El BLOC - Verds us desitja unes bones festes !


| Més

EL GOVERN VOTA EN CONTRA DE L'AUGMENT DE LES BONIFICACIONS FISCALS PER A JUBILATS, FAMÍLIES NOMBROSES O VEHICLES POC CONTAMINANTS


PSOE i Plataforma aproven un augment de la pressió fiscal del doble de l'IPC i rebutgen les emenes del BLOC-Verds pel que fa l'exempció i la modificació de les bonificacions fiscals

Els econacionalistes mostren la seua satisfacció davant l'anunci de la creació d'un fons social de 500.000 euros, però demanen concreció


Josep Miquel Moya i Facund Puig


JOSEP MIQUEL MOYA:

Proposem que ara, quan estem modificant les ordenances fiscals, es modifiquen també les bonificacions, augmentant el llindar d’ingressos per a l’exempció o la bonificació o incloent situacions determinades, com, per exemple, la condició d’aturat.
Així, ens creuríem la seua voluntat social: si l’augment (2,1 punts per damunt de l’IPC) anara acompanyat d’una modificació de les ordenances pel que fa a exempcions i bonificacions perquè pogueren entrar en vigor l’any 2009.
Vostés diuen que no tenen cap ànim recaptatori amb este augment. Demostren-ho i apliquen simplement l’actualització de l’IPC, que, hui, és el 2,4% i no el 4,5% o aproven ara majors bonificacions.

Gandia, 22 de desembre de 2008

| Més

EL GOVERN DEIXA LA PORTA OBERTA A UNA NOVA GRAN SUPERFÍCIE COMERCIAL AL PARC DEL PAÍS VALENCIÀ

PLENARI EXTRAORDINARI

PSOE i Plataforma rebutgen l'esmena del BLOC-Verds perquè s'hi limite l'espai comercial i perquè tinga relació amb l'esport.

Tot i això, els econacionalistes s'abstenen perquè estan a favor de la construcció d'un trinquet, una escola infantil…


JOSEP MIQUEL MOYA:

Amb esta decisió estem autoritzant uns usos, fonamentalment el trinquet i una guarderia, però també introduïm la possibilitat d’una zona d’usos comercials.
Clar, no és el mateix que, després, eixa zona comercial siga una botiga d’esports o un restaurant que s’empre esta possibilitat que ara obrim per construir una gran superfície.
Ja tenim els precedents de la Ciutat del Transport on es va introduir l’activitat comercial com a complement de l’activitat principal però eixa activitat principal, el transport, no ha aparegut per cap lloc i, per contra, tenim un gran centre comercial.
Hem estat dubtant sobre quin hauria de ser el nostre vot, sobretot vistos eixos precedents i l’ús o la interpretació que es va fer i entenem que no es pot eliminar la possibilitat d’un espai comercial, que faça més atractiva la concessió, però tampoc podem deixar que esta modificació del Pla obriga la porta a una altre gran centre comercial, encara que també és cert que este no estaria ubicat a l’extraradi com ho estan els altres.
Per això, hem presentat esta esmena, que consisteix, simplement, en afegir que els usos comercials, bé estaran relacionats amb l’ús principal, bé no ultrapassaran els 1.000 m2 en el seu conjunt, perquè quede ben clar el tema.
I aprofitem també per pregar que s’intente accelerar la construcció del trinquet perquè desgraciadament Gandia ha passat de ser el referent del País en la Pilota valenciana a no tindre trinquet.

Gandia, 22 de desembre de 2008

| Més

EL GOVERN NOMÉS INFORMARÀ L'OPOSICIÓ UNA VEGADA A L'ANYFacund Puig


El BLOC-Verds presenta esmenes per pal·liar l'opacitat i la disminució de la participació dels grups de l'oposició:
  • La Junta de Govern, que és l’únic órgan en què se’ns permet estar als grups de l’oposició, es reunix només una vegada a l’any, amb caràcter ordinari.
  • Només se’ns permet un representant en la Junta de Govern i cap en el Consell Directiu.
No s’establix cap tipus de proporció entre els regidors obtinguts per cada força política i la representació en els órgans de decisió de l’institut.Gandia, 18 de desembre de 2008

| Més

EL GOVERN DE GANDIA PUJA ELS IMPOSTOS EL DOBLE DE L'IPC DE NOVEMBREEl BLOC-Verds denuncia que el govern "intentant enganyar a la ciutadania" vol disfressar-ho com una actualització "perquè és incapaç d’admetre que si aprovem una actualització hauríem d’aplicar l’últim IPC publicat, el del mes de novembre, que és del 2,4% i no del 4,5% que és el percentatge d’augment dels impostos que van a aprovar".


Precisament, el govern ha desestimat una al·legació dels econacionalistes perquè es corregira la dada i eixos impostos i taxes apujaren únicament el 2,4% que és l’últim IPC interanual, el del mes de novembre, i no el 4,5% que és l’IPC del mes d’agost.


"Parlen d’aplicar la diferència d’ingressos entre l’IPC aprovat i el real, a majors bonificacions fiscals o a mesures de caràcter social… Però ja sabem que, en realitat, no existeix eixa voluntat perquè la proposta d’un augment de les bonificacions fiscals que realitzàrem el Bloc a propòsit de les mesures contra la crisi, fou votada en contra pel govern. A més, qualsevol nova bonificació ja no entrarà en vigor fins l’any 2010".


