El BLOC - Verds us desitja unes bones festes !


| Més

EL GOVERN VOTA EN CONTRA DE L'AUGMENT DE LES BONIFICACIONS FISCALS PER A JUBILATS, FAMÍLIES NOMBROSES O VEHICLES POC CONTAMINANTS


PSOE i Plataforma aproven un augment de la pressió fiscal del doble de l'IPC i rebutgen les emenes del BLOC-Verds pel que fa l'exempció i la modificació de les bonificacions fiscals

Els econacionalistes mostren la seua satisfacció davant l'anunci de la creació d'un fons social de 500.000 euros, però demanen concreció


Josep Miquel Moya i Facund Puig


JOSEP MIQUEL MOYA:

Proposem que ara, quan estem modificant les ordenances fiscals, es modifiquen també les bonificacions, augmentant el llindar d’ingressos per a l’exempció o la bonificació o incloent situacions determinades, com, per exemple, la condició d’aturat.
Així, ens creuríem la seua voluntat social: si l’augment (2,1 punts per damunt de l’IPC) anara acompanyat d’una modificació de les ordenances pel que fa a exempcions i bonificacions perquè pogueren entrar en vigor l’any 2009.
Vostés diuen que no tenen cap ànim recaptatori amb este augment. Demostren-ho i apliquen simplement l’actualització de l’IPC, que, hui, és el 2,4% i no el 4,5% o aproven ara majors bonificacions.

Gandia, 22 de desembre de 2008

| Més

EL GOVERN DEIXA LA PORTA OBERTA A UNA NOVA GRAN SUPERFÍCIE COMERCIAL AL PARC DEL PAÍS VALENCIÀ

PLENARI EXTRAORDINARI

PSOE i Plataforma rebutgen l'esmena del BLOC-Verds perquè s'hi limite l'espai comercial i perquè tinga relació amb l'esport.

Tot i això, els econacionalistes s'abstenen perquè estan a favor de la construcció d'un trinquet, una escola infantil…


JOSEP MIQUEL MOYA:

Amb esta decisió estem autoritzant uns usos, fonamentalment el trinquet i una guarderia, però també introduïm la possibilitat d’una zona d’usos comercials.
Clar, no és el mateix que, després, eixa zona comercial siga una botiga d’esports o un restaurant que s’empre esta possibilitat que ara obrim per construir una gran superfície.
Ja tenim els precedents de la Ciutat del Transport on es va introduir l’activitat comercial com a complement de l’activitat principal però eixa activitat principal, el transport, no ha aparegut per cap lloc i, per contra, tenim un gran centre comercial.
Hem estat dubtant sobre quin hauria de ser el nostre vot, sobretot vistos eixos precedents i l’ús o la interpretació que es va fer i entenem que no es pot eliminar la possibilitat d’un espai comercial, que faça més atractiva la concessió, però tampoc podem deixar que esta modificació del Pla obriga la porta a una altre gran centre comercial, encara que també és cert que este no estaria ubicat a l’extraradi com ho estan els altres.
Per això, hem presentat esta esmena, que consisteix, simplement, en afegir que els usos comercials, bé estaran relacionats amb l’ús principal, bé no ultrapassaran els 1.000 m2 en el seu conjunt, perquè quede ben clar el tema.
I aprofitem també per pregar que s’intente accelerar la construcció del trinquet perquè desgraciadament Gandia ha passat de ser el referent del País en la Pilota valenciana a no tindre trinquet.

Gandia, 22 de desembre de 2008

| Més

EL GOVERN NOMÉS INFORMARÀ L'OPOSICIÓ UNA VEGADA A L'ANYFacund Puig


El BLOC-Verds presenta esmenes per pal·liar l'opacitat i la disminució de la participació dels grups de l'oposició:
  • La Junta de Govern, que és l’únic órgan en què se’ns permet estar als grups de l’oposició, es reunix només una vegada a l’any, amb caràcter ordinari.
  • Només se’ns permet un representant en la Junta de Govern i cap en el Consell Directiu.
No s’establix cap tipus de proporció entre els regidors obtinguts per cada força política i la representació en els órgans de decisió de l’institut.Gandia, 18 de desembre de 2008

| Més

EL GOVERN DE GANDIA PUJA ELS IMPOSTOS EL DOBLE DE L'IPC DE NOVEMBREEl BLOC-Verds denuncia que el govern "intentant enganyar a la ciutadania" vol disfressar-ho com una actualització "perquè és incapaç d’admetre que si aprovem una actualització hauríem d’aplicar l’últim IPC publicat, el del mes de novembre, que és del 2,4% i no del 4,5% que és el percentatge d’augment dels impostos que van a aprovar".


