de les dites llengües.

Davant aquesta iniciativa, el Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia proposa l’adopció dels següents:

ACORDS

Que l’Ajuntament de Gandia:

1.- Done suport a la proposició de llei presentada mitjançant Iniciativa Legislativa Popular davant les Corts espanyoles amb el nom de “Televisió sense Fronteres”.

2.- Anime la ciutadania a recolzar mitjançant la seua signatura, l’esmentada iniciativa legislativa popular.

3.- Comunique aquest acord a les Corts espanyoles i a la Comissió promotora de la Iniciativa.


Gandia, 5 de juny de 2009.


Josep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz

| Més