Gandia, 17 de desembre de 2008


| Més

EL BLOC-VERDS S'ALEGRA QUE L'AJUNTAMENT DISPOSE JA DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CP SANT FRANCESC DE BORJA


Instem el govern a que accelere els tràmits per començar les obres quan més prompte millor

El grup municipal del BLOC-Verds vol manifestar la seua alegria davant la notícia que l'Ajuntament de Gandia ja disposa del projecte de remodelació del Col·legi Públic Sant Francesc de Borja. Per als econacionalistes és un motiu de satisfacció, perquè es tracta d'una llarga reivindicació de la comunitat educativa donat l'estat greu de deteriorament en que s'hi troba el centre.
És per això, que des del BLOC-Verds ens agradaria que l'Ajuntament de Gandia supervise amb urgència el projecte i, si s'ajusta a la legalitat, que li done el vistiplau quan més prompte millor per tal d'accelerar el procés de remodelació de l'escola.


Gandia, 17 de desembre de 2008

| Més

LA GENERALITAT CONFIRMA AL BLOC QUE EL TIO DE LA PORRA SERÀ BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL DE CARÀCTER IMMATERIAL


La Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià ja ha sol·licitat a l'ajuntament que informe "de les característiques i detalls d'aquesta manifestació cultural per a la seua precisa descripció ".

No obstant això, l'escrit no aclarix si continua en marxa l'expedient per a la declaració com a Bé d’Interés Cultural, que és un nivell de protecció superior, i que els econacionalistes venen proposant des de l'any 2007.

De fet, en maig d’enguany, el Consell Valencià de Cultura va emetre informe favorable, demanant la seua declaració prèvia com a Bé de Rellevància Local.


Gandia, 15 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC DEMANA A LES CORTS UN CANVI NORMATIU PER EVITAR MÉS TANCAMENTS DE CASALS FALLERS

Els econacionalistes aprofitaran la trobada de les JLF del País Valencià a Gandia, aquest dilluns, per explicar la proposta


Gandia, 12 de desembre de 2008


A LA MESA DE LES CORTS

Enric Morera, portaveu adjunt del grup parlamentari Esquerra Unida-BLOC-Verds-IR: Compromís, d’acord amb allò disposat en els articles 160 i següents del RC, presenta la següent Proposició No de Llei de tramitació ordinària.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recentment hem tingut notícies del tancament de diversos locals destinats a casals fallers en diverses poblacions com Gandia o Aldaia. Aquests tancaments han estat propiciats per diverses sentències judicials que han emparat el dret dels ciutadans a no sofrir més molèsties que les quals estan legalment permeses.
No obstant això, no cal oblidar que els casals fallers realitzen una sèrie d'activitats lúdiques festives i culturals, que entronquen amb les tradicions valencianes i que són necessàries protegir i fomentar, dintre del compliment estricte del marc legal vigent.
El conflicte que s'ha produït es deu principalment a la deficient regulació legal dels casals fallers en la normativa vigent, que és la Llei 4/2003 de la Generalitat valenciana, d'Espectacles públics i activitats recreatives.
I diem deficient regulació ja que en el nomenclàtor d'activitats subjectes a regulació, no figura específicament els casals fallers. Això implica que a l'hora de qualificar l'activitat que en ells es desenvolupa, s'assimile a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical.
Atès que en la majoria dels casos, els locals fallers no es destinen a activitats amb ambientació musical, hauria de tenir-se en compte en la normativa assenyalada, en un apartat específic aquesta circumstància, el que permetria enquadrar en el marc legal als locals fallers i els permetria desenvolupar la seua activitat amb tota normalitat, per a major tranquil·litat dels fallers i dels seus conveïns i ciutadania en general.
I aquelles falles que pretenguen destinar els seus locals a activitats amb ambientació musical, haurien de prendre les mesures legals per a adaptar-los a aquestes circumstàncies.

Per tot això, presentem la següent :

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Les Corts insten la Conselleria de Governació a que propicie un canvi normatiu en la Llei 4/2003, de la Generalitat, d'Espectacles públics i activitats recreatives, i en la normativa de desenvolupament reglamentari a fi que l’activitat de casal faller es contemple com una activitat específica de caràcter lúdic i no siga assimilada a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical.


Les Corts, 20 de novembre del 2008Enric Morera

| Més

ORENGO ANUNCIA PROJECTES MEGALÒMANS MENTRE ES PERDEN SERVEIS BÀSICS I LLOCS DE TREBALL


Per al BLOC-Verds és inadmisible que s'esgote el contracte administratiu amb l'empresa que ofereix el servei d'informadors nocturns "que es va vendre a bombo i platillo fa dos anys"

Els econacionalistes també denuncien la desaparició del servei de vigilants de parcs i jardins