Precisament, el govern ha desestimat una al·legació dels econacionalistes perquè es corregira la dada i eixos impostos i taxes apujaren únicament el 2,4% que és l’últim IPC interanual, el del mes de novembre, i no el 4,5% que és l’IPC del mes d’agost.


"Parlen d’aplicar la diferència d’ingressos entre l’IPC aprovat i el real, a majors bonificacions fiscals o a mesures de caràcter social… Però ja sabem que, en realitat, no existeix eixa voluntat perquè la proposta d’un augment de les bonificacions fiscals que realitzàrem el Bloc a propòsit de les mesures contra la crisi, fou votada en contra pel govern. A més, qualsevol nova bonificació ja no entrarà en vigor fins l’any 2010".


Gandia, 17 de desembre de 2008


| Més

EL BLOC-VERDS S'ALEGRA QUE L'AJUNTAMENT DISPOSE JA DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL CP SANT FRANCESC DE BORJA


Instem el govern a que accelere els tràmits per començar les obres quan més prompte millor

El grup municipal del BLOC-Verds vol manifestar la seua alegria davant la notícia que l'Ajuntament de Gandia ja disposa del projecte de remodelació del Col·legi Públic Sant Francesc de Borja. Per als econacionalistes és un motiu de satisfacció, perquè es tracta d'una llarga reivindicació de la comunitat educativa donat l'estat greu de deteriorament en que s'hi troba el centre.
És per això, que des del BLOC-Verds ens agradaria que l'Ajuntament de Gandia supervise amb urgència el projecte i, si s'ajusta a la legalitat, que li done el vistiplau quan més prompte millor per tal d'accelerar el procés de remodelació de l'escola.


Gandia, 17 de desembre de 2008

| Més

LA GENERALITAT CONFIRMA AL BLOC QUE EL TIO DE LA PORRA SERÀ BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL DE CARÀCTER IMMATERIAL


La Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià ja ha sol·licitat a l'ajuntament que informe "de les característiques i detalls d'aquesta manifestació cultural per a la seua precisa descripció ".

No obstant això, l'escrit no aclarix si continua en marxa l'expedient per a la declaració com a Bé d’Interés Cultural, que és un nivell de protecció superior, i que els econacionalistes venen proposant des de l'any 2007.

De fet, en maig d’enguany, el Consell Valencià de Cultura va emetre informe favorable, demanant la seua declaració prèvia com a Bé de Rellevància Local.


Gandia, 15 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC DEMANA A LES CORTS UN CANVI NORMATIU PER EVITAR MÉS TANCAMENTS DE CASALS FALLERS

Els econacionalistes aprofitaran la trobada de les JLF del País Valencià a Gandia, aquest dilluns, per explicar la proposta


