EL BLOC ENCARA NO DISPOSA DELS INFORMES TÈCNICS SOBRE ELS DANYS EN LA COBERTURA DE LA PISCINA DEL GRAU

Moya torna a demanar a Mut la documentació, 7 mesos després de l'accident (23 de gener):


Josep Miquel Moya Torres
, regidor portaveu del Grup Municipal Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, com a representant de dit grup polític a la Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge

EXPOSA

Que d’acord amb l’article 14 i següents del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització i Funcionament de les Administracions Locals, des que es produïren els danys en la coberta de la Piscina del Grau, a conseqüència del temporal que va tindre lloc, li hem demanat diverses vegades, que ens facilitara els informes elaborats pels tècnics en relació a este succés, sense tindre cap documentació en este moment al respecte.

És per això que, en el plaç màxim que marca dit Reglament d’Organització i Funcionament de les Administracions Locals, li demanen ens siga facilitada una còpia dels informes.

Gandia, 21 d’agost de 2009


| Més

EL BLOC-VERDS DEMANA LA GRATUÏTAT DE LES ESCOLES INFANTILS I QUE ES RETORNEN ELS DINERS DE L’AUGMENT QUE S’HA APLICAT "TOT I LA CRISI ECONÒMICA"


Presenten al·legacions a la Modificació de l’ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic d’Escoleta Infantil Municipal:

El BLOC-Verds s’ofereix als pares i mares per assessorar-los en la redacció d’al·legacions particulars, ja que el període d’exposició pública finalitza el 3 de setembre pròxim.

AL·LEGACIONS:Volem, per suposat, la seua gratuïtat, tal i com acordà el plenari ara fa tres anys. I si, com és previsible, no s’accepta la proposta, demanem:

  • Que es retorne la diferència que s’ha cobrat de més per concepte de matrícula ja que la nova ordenança de preus públics encara no està en vigor.
  • Demanem que es torne el preu del menjador a 2 €/dia i que es faça una convocatòria pública de beques de menjador.
  • I, finalment, demanem que cas de no aprovar-se la gratuïtat, es calcule el que ha de pagar cada família, com es feia abans, és a dir, en funció de la renda per càpita familiar, un sistema que ajudava a disminuir el que pagaven les famílies amb menys ingressos “.

JOSEP M MOYA: “Amb el que es pensa gastar en un sol pis dels 327 que es pensen comprar, es podria garantir eixa gratuïtat i, fins i tot, establir un sistema de bons per als qui hagen d’utilitzar les escoletes privades, que ajudara també este sector”.


| Més

EL BLOC-VERDS PRESENTA UN RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA NEGATIVA DE LA JUNTA DE GOVERN A PROTEGIR ROMAGUERA


Els econacionalistes consideren que el govern fa una interpretació “purament subjectiva i interessada” de l’informe arqueològic de Víctor Algarra i Joan Cardona.

Moya continua sense saber res de l’informe arquitectònic encomanat per l’Ajuntament a Carles Dolç.

La conclusió a què arriba la JGL no té en compte el dictamen del Consell Valencià de Cultura (que recomana la protecció i catalogació de l’alqueria de Romaguera) “ni la petició de nombrosos professors universitaris ni els informes dels historiadors Isabel Canet, Ferran Garcia-Oliver i l’arqueòleg Carles Miret en el mateix sentit”.

Informen del recurs Paz Olmos Peris, directora general de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura i Esport.


| Més

EL BLOC-VERDS PRESENTA 13 AL·LEGACIONS AL TRAMVIA i PROPOSA UN TRAÇAT ALTERNATIU O QUE ES FAÇA EL METROBÚS


ESTUDI PAISATGÍSTIC TRAMVIA GANDIA - GRAU

FACUND PUIG: “nosaltres proposem que es dissenye un traçat alternatiu que aprofite la via del tren entre Gandia i el Grau i si açò no fora possible per alguna raó (perquè els veïns s’hi oposen, perquè Adif no vulga cedir l’espai o perquè tècnicament siga inviable), pensem que s’hauria de modificar la solució proposada i s’adopte una altra, contemplada la Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Gandia, acabat de redactar, basada en el sistema anomenat “metrobús”, que circula per una plataforma reservada i que, recordem, té com a principals característiques positives, la flexibilitat del traçat, el menor impacte de la infrastructura que necessita, i el menor cost econòmic que el tramvia”

RESUM AL·LEGACIONS:

1.- El BLOC-Verds no troba encertat fer una exposició pública paral·lela de dos projectes diferents d’una mateixa infrastructura.

2.- El Pla de Participació Pública no s’ha fet públic.

3.- L’Estudi d’Integració Paisatgística no és l’instrument adequat per analitzar l’impacte d’una infrastructura d’estes característiques.

4.- Ocupar una zona verda d’un sector residencial per a ubicar instal·lacions complementàries d’una xarxa primària no és legal si no hi ha compensacions al sector afectat.

5.- No és adequat ocupar part d’un espai verd per a ubicar una parada del tramvia.

6.- Els impactes de la infrastructura sobre les persones que viuen al carrer Tossal són inacceptables.

7.- El tramvia agreujarà els problemes de trànsit de l’avinguda del Grau i de la carretera del Grau.

8.- No s’entén per què se suprimix la catenària del tramvia al casc urbà de Gandia i es manté al casc urbà del Grau.

9.- Legalment no és possible ubicar les cotxeres, els tallers, el punt de comandament, les oficines, la subestació elèctrica i la desviació de la carretera en una zona verda del sector Mar-2.

10.- La supressió de la via de servei i del carrer del Doctor Melis per a donar cabuda al tramvia quan arriba al Grau suposa un perill i un impacte per als residents.

11.- Un mitjà de transport que vulga facilitar la connexió entre els nuclis urbans que hi ha entre Gandia i el Grau ha d’augmentar la quantitat de parades.


| Més

EL BLOC-VERDS S’ABSTINDRÀ EN LA VOTACIÓ DE LA NOVA CONTRACTA DEL FEM


EL BLOC-VERDS S’ABSTINDRÀ PERQUÈ ÉS “INCOMPLET” I NO FOMENTA EL RECICLATGE O EL SOTERRAMENT DELS CONTENIDORS


El reglament només arreplega les obligacions dels ciutadans i ciutadanes en relació amb este servei. “En canvi, no fa cap referència a les obligacions i les responsabilitats que haurien d’assumir tant l’ajuntament com l’empresa concessionària: manteniment de contenidors, neteja de contenidors, distància als contenidors de reciclatge, oficina de reclamacions del servei...”.

Per als econacionalistes, el reglament tampoc aporta solucions al problema del foment de la separació en origen dels residus i de la recollida selectiva.

Pel que fa al contracte, “no observem cap aposta decidida perquè en els deu anys que durarà la concessió hi haja un increment evident dels punts de reciclatge en relació als actualment existents, ni una diversificació dels productes susceptibles de ser separats en origen”.

FACUND PUIG: “Cinquanta, seixanta o setanta contenidors soterrats, a 10 anys vista, són ben poca cosa si tenim en compte que actualment hi ha en la ciutat un miler de contenidors d’orgànic i uns quatre-cents cinquanta dels tres productes que separem en la via pública: vidre, paper i lleugers”.


Gandia, 12 d’agost de 2009


| Més