"Busquem homes i dones majors de 45 anys que ho tiguen més complicat per a trobar treball, i també dones amb càrregues familiars a les quals els beneficie un horari nocturn per a conciliar vida laboral i familiar" (Liduvina Gil, LP 01/11/2006)
Dos anys després, aquests homes i dones, 15 treballadors i treballadores han passat a engrossir les nòmines de l'atur, juntament els afectats i les afectades per la crisi econòmica. I és que el govern municipal ha decidit no renovar el contracte administratiu amb l'empresa encarregada d'oferir el servei d'Informadors Nocturs de Gandia. Una iniciativa pionera, al seu moment, i que es va vendre 'a bombo i platillo' suscitant l'atenció dels mitjans de comunicació d'arreu de l'Estat, així com d'altres municipis interessats a desenvolupar el projecte. És per aquesta raó, que el BLOC-Verds considera un nou despropòsit del govern municipal, "el qual no fa més que anunciar projectes megalòmans, mentre desapareixen serveis socials com aquest. Es tracta d'una mostra més de la política mediàtica del senyor Orengo".
Per a Josep Miquel Moya és 'inadmissible' la falta de previsió per part del govern, "el qual ha deixat que s'esgote el contracte sense preveure alternatives i demostraria la desastrosa gestió del servei". En aquest sentit, Moya ha recordat les contínues denúncies dels treballadors contra l'empresa per impagaments, fins i tot de la mateixa empresa contra el consistori per no cobrar el servei… "Denúncies que sistemàticament van estar negades per Orengo i Liduvina Gil, els quals es van dedicar a desqualificar l'oposició, en lloc de solucionar el problema".
D'altra banda, el BLOC-Verds també ha criticat la desaparició d'un altre servei que es prestava a la ciutadania. Es tracta de la vigilància de parcs i jardins de la ciutat.

Gandia, 10 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC PROPOSA QUE S'APROFITEN LES AJUDES DE ZAPATERO PER A EQUIPAMENTS SOCIALS I CREAR TREBALL ESTABLE

Sandra Cardona i Josep Miquel MoyaJOSEP MIQUEL MOYA:

"Parlem així, d’acabar la xarxa d’escoles infantils, de crear la xarxa de centres de convivència per a la gent gran, dels casals joves, de les biblioteques de barri, dels centres socials o de les zones esportives."

"I, en segon lloc, perquè aprofiten per a crear llocs de treball no només durant la seua construcció sinó també després…"


Gandia, 11 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC SOL·LICITARÀ QUE ES REACTIVE EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL MUNICIPAL


El Bloc amb els representants de FAES


El Bloc amb els respresentants de CCOO


Consideren vital l'existència d'un foro de debat on s'estudien propostes i que genere confiança a la societat.

CCOO alerta que el percentatge d'aturats a la comarca s'apropa al 20%.

FAES preocupada per la manca de seguretat, d'infrastructures i pel deficient subministrament elèctric d'Iberdrola.

El Grup Municipal del BLOC-Verds presentarà una moció al Ple de l'Ajuntament de Gandia sol·licitant la celebració del Consell Econòmic i Social Municipal, un foro que no es reuneix des de fa dues legislatures. Així ho ha acordat després de reunir-se aquest matí amb els representants comarcals del sindicat CCOO (10.30 h) i l'executiva de FAES (12.00 h). I és que tots tres han coincidit que ara és el millor moment per a reactivar-lo, com a lloc de trobada de l'administració i els agents socials, per tal de debatre i presentar propostes consensuades que pal·lien els efectes de la crisi econòmica sobre el teixit productiu i social de la Safor-Valldigna. "És important també llençar un missatge d'optimisme i confiança a la gent, la qual comença a passar-ho malament… Eixir d'aquesta crisi ho hem de fer tots junts, buscant consensos i acords bàsics. Des del BLOC volem solucions en clau valenciana i que totes les institucions cooperen " El diputat del BLOC a les Corts, Enric Morera ha volgut conèixer de primera ma les reivindicacions i les dificultats per les que travessen els treballadors i les empreses de la comarca.
CCOO
El secretari general de CCOO de la Safor-la Ribera-la Costera, Josep A Carrascosa ha manifestat la seua preocupació per l'alarmant creixement de la desocupació, que a Gandia afecta ja un 13 per cent de la població activa, mentre que a la comarca la xifra arriba fins al 19.6 per cent, "entre sis i set punts per sobre de la mitjana estatal". Tant el BLOC com CCOO han coincidit que és necessari canviar el model econòmic, passar d'una economia especulativa a una productiva, invertir en la formació, impulsar els projectes d'auto ocupació o recolzar les xicotetes i mitjanes empreses.
Finalment, per problemes d'agenda, ha estat impossible reunir-se amb els representants d'UGT. No obstant això, els econacionalistes han manifestat la voluntat de trobar-se amb el sindicat les pròximes setmanes. De fet, els regidors del BLOC han participat aquest matí a la concentració convocada pel sindicat, davant l'Ajuntament de Gandia, en contra de la directiva europea que preveu ampliar la jornada laboral fins a les 65 hores setmanals.
FAES
La situació que travessa la xicoteta i mitjana empresa també preocupa, i molt, a la FAES. I és que la patronal saforenca ha recordat que, "mentre la majoria de les empreses valencianes són 'pymes', tota l'atenció de les institucions i mitjans de comunicació s'està centrant únicament en els ERE presentats per les grans empreses, les quals representen un percentatge mínim del teixit productiu valencià". Precisament, per a FAES una de les solucions a la desocupació passaria per ajudar directament a les xicotetes i mitjanes empreses, "les quals estarien capacitades per absorvir el 90 per cent de l'atur". En aquest sentit, la patronal que dirigeix Enrique Orihuel proposa mesures com la reducció de les taxes i els impostos municipals, l'agilització dels tràmits administratius per part dels ajuntaments o una reforma fiscal, per part del govern central.
D'altra banda, FAES també ha manifestat la seua preocupació pel que fa al deficient subministrament elèctric d'Iberdrola, que provoca talls i 'micro' talls constants. Un altra inquietut és la falta de seguretat que afecta a les empreses. I és que els empresaris es pregunten "per què no ha arribat a reunir-se mai el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana, a pesar que es va constituir l'any 2005". L'altra gran reivindicació és la falta d'infrastructures bàsiques, com ara el desdoblament de la línia ferroviària Gandia-Cullera, el tren Gandia-Oliva-Dénia o la ronda sud, entre altres.
Per la seua banda, els econacionalistes s'han compromés ha defensar aquestes i altres propostes davant les diferents administracions. Morera ha recordat que el BLOC ha presentat esmenes al Congrés dels Diputats sobre el tren, "perquè es regenere el litoral… O a les Corts per aconseguir un bon model de finançament, per potenciar la formació professional, per a la rebaixa de l'impost de societats (del 30 al 25%) o per facilitar les línies de crèdit oficial (ICO…)"
Per últim, el secretari general del BLOC ha anunciat que sol·licitarà a la Generalitat un pla de xoc per combatre l'actual crisi econòmica "i mesures per tal de crear benestar social i riquesa"