Gandia, 12 de desembre de 2008


A LA MESA DE LES CORTS

Enric Morera, portaveu adjunt del grup parlamentari Esquerra Unida-BLOC-Verds-IR: Compromís, d’acord amb allò disposat en els articles 160 i següents del RC, presenta la següent Proposició No de Llei de tramitació ordinària.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Recentment hem tingut notícies del tancament de diversos locals destinats a casals fallers en diverses poblacions com Gandia o Aldaia. Aquests tancaments han estat propiciats per diverses sentències judicials que han emparat el dret dels ciutadans a no sofrir més molèsties que les quals estan legalment permeses.
No obstant això, no cal oblidar que els casals fallers realitzen una sèrie d'activitats lúdiques festives i culturals, que entronquen amb les tradicions valencianes i que són necessàries protegir i fomentar, dintre del compliment estricte del marc legal vigent.
El conflicte que s'ha produït es deu principalment a la deficient regulació legal dels casals fallers en la normativa vigent, que és la Llei 4/2003 de la Generalitat valenciana, d'Espectacles públics i activitats recreatives.
I diem deficient regulació ja que en el nomenclàtor d'activitats subjectes a regulació, no figura específicament els casals fallers. Això implica que a l'hora de qualificar l'activitat que en ells es desenvolupa, s'assimile a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical.
Atès que en la majoria dels casos, els locals fallers no es destinen a activitats amb ambientació musical, hauria de tenir-se en compte en la normativa assenyalada, en un apartat específic aquesta circumstància, el que permetria enquadrar en el marc legal als locals fallers i els permetria desenvolupar la seua activitat amb tota normalitat, per a major tranquil·litat dels fallers i dels seus conveïns i ciutadania en general.
I aquelles falles que pretenguen destinar els seus locals a activitats amb ambientació musical, haurien de prendre les mesures legals per a adaptar-los a aquestes circumstàncies.

Per tot això, presentem la següent :

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Les Corts insten la Conselleria de Governació a que propicie un canvi normatiu en la Llei 4/2003, de la Generalitat, d'Espectacles públics i activitats recreatives, i en la normativa de desenvolupament reglamentari a fi que l’activitat de casal faller es contemple com una activitat específica de caràcter lúdic i no siga assimilada a l'activitat pròpia d'una discoteca o sala de festes, amb ambientació musical.


Les Corts, 20 de novembre del 2008Enric Morera

| Més

ORENGO ANUNCIA PROJECTES MEGALÒMANS MENTRE ES PERDEN SERVEIS BÀSICS I LLOCS DE TREBALL


Per al BLOC-Verds és inadmisible que s'esgote el contracte administratiu amb l'empresa que ofereix el servei d'informadors nocturns "que es va vendre a bombo i platillo fa dos anys"

Els econacionalistes també denuncien la desaparició del servei de vigilants de parcs i jardins

"Busquem homes i dones majors de 45 anys que ho tiguen més complicat per a trobar treball, i també dones amb càrregues familiars a les quals els beneficie un horari nocturn per a conciliar vida laboral i familiar" (Liduvina Gil, LP 01/11/2006)
Dos anys després, aquests homes i dones, 15 treballadors i treballadores han passat a engrossir les nòmines de l'atur, juntament els afectats i les afectades per la crisi econòmica. I és que el govern municipal ha decidit no renovar el contracte administratiu amb l'empresa encarregada d'oferir el servei d'Informadors Nocturs de Gandia. Una iniciativa pionera, al seu moment, i que es va vendre 'a bombo i platillo' suscitant l'atenció dels mitjans de comunicació d'arreu de l'Estat, així com d'altres municipis interessats a desenvolupar el projecte. És per aquesta raó, que el BLOC-Verds considera un nou despropòsit del govern municipal, "el qual no fa més que anunciar projectes megalòmans, mentre desapareixen serveis socials com aquest. Es tracta d'una mostra més de la política mediàtica del senyor Orengo".
Per a Josep Miquel Moya és 'inadmissible' la falta de previsió per part del govern, "el qual ha deixat que s'esgote el contracte sense preveure alternatives i demostraria la desastrosa gestió del servei". En aquest sentit, Moya ha recordat les contínues denúncies dels treballadors contra l'empresa per impagaments, fins i tot de la mateixa empresa contra el consistori per no cobrar el servei… "Denúncies que sistemàticament van estar negades per Orengo i Liduvina Gil, els quals es van dedicar a desqualificar l'oposició, en lloc de solucionar el problema".
D'altra banda, el BLOC-Verds també ha criticat la desaparició d'un altre servei que es prestava a la ciutadania. Es tracta de la vigilància de parcs i jardins de la ciutat.