Gandia, 10 de desembre de 2008

| Més

EL PP DIU NO A L'AMPLIACIÓ DE LA DEPURADORA

La proposta la va defensar ahir el diputat autonòmic, Enric Morera a proposta del BLOC-Verds de Gandia:
Que s’aprove i execute el projecte d’ampliació de l’EDAR Safor-Sud
Que s’aplique, amb caràcter prioritari, el tractament terciari
Que s’acabe amb el projecte de desodorització encetat fa tres anys
Que es repare d’immediat l’emissari submarí i s’aprove un pla de revisions i manteniment periòdic


Gandia, 5 de desembre de 2008

| Més

"EL MANHATAN DE GANDIA" PREOCUPA EN LES TERTÚLIES DEL BLOCEls/les assistents pregunten els regidors del BLOC sobre la intenció d'Orengo i Mut de construir dues torres de més de 24 pisos a l'entrada de Gandia
Com és habitual, Les tertúlies del BLOC, les xarrades amb els regidors de Gandia, es van reunir el 29 de novembre passat, coincidint amb el darrer dissabte de mes. Els/les vora 30 assistents a la Cafeteria Tano Puríssima van preguntar sobre diferents temes d'actualitat, però sens dubte les polítiques urbanístiques del govern PSOE-Plataforma van centrar la tertúlia. En concret, la proposta de construcció de dues torres de més de 24 pisos cadascuna, al parc d'Ausiàs March, dins el projecte d'urbanització de l'Avinguda d'Alacant. Un projecte, que els tertulians i les tertulianes no van dubtar a batejar com el "Manhatan de Gandia", recordant el polèmic PAI de la platja de Cullera.
Per la seua banda, els regidors del BLOC-Verds, Josep Miquel Moya i Facund Puig van mostrar el seu rebuig al projecte, "perquè atempta contra el model de creixement urbanístic racional i sostenible que ha primat a Gandia els darrers anys, entre altres factors, gràcies a la presència dels econacionalistes…"
Dit això, van lamentar no poder oferir més informació a la ciutadania, que la apareguda als mitjans de comunicació. En aquest sentit, van denunciar un exemple més de la política "oscurantista i especulativa" que està desenvolupant el govern d'Orengo. "El mateix veïnat de la zona ha mostrat públicament la seua preocupació davant el desconeixement de les actuacions que afectaran les seues cases i negocis, tot i haver sol·licitat informació a Mut en moltes ocasions".
Josep Miquel Moya i Facund Puig van anunciar que el BLOC informarà la ciutadania i argumentarà el seu rebuig "al nou projecte megalòman d'Orengo i la dreta local", tan prompte com se'ls facilite la informació.

Gandia, 5 de desembre de 2008

| Més

FACUND PUIG: "Qui no segueix el PSOE amb els ulls tancats perd el noble títol de la progressia"El BLOC-Verds es mostra partidari d'ampliar el parc de vivenda pública per part de l'ajuntament, però amb garanties:
Pimera garantia: que s’acabe el pla de vivenda iniciat la legislatura passada. Hi ha persones en esta ciutat que fa més de tres anys que van obtindre una vivenda municipal, les obres de les quals encara ni han començat. I això crea frustració.
Segona garantia: Que el nou pla de vivenda que es dissenye, compte amb una planificació rigorosa de les actuacions a realitzar per evitar que tot quede en un bluf mediàtic.
Tercera garantia: Que es conega el finançament que s’utilitzarà per evitar, amb el recurs abusiu a préstecs hipotecaris, descarregar el pes d’una despesa incontrolada a les corporacions dels trenta anys pròxims.
Els econacionalistes acusen Mascarell de voler desmarcar-se del consens pel que fa a les autoescoles…
Puig recorda que només s'han aprovat sis ajudes del programa SOS Vivenda "i desconeguem si s'han adjudicat"

Gandia, 4 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC FELICITA LA UGT PER LA PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN PLA D'OCUPACIÓ A LA SAFOR

Els econacionalistes es sumen a la proposta i sol·liciten la inclusió en la mesa de negociació de tots els partits amb representació comarcal
El secretari comarcal del Bloc Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna, Facund Puig ha volgut manifestar aquest matí el recolzament de la seua formació a la proposta llençada pel sindicat UGT de liderar un Pla-Pacte per l'Ocupació a la nostra comarca.
Els econacionalistes consideren molt positiva la iniciativa de crear una mesa de negociació, amb la presència dels agents socials implicats: sindicats (UGT i CCOO), la Mancomunitat, la patronal... En aquest sentit, Puig ha sol·licitat també la presència del BLOC, així com de la resta de forces polítiques amb representació municipal a la Safor-Valldigna per tal d'ampliar el consens social necessari per afrontar la greu crisi econòmica.

La Safor-Valldigna, 3 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS TORNA A SOL·LICITAR UN CONVENI AMB LA CHX PER MILLORAR EL MANTENIMENT DELS BARRANCS I RIUS

Fa sis mesos que ho sol·licitàren a Mut, però mai s'ha tractat en comissió
Hui presenten la moció al Ple
Des del Bloc insisteixen en que hauria de ser la Confederació qui se’n fera càrrec d’esta neteja, ja que és la propietària i competent en esta matèria, però ja que dissortadament no és així, presentàren una moció perquè s’establira qualsevol tipus de col·laboració entre l’Ajuntament i la Confederació per aconseguir l’únic objectiu que ens interessa: el manteniment dels rius i barrancs nets.
Un conveni com el que la Confederació ha sigant ja amb altres entitats i administracions i que poden ser variats: s’autoritza la neteja als ajuntaments, es transfereixen partides econòmiques o es delimiten els compromisos d’uns i d’altres.
"Nosaltres no volíem marcar les condicions. Simplement demanàvem que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Confederació per veure si som capaços de signar un conveni específic per al nostre terme municipal, atenent la importància que pot tindre comptar amb rius i barrancs nets... Per suposat, tot i respectant els particulars ecosistemes"
Eixa moció fou presentada per al seu debat a la comissió d’urbanisme o al plenari, en juny: fa ja sis mesos, sense que s’haja debatut perquè no s’ha dut a cap lloc per a la seua discusió.
La neteja de rius i barrancs es un tema recurrent des de fa temps. Tots coneixem precedents ben dramàtics prop de casa nostra
En segon lloc, demanen mecanismes que els eviten haver d’estar parlant permanentment d’açò cada any i per això, exigeixen que es debata al Ple la moció que presentàren fa sis mesos.
MOCIÓ:
Josep Miquel Moya Torres, Regidor-Portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, demana que s’incloga en l’ordre del dia del proper plenari per a la seua discussió la següent
MOCIÓ
El terme municipal de Gandia compta amb nombrosos barrancs que, de vegades, no s’hi troben en les condicions adequades de neteja, la qual cosa produeix una situació d’insalubritat però sobretot de perillositat davant possibles avingudes.
La titularitat d’estos barrancs i, en conseqüència, l’obligació del seu manteniment i neteja, correspon a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Malgrat l’indubtable aposta que ha realitzat els darrers anys a la nostra ciutat i a la nostra comarca, entenem que l’extrem que ens ocupa no ha estat suficientment abordat per l’organisme competent.
En els últims anys, la Confederació ha signat convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per procurar eixe manteniment i neteja, com els signats amb els ajuntaments de la Ribera, en març del 2005, dins del Programa de Condicionament de Caixers, que es podria prendre com a model per atendre les antigues demandes, per exemple, dels veïns del Barranc de Sant Nicolau.
Per tot això, elevem a la consideració de la Comissió Municipal Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, la següent

PROPOSTA
Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per demanar-li l’establiment del mecanisme de col·laboració més adequat que permeta mantindre en perfectes condicions tots els barrancs del nostre terme municipal.
Gandia, 26 de novembre de 2008

| Més

EL GOVERN OBVIA QUE LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA I ELS TURISTES CONSIDEREN SUFICIENT L'OFERTA COMERCIAL DE GANDIAFACUND PUIG: "El que hauria de fer l’ajuntament és abandonar la política comercial basada en la famosa afirmació de l’alcalde que el sol ix per a tots i reforçar el suport al comerç tradicional de Gandia abandonant l’impuls sistemàtic que s’està donant des del govern municipal a les àrees comercials perifèriques"
EL QUE ES DIU A L'ESTUDI I NO ES CONTA:
Quan es pregunta on va a comprar el visitant de la ciutat, el 39% afirma que a les tendes de Gandia, però s’obvia que el 31% va a un centre comercial de la perifèria, el 27% a un segon centre comercial de la perifèria i el 15% a un tercer centre comercial de la perifèria
No es pot afirmar que els turistes fan gran part de les seues compres al centre de la ciutat, perquè la major part les fa en centres comercials
No entenem com s’arriba a la conclusió, a la mateixa pàgina 34, que "les visites als centres comercials de Gandia generen visites a la resta de comerços del municipi". Esperarem a la reunió tècnica perquè algú ens ho aclarisca.
De la mateixa manera, el Bloc-Verds no ha trobat en cap apartat de l’estudi una afirmació que permeta concloure, com afirma Nèstor Novell, que les grans superfícies "no són cap barrera" que reste volum de negoci al comerç situat dins del casc urbà de Gandia.
VOLUNTAT DE CONSENS: Volem manifestar públicament que el nostre grup s’ha manifestat sempre obert a arribar a consensos en política comercial amb la resta de forces polítiques.