Gandia, 10 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC PROPOSA QUE S'APROFITEN LES AJUDES DE ZAPATERO PER A EQUIPAMENTS SOCIALS I CREAR TREBALL ESTABLE

Sandra Cardona i Josep Miquel MoyaJOSEP MIQUEL MOYA:

"Parlem així, d’acabar la xarxa d’escoles infantils, de crear la xarxa de centres de convivència per a la gent gran, dels casals joves, de les biblioteques de barri, dels centres socials o de les zones esportives."

"I, en segon lloc, perquè aprofiten per a crear llocs de treball no només durant la seua construcció sinó també després…"


Gandia, 11 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC SOL·LICITARÀ QUE ES REACTIVE EL CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL MUNICIPAL


El Bloc amb els representants de FAES


El Bloc amb els respresentants de CCOO


Consideren vital l'existència d'un foro de debat on s'estudien propostes i que genere confiança a la societat.

CCOO alerta que el percentatge d'aturats a la comarca s'apropa al 20%.

FAES preocupada per la manca de seguretat, d'infrastructures i pel deficient subministrament elèctric d'Iberdrola.

El Grup Municipal del BLOC-Verds presentarà una moció al Ple de l'Ajuntament de Gandia sol·licitant la celebració del Consell Econòmic i Social Municipal, un foro que no es reuneix des de fa dues legislatures. Així ho ha acordat després de reunir-se aquest matí amb els representants comarcals del sindicat CCOO (10.30 h) i l'executiva de FAES (12.00 h). I és que tots tres han coincidit que ara és el millor moment per a reactivar-lo, com a lloc de trobada de l'administració i els agents socials, per tal de debatre i presentar propostes consensuades que pal·lien els efectes de la crisi econòmica sobre el teixit productiu i social de la Safor-Valldigna. "És important també llençar un missatge d'optimisme i confiança a la gent, la qual comença a passar-ho malament… Eixir d'aquesta crisi ho hem de fer tots junts, buscant consensos i acords bàsics. Des del BLOC volem solucions en clau valenciana i que totes les institucions cooperen " El diputat del BLOC a les Corts, Enric Morera ha volgut conèixer de primera ma les reivindicacions i les dificultats per les que travessen els treballadors i les empreses de la comarca.
CCOO
El secretari general de CCOO de la Safor-la Ribera-la Costera, Josep A Carrascosa ha manifestat la seua preocupació per l'alarmant creixement de la desocupació, que a Gandia afecta ja un 13 per cent de la població activa, mentre que a la comarca la xifra arriba fins al 19.6 per cent, "entre sis i set punts per sobre de la mitjana estatal". Tant el BLOC com CCOO han coincidit que és necessari canviar el model econòmic, passar d'una economia especulativa a una productiva, invertir en la formació, impulsar els projectes d'auto ocupació o recolzar les xicotetes i mitjanes empreses.
Finalment, per problemes d'agenda, ha estat impossible reunir-se amb els representants d'UGT. No obstant això, els econacionalistes han manifestat la voluntat de trobar-se amb el sindicat les pròximes setmanes. De fet, els regidors del BLOC han participat aquest matí a la concentració convocada pel sindicat, davant l'Ajuntament de Gandia, en contra de la directiva europea que preveu ampliar la jornada laboral fins a les 65 hores setmanals.
FAES
La situació que travessa la xicoteta i mitjana empresa també preocupa, i molt, a la FAES. I és que la patronal saforenca ha recordat que, "mentre la majoria de les empreses valencianes són 'pymes', tota l'atenció de les institucions i mitjans de comunicació s'està centrant únicament en els ERE presentats per les grans empreses, les quals representen un percentatge mínim del teixit productiu valencià". Precisament, per a FAES una de les solucions a la desocupació passaria per ajudar directament a les xicotetes i mitjanes empreses, "les quals estarien capacitades per absorvir el 90 per cent de l'atur". En aquest sentit, la patronal que dirigeix Enrique Orihuel proposa mesures com la reducció de les taxes i els impostos municipals, l'agilització dels tràmits administratius per part dels ajuntaments o una reforma fiscal, per part del govern central.
D'altra banda, FAES també ha manifestat la seua preocupació pel que fa al deficient subministrament elèctric d'Iberdrola, que provoca talls i 'micro' talls constants. Un altra inquietut és la falta de seguretat que afecta a les empreses. I és que els empresaris es pregunten "per què no ha arribat a reunir-se mai el Consell Municipal de Seguretat Ciutadana, a pesar que es va constituir l'any 2005". L'altra gran reivindicació és la falta d'infrastructures bàsiques, com ara el desdoblament de la línia ferroviària Gandia-Cullera, el tren Gandia-Oliva-Dénia o la ronda sud, entre altres.
Per la seua banda, els econacionalistes s'han compromés ha defensar aquestes i altres propostes davant les diferents administracions. Morera ha recordat que el BLOC ha presentat esmenes al Congrés dels Diputats sobre el tren, "perquè es regenere el litoral… O a les Corts per aconseguir un bon model de finançament, per potenciar la formació professional, per a la rebaixa de l'impost de societats (del 30 al 25%) o per facilitar les línies de crèdit oficial (ICO…)"
Per últim, el secretari general del BLOC ha anunciat que sol·licitarà a la Generalitat un pla de xoc per combatre l'actual crisi econòmica "i mesures per tal de crear benestar social i riquesa"


Gandia, 10 de desembre de 2008

| Més

EL PP DIU NO A L'AMPLIACIÓ DE LA DEPURADORA

La proposta la va defensar ahir el diputat autonòmic, Enric Morera a proposta del BLOC-Verds de Gandia:
Que s’aprove i execute el projecte d’ampliació de l’EDAR Safor-Sud
Que s’aplique, amb caràcter prioritari, el tractament terciari
Que s’acabe amb el projecte de desodorització encetat fa tres anys
Que es repare d’immediat l’emissari submarí i s’aprove un pla de revisions i manteniment periòdic


Gandia, 5 de desembre de 2008

| Més

"EL MANHATAN DE GANDIA" PREOCUPA EN LES TERTÚLIES DEL BLOCEls/les assistents pregunten els regidors del BLOC sobre la intenció d'Orengo i Mut de construir dues torres de més de 24 pisos a l'entrada de Gandia
Com és habitual, Les tertúlies del BLOC, les xarrades amb els regidors de Gandia, es van reunir el 29 de novembre passat, coincidint amb el darrer dissabte de mes. Els/les vora 30 assistents a la Cafeteria Tano Puríssima van preguntar sobre diferents temes d'actualitat, però sens dubte les polítiques urbanístiques del govern PSOE-Plataforma van centrar la tertúlia. En concret, la proposta de construcció de dues torres de més de 24 pisos cadascuna, al parc d'Ausiàs March, dins el projecte d'urbanització de l'Avinguda d'Alacant. Un projecte, que els tertulians i les tertulianes no van dubtar a batejar com el "Manhatan de Gandia", recordant el polèmic PAI de la platja de Cullera.
Per la seua banda, els regidors del BLOC-Verds, Josep Miquel Moya i Facund Puig van mostrar el seu rebuig al projecte, "perquè atempta contra el model de creixement urbanístic racional i sostenible que ha primat a Gandia els darrers anys, entre altres factors, gràcies a la presència dels econacionalistes…"
Dit això, van lamentar no poder oferir més informació a la ciutadania, que la apareguda als mitjans de comunicació. En aquest sentit, van denunciar un exemple més de la política "oscurantista i especulativa" que està desenvolupant el govern d'Orengo. "El mateix veïnat de la zona ha mostrat públicament la seua preocupació davant el desconeixement de les actuacions que afectaran les seues cases i negocis, tot i haver sol·licitat informació a Mut en moltes ocasions".
Josep Miquel Moya i Facund Puig van anunciar que el BLOC informarà la ciutadania i argumentarà el seu rebuig "al nou projecte megalòman d'Orengo i la dreta local", tan prompte com se'ls facilite la informació.