Gandia, 28 de novembre de 2008

| Més

LES CORTS APROVEN PER UNANIMITAT LA PROPOSTA DEL BLOC D'OLIVA EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL LITORAL


A l'acte, celebrat ahir, van assistir una representació de veïns afectats d’Oliva, junt al Portaveu del BLOC, David González i el regidor de Turismo Pau Pérez

Oliva, 28 de novembre de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS VOTARÀ A FAVOR DEL METGE A BENIPEIXCAR PERÒ LAMENTA LA "POCA DILIGÈNCIA" D'ORENGO

I és que al Ple ordinari del 26 de juliol de 2007, el regidor del BLOC-Verds, Facund Puig ja altertava l'alcalde sobre la possibilitat que el consultori mèdic es traslladara a Benirredrà: "Hem tingut notícia, via periodística, que l’actual alcaldessa de Benirredrà sembla que va manifestar que el seu poble disposaria en breu d’un consultori mèdic. Volem recordar que eixe consultori actualment està en terme de Gandia, com vosté bé coneix, a Benipeixcar. Nosaltres volíem demanar a vosté i al govern de la ciutat que facen les gestions que consideren convenients perquè si això arriba a ocórrer, si es traslladara el consultori que actualment està prestant-se a Benipeixcar a Benirredrà, que no quedara desmantellat eixe espai de salut, interessant per a les persones que viuen al barri de Benipeixcar de la ciutat de Gandia"
I aquesta va ser la resposta de José Manuel Orengo:"No ho conec, però ben difícil trobe jo que canvien el consultori, perquè això seria un motiu de mobilització social, segur. És un consultori compartit, de plena satisfacció per a Benipeixcar i per a Benirredrà, pense".
És per tot això, què els econacionalistes es pregunten quines són les gestions que, durant aquest any i mig, el govern municipal ha realitzat davant la Conselleria de Sanitat per evitar el tancament del dispensari mèdic de Benipeixcar, així com les raons per les quals la Generalitat continua endavant amb la seua decisió.
No obstant això, el Grup Municipal del BLOC-Verds votarà a favor de la moció del govern que es debatrà al Ple de dilluns.

Gandia, 28 de novembre de 2008

| Més

LA FISCALIA RECONEIX DIFICULTATS PER ACONSEGUIR CONDEMNES "PER FALTA DE RECURSOS"El Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia va acollir ahir dimecres, la conferència de la fiscal delegada de Víctimes del Jutjat n 1 de València, Socorro Zaragozá al voltant de la resposta de l’administració de Justícia, davant de la violència de Gènere. Així, les vora 60 persones que hi van assistir van conèixer, entre altres assumptes, les dificultats de la fiscalia per poder aconseguir condemnes, com a conseqüència de la falta de recursos humans i materials.
En acabar la conferència, s'hi va obrir un torn de paraules i Zaragozá va respondre els dubtes plantejats pels assistents. La fiscal va agrair l’oportunitat de poder explicar quines són les avantatges i els problemes que té la llei integral de protecció a les víctimes de violència de gènere.
L'acte, recordem, estava organitza per l'associació Dones en Bloc de la Safor i s'emmarcava dins la commemoració del 25 de novembre.27-11-08

| Més

EL BLOC-VERDS SOL·LICITA A LA GENERALITAT QUE PAGUE LES SUBVENCIONS ALS CENTRES D'ATENCIÓ ALS MALALTS MENTALS

1.1.- Incremente les partides del pressupost de l’exercici 2009 destinades a l’atenció de les persones amb malaltia mental.
1.2.- Complisca els acords adoptats amb les associacions pel que fa al pagament de les subvencions als centres d’atenció als malalts.
1.3.- Financie el cost dels serveis de vivendes tutelades gestionades per associacions de familiars i de malalts.
1.4.- Complisca els decrets i ordres emanats de la pròpia administració autonòmica valenciana que regulen els serveis d’atenció a persones amb malaltia mental.
1.5.- Assumisca els increments salarials dels treballadors i treballadores arreplegats en el conveni col·lectiu del sector.
ASAEM, juntament amb la Federació d’Associacions de Familiars i Persones amb Malaltia Mental de la CV, han iniciat una campanya de protesta per a que l’administració autonòmica atenga les seues reivindicacions
Els econacionalistes han traslladat la moció a la resta de municipis de la comarca i del País Valencià, aixó com als diputats del BLOC puguen proposar a les Corts les iniciatives que corresponga