Gandia, 5 de desembre de 2008

| Més

FACUND PUIG: "Qui no segueix el PSOE amb els ulls tancats perd el noble títol de la progressia"El BLOC-Verds es mostra partidari d'ampliar el parc de vivenda pública per part de l'ajuntament, però amb garanties:
Pimera garantia: que s’acabe el pla de vivenda iniciat la legislatura passada. Hi ha persones en esta ciutat que fa més de tres anys que van obtindre una vivenda municipal, les obres de les quals encara ni han començat. I això crea frustració.
Segona garantia: Que el nou pla de vivenda que es dissenye, compte amb una planificació rigorosa de les actuacions a realitzar per evitar que tot quede en un bluf mediàtic.
Tercera garantia: Que es conega el finançament que s’utilitzarà per evitar, amb el recurs abusiu a préstecs hipotecaris, descarregar el pes d’una despesa incontrolada a les corporacions dels trenta anys pròxims.
Els econacionalistes acusen Mascarell de voler desmarcar-se del consens pel que fa a les autoescoles…
Puig recorda que només s'han aprovat sis ajudes del programa SOS Vivenda "i desconeguem si s'han adjudicat"

Gandia, 4 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC FELICITA LA UGT PER LA PROPOSTA DE CREACIÓ D'UN PLA D'OCUPACIÓ A LA SAFOR

Els econacionalistes es sumen a la proposta i sol·liciten la inclusió en la mesa de negociació de tots els partits amb representació comarcal
El secretari comarcal del Bloc Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna, Facund Puig ha volgut manifestar aquest matí el recolzament de la seua formació a la proposta llençada pel sindicat UGT de liderar un Pla-Pacte per l'Ocupació a la nostra comarca.
Els econacionalistes consideren molt positiva la iniciativa de crear una mesa de negociació, amb la presència dels agents socials implicats: sindicats (UGT i CCOO), la Mancomunitat, la patronal... En aquest sentit, Puig ha sol·licitat també la presència del BLOC, així com de la resta de forces polítiques amb representació municipal a la Safor-Valldigna per tal d'ampliar el consens social necessari per afrontar la greu crisi econòmica.

La Safor-Valldigna, 3 de desembre de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS TORNA A SOL·LICITAR UN CONVENI AMB LA CHX PER MILLORAR EL MANTENIMENT DELS BARRANCS I RIUS

Fa sis mesos que ho sol·licitàren a Mut, però mai s'ha tractat en comissió
Hui presenten la moció al Ple
Des del Bloc insisteixen en que hauria de ser la Confederació qui se’n fera càrrec d’esta neteja, ja que és la propietària i competent en esta matèria, però ja que dissortadament no és així, presentàren una moció perquè s’establira qualsevol tipus de col·laboració entre l’Ajuntament i la Confederació per aconseguir l’únic objectiu que ens interessa: el manteniment dels rius i barrancs nets.
Un conveni com el que la Confederació ha sigant ja amb altres entitats i administracions i que poden ser variats: s’autoritza la neteja als ajuntaments, es transfereixen partides econòmiques o es delimiten els compromisos d’uns i d’altres.
"Nosaltres no volíem marcar les condicions. Simplement demanàvem que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Confederació per veure si som capaços de signar un conveni específic per al nostre terme municipal, atenent la importància que pot tindre comptar amb rius i barrancs nets... Per suposat, tot i respectant els particulars ecosistemes"
Eixa moció fou presentada per al seu debat a la comissió d’urbanisme o al plenari, en juny: fa ja sis mesos, sense que s’haja debatut perquè no s’ha dut a cap lloc per a la seua discusió.
La neteja de rius i barrancs es un tema recurrent des de fa temps. Tots coneixem precedents ben dramàtics prop de casa nostra
En segon lloc, demanen mecanismes que els eviten haver d’estar parlant permanentment d’açò cada any i per això, exigeixen que es debata al Ple la moció que presentàren fa sis mesos.
MOCIÓ:
Josep Miquel Moya Torres, Regidor-Portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, demana que s’incloga en l’ordre del dia del proper plenari per a la seua discussió la següent
MOCIÓ
El terme municipal de Gandia compta amb nombrosos barrancs que, de vegades, no s’hi troben en les condicions adequades de neteja, la qual cosa produeix una situació d’insalubritat però sobretot de perillositat davant possibles avingudes.
La titularitat d’estos barrancs i, en conseqüència, l’obligació del seu manteniment i neteja, correspon a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Malgrat l’indubtable aposta que ha realitzat els darrers anys a la nostra ciutat i a la nostra comarca, entenem que l’extrem que ens ocupa no ha estat suficientment abordat per l’organisme competent.
En els últims anys, la Confederació ha signat convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per procurar eixe manteniment i neteja, com els signats amb els ajuntaments de la Ribera, en març del 2005, dins del Programa de Condicionament de Caixers, que es podria prendre com a model per atendre les antigues demandes, per exemple, dels veïns del Barranc de Sant Nicolau.
Per tot això, elevem a la consideració de la Comissió Municipal Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, la següent