Gandia, 27 de novembre de 2008

| Més

MORERA VEU CONNIVÈNCIA ENTRE LA GENERALITAT I REDESA

El PP vota en contra a les Corts de la Proposició NO de LLei del BLOC contra l'actual projecte de línia d'alta tensió Gandia-El Verger
I això que als ajuntaments afectats els populars voten a favor de les al·legacions al traçat elèctric
El diputat autonòmic pel BLOC-Compromís, Enric Morera ha denunciat aquest matí el que considera "una mostra més de la connivència entre el PP i els interessos econòmics" de Red Eléctrica Española (REDESA). I és que ahir la majoria popular va impedir que prosperara una Proposició No de Llei dels econacionalistes perquè s'atura el procés de l'actual projecte de línia d'Alta Tensió entre Gandia i El Verger o se contemplara el traçat soterrat.
El líder del BLOC considera incongruent que el PP base la seua decisió en què el procediment es troba encara obert, "perquè són precissament tots els ajuntaments afectats, per unanimitat, els qui estan presentant al·legacions en contra de l'actual projecte. Fins i tot, els governats pel PP, com ara Daimús..."
Per a Morera aquest seria un bon moment per a ordenar el nostre territori "i no anar improvisant en funció dels interessos particulars. Hem de previndre nous impactes sobre el territori, el paisatge i la salut de les persones..." En aquest sentit, ha proposat aprofitar els convenis amb l'Estat sobre el tren Gandia-Oliva-Dénia per executar conjuntament totes dues infrastructures i evitar duplicar l'impacte.

| Més

EL BLOC-VERDS VALORA DE MANERA MOLT POSITIVA EL CONJUNT D'ACTIVITATS PROGRAMADES A LA SETMANA LITERÀRIA

El Grup Municipal del BLOC-VERDS a l’Ajuntament de Gandia vol felicitar el Departament de Cultura de l’ajuntament i el Centre d’Estudis i Investigació Comarcal Alfons el Vell pels actes organitzats amb motiu de la celebració de la Setmana Literària i l’homenatge retut al poeta saforenc Josep Piera.
El BLOC-VERDS valora de manera molt positiva el conjunt d’activitats programades al llarg de la setmana com la Fira del Llibre, l’espectacle Coral Romput, l’actuació de la Capella Ducal o l’Homenatge a la Paraula conduït per Ximo Vidal i Ruth Palonés.
El grup del BLOC-VERDS considera un encert haver aprofitat la creativitat i el saber fer de poetes, músics i actors de la nostra comarca per a oferir un seguit de propostes culturals caracteritzades per la seua qualitat.

Gandia, 26 de novembre de 2008

| Més

DONES EN BLOC PORTA A LA FISCALA DELEGADA DE VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE


La conferència, a càrrec de Socorro Zaragozá, tindrà lloc el dimecres, a les 19.30 hores, al Saló de Corones del Palau Ducal dels Borja

Les nacionalistes conviden la ciutadania a participar de tots els actes programats per ajuntaments i col·lectius a la Safor-Valldigna

La presidenta de l'Associació de Dones en BLOC de la Safor-Valldigna, Eva Pellicer, acompanyada per Empar Miller, del col·lectiu de la Font, ha anunciat hui l'acte que han preparat en commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
Així, Dones en BLOC de la Safor organitza el proper dimecres dia 26 la conferència "La violència de gènere. Com respon l’Administració de Justícia", a càrrec de Socorro Zaragozá Campos, Fiscala Delegada de Víctimes de Violència de Gènere. L’acte, tindrà lloc al Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia, a les 19’30 h.
Cal recordar, que el 17 de desembre de 1999 a través de la resolució 54/134 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, es va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, i va convidar els governs, les organitzacions internacionals i les organitzacions no governamentals a que organitzen en eixe dia activitats dirigides a sensibilitzar a l’opinió pública respecte el problema de la violència contra la dona.
"Les dones del Bloc de la Safor, hem intentat aportar el nostre grà de sorra per poder eliminar aquesta nafra social, fent conferències, taules redones, mobilitzacions i unint-nos als actes de repulsa o sensibilització que s’organitzen des de les diferents institucions. En el 2006, organitzarem una taula redona en la que hi participaren una fiscal, un intendent de la policia local i un advocat, perquè ens donaren el seu punt de vista sobre la nova llei integral de protecció contra la violència de gènere, que començava a aplicar-se. El que volem saber en esta conferència a la qual us convidem a assistir, és com està funcionat la llei i el jujat de violencia envers la dona desde la seua creació en juny de 2005"
Pelllicer ha recordat que en el que portem d’any són 66 dones les que han mort a mans de les seues parelles a reu de l’estat , i centenars les que denuncien casos de violència masclista, que no apareixen en premsa, però que viuen dia a dia un infern que s’ha de convatir des de tots els fronts possibles.
A més, asseguren les nacionalistes, La Llei integral de protecció contra la violència de gènere és una bona eina però necessita de finançament real, perquè encara que s’han creat nous jujats específics per a tractar estos casos - ja que així se li dona un millor tracte, més especialitzat a les víctimes - no són suficients. De fet, al País València l’únic jujat de violència sobre la dona ha absorvit el 30 % dels casos dels vint jujats d’instrucció que abans s’els repartien.
"Les Jutges, fiscals i advocats, a més dels i de les funcinàries que treballen en el jujat de violència sobre la dona, es queixen de la falta de mitjans i manifesten que haurien d’invertir més recursos econòmics, i crear almenys tres jujats al País Valencià, perquè la llei siga efectiva "