PROPOSTA
Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per demanar-li l’establiment del mecanisme de col·laboració més adequat que permeta mantindre en perfectes condicions tots els barrancs del nostre terme municipal.
Gandia, 26 de novembre de 2008

| Més

EL GOVERN OBVIA QUE LA MAJORIA DE LA CIUTADANIA I ELS TURISTES CONSIDEREN SUFICIENT L'OFERTA COMERCIAL DE GANDIAFACUND PUIG: "El que hauria de fer l’ajuntament és abandonar la política comercial basada en la famosa afirmació de l’alcalde que el sol ix per a tots i reforçar el suport al comerç tradicional de Gandia abandonant l’impuls sistemàtic que s’està donant des del govern municipal a les àrees comercials perifèriques"
EL QUE ES DIU A L'ESTUDI I NO ES CONTA:
Quan es pregunta on va a comprar el visitant de la ciutat, el 39% afirma que a les tendes de Gandia, però s’obvia que el 31% va a un centre comercial de la perifèria, el 27% a un segon centre comercial de la perifèria i el 15% a un tercer centre comercial de la perifèria
No es pot afirmar que els turistes fan gran part de les seues compres al centre de la ciutat, perquè la major part les fa en centres comercials
No entenem com s’arriba a la conclusió, a la mateixa pàgina 34, que "les visites als centres comercials de Gandia generen visites a la resta de comerços del municipi". Esperarem a la reunió tècnica perquè algú ens ho aclarisca.
De la mateixa manera, el Bloc-Verds no ha trobat en cap apartat de l’estudi una afirmació que permeta concloure, com afirma Nèstor Novell, que les grans superfícies "no són cap barrera" que reste volum de negoci al comerç situat dins del casc urbà de Gandia.
VOLUNTAT DE CONSENS: Volem manifestar públicament que el nostre grup s’ha manifestat sempre obert a arribar a consensos en política comercial amb la resta de forces polítiques.

Gandia, 28 de novembre de 2008

| Més

LES CORTS APROVEN PER UNANIMITAT LA PROPOSTA DEL BLOC D'OLIVA EN MATÈRIA D'ORDENACIÓ I GESTIÓ DEL LITORAL


A l'acte, celebrat ahir, van assistir una representació de veïns afectats d’Oliva, junt al Portaveu del BLOC, David González i el regidor de Turismo Pau Pérez

Oliva, 28 de novembre de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS VOTARÀ A FAVOR DEL METGE A BENIPEIXCAR PERÒ LAMENTA LA "POCA DILIGÈNCIA" D'ORENGO

I és que al Ple ordinari del 26 de juliol de 2007, el regidor del BLOC-Verds, Facund Puig ja altertava l'alcalde sobre la possibilitat que el consultori mèdic es traslladara a Benirredrà: "Hem tingut notícia, via periodística, que l’actual alcaldessa de Benirredrà sembla que va manifestar que el seu poble disposaria en breu d’un consultori mèdic. Volem recordar que eixe consultori actualment està en terme de Gandia, com vosté bé coneix, a Benipeixcar. Nosaltres volíem demanar a vosté i al govern de la ciutat que facen les gestions que consideren convenients perquè si això arriba a ocórrer, si es traslladara el consultori que actualment està prestant-se a Benipeixcar a Benirredrà, que no quedara desmantellat eixe espai de salut, interessant per a les persones que viuen al barri de Benipeixcar de la ciutat de Gandia"
I aquesta va ser la resposta de José Manuel Orengo:"No ho conec, però ben difícil trobe jo que canvien el consultori, perquè això seria un motiu de mobilització social, segur. És un consultori compartit, de plena satisfacció per a Benipeixcar i per a Benirredrà, pense".
És per tot això, què els econacionalistes es pregunten quines són les gestions que, durant aquest any i mig, el govern municipal ha realitzat davant la Conselleria de Sanitat per evitar el tancament del dispensari mèdic de Benipeixcar, així com les raons per les quals la Generalitat continua endavant amb la seua decisió.
No obstant això, el Grup Municipal del BLOC-Verds votarà a favor de la moció del govern que es debatrà al Ple de dilluns.