| Més

EL BLOC-VERDS ACUSA MUT DE COVARDIA "PERQUÈ NO VOL MOSSEGAR LA MA QUE LI DÓNA DE MENJAR" I EL REPTA A UN DEBAT PÚBLICJosep Miquel Moya: "El BLOC no busquem culpables de res. Volem solucions i que s’acaben d’una vegada per totes les urbanitzacions pendents. Però si el Sr. Mut vol buscar culpables que apunte cap a un altre lloc. Per exemple als que apuntava permanentment l’anterior legislatura (cosa de la que no sembla recordar-se) que eren el Sr. Borràs o el Sr. Orengo. Però, sobretot, a ell mateix, que ja fa un any i mig que és regidor d’urbanisme"
Els econacionalistes es corresponsabilitzen del que es va fer l'anterior legislatura. "De tot, però evidentment en major mesura d'allò que dúiem directament. I Marxuquera no és una d'elles"
Evidentment que el BLOC no volem que els veïns paguen les coses mal fetes. Precisament per això volem que es facen bé per estalviar-nos problemes en un futur
Demanen a Mut que combine les coses menudes amb el seus projectes megalòmans i intente donar satisfacció a parts iguals a les necessitats de la ciutadania i als seus aires de grandesa

Gandia, 24 de novembre de 2008

| Més

EL BLOC DE GANDIA PRESENTA ESMENES ALS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER VALOR DE 257 MILIONS D'EUROS


La Generalitat només preveu 600.00 euros en inversions concretes per a la ciutat (sense contar l'hospital comarcal)
Els econacionalistes acusen el PSOE de dexació de funcions per no votar en contra dels Pressupostos, obeint l'ordre de Zapatero
En educació, les esmenes recullen "totes aquelles actuacions que són necessàries i urgents a la nostra ciutat i llargament reivindicades per la comunitat educativa"
La resta de proposicions fan referència al tren Gandia-Oliva-Dénia, a les infrastructures hidrològiques, a la millora de la depuradora, al medi ambient, a la cultura o en matèria socio-sanitària…

Gandia, 21 de novembre de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS PRESENTA A LA SETMANA SANTA UNA PROPOSTA PER A RESTAURAR TOTS ELS PASSOS DE GANDIA

Els regidors del Bloc, Facund Puig i Josep Miquel Moya, presentaren dimecres passat als Germans Majors de la Junta de Germandats de la Setmana Santa de Gandia una proposta per a signar un conveni entre la pròpia Germandat, l’Ajuntament de Gandia i l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, amb l’objectiu de restaurar i mantenir tots els passos processonals de Gandia. La proposta, sobre la que es va treballar en l’anterior legislatura i que ara es troba finalment enllestida, fou avalada per Mònica Espí, Gestora de l’Institut de Restauració, Ignasi Gironès, Tècnic Superior d’Investigació i Josep Grafià, Professor de la Facultat de Belles Arts, que estigueren presents en la reunió.
La idea d’este conveni de restauració naix a la legislatura anterior quan des de la Regidoria de Planificació i Projectes s’encetaren converses per a la construcció, dins de la Xarxa de Museus de la Ciutat, d’un Museu de la Setmana Santa. Després de proposar diverses alternatives, tant l’Ajuntament com la Junta Major de Germandats es decantaren per l’Alqueria de Martorell, una opció que sembla assumir i compartir el nou regidor de Territori, Fernando Mut, segons va confirmar ell mateix.
Precisament per donar contingut al Museu, es va parlar de la necessitat de restaurar les diferents imatges religioses que composen la Setmana Santa de Gandia, per a la qual cosa es va establir contacte amb l’Institut de Restauració, un dels mes prestigiosos centres de restauració de l’estat espanyol que va acceptar l’encomanda realitzada per Josep Miquel Moya.
Fou per esta raó per la qual el Bloc va presentar una esmena als pressupostos del 2008 per incloure una partida econòmica anual de 30.000 euros durant 4 anys, esmena que, dissortadament, fou rebutjada pel govern municipal.
Tanmateix, i amb el vistiplau de la Junta Major de Germandats, l’Institut de Restauració va continuar amb l’estudi preliminar del projecte que ha estat acabat ara i fou presentat a la Junta Major ahir dimecres.
L’esmentat estudi contempla les intervencions específiques a realitzar en cadascuna de les imatges i la restauració de totes en un termini de 4 anys així com el seu manteniment anual, com a passa prèvia indispensable per a ser exposades en el futur Museu de la Setmana Santa de Gandia.
Un Museu que, des del Bloc, esperem que siga una realitat, de la mateixa manera que confiem que la Junta Major de Germandats i l’Ajuntament de Gandia arriben a un acord per fer possible este conveni per a la restauració de les imatges.
Gandia, 21 de novembre de 2008

| Més