Gandia, 28 de novembre de 2008

| Més

LA FISCALIA RECONEIX DIFICULTATS PER ACONSEGUIR CONDEMNES "PER FALTA DE RECURSOS"El Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia va acollir ahir dimecres, la conferència de la fiscal delegada de Víctimes del Jutjat n 1 de València, Socorro Zaragozá al voltant de la resposta de l’administració de Justícia, davant de la violència de Gènere. Així, les vora 60 persones que hi van assistir van conèixer, entre altres assumptes, les dificultats de la fiscalia per poder aconseguir condemnes, com a conseqüència de la falta de recursos humans i materials.
En acabar la conferència, s'hi va obrir un torn de paraules i Zaragozá va respondre els dubtes plantejats pels assistents. La fiscal va agrair l’oportunitat de poder explicar quines són les avantatges i els problemes que té la llei integral de protecció a les víctimes de violència de gènere.
L'acte, recordem, estava organitza per l'associació Dones en Bloc de la Safor i s'emmarcava dins la commemoració del 25 de novembre.27-11-08

| Més

EL BLOC-VERDS SOL·LICITA A LA GENERALITAT QUE PAGUE LES SUBVENCIONS ALS CENTRES D'ATENCIÓ ALS MALALTS MENTALS

1.1.- Incremente les partides del pressupost de l’exercici 2009 destinades a l’atenció de les persones amb malaltia mental.
1.2.- Complisca els acords adoptats amb les associacions pel que fa al pagament de les subvencions als centres d’atenció als malalts.
1.3.- Financie el cost dels serveis de vivendes tutelades gestionades per associacions de familiars i de malalts.
1.4.- Complisca els decrets i ordres emanats de la pròpia administració autonòmica valenciana que regulen els serveis d’atenció a persones amb malaltia mental.
1.5.- Assumisca els increments salarials dels treballadors i treballadores arreplegats en el conveni col·lectiu del sector.
ASAEM, juntament amb la Federació d’Associacions de Familiars i Persones amb Malaltia Mental de la CV, han iniciat una campanya de protesta per a que l’administració autonòmica atenga les seues reivindicacions
Els econacionalistes han traslladat la moció a la resta de municipis de la comarca i del País Valencià, aixó com als diputats del BLOC puguen proposar a les Corts les iniciatives que corresponga

Gandia, 27 de novembre de 2008

| Més

MORERA VEU CONNIVÈNCIA ENTRE LA GENERALITAT I REDESA

El PP vota en contra a les Corts de la Proposició NO de LLei del BLOC contra l'actual projecte de línia d'alta tensió Gandia-El Verger
I això que als ajuntaments afectats els populars voten a favor de les al·legacions al traçat elèctric
El diputat autonòmic pel BLOC-Compromís, Enric Morera ha denunciat aquest matí el que considera "una mostra més de la connivència entre el PP i els interessos econòmics" de Red Eléctrica Española (REDESA). I és que ahir la majoria popular va impedir que prosperara una Proposició No de Llei dels econacionalistes perquè s'atura el procés de l'actual projecte de línia d'Alta Tensió entre Gandia i El Verger o se contemplara el traçat soterrat.
El líder del BLOC considera incongruent que el PP base la seua decisió en què el procediment es troba encara obert, "perquè són precissament tots els ajuntaments afectats, per unanimitat, els qui estan presentant al·legacions en contra de l'actual projecte. Fins i tot, els governats pel PP, com ara Daimús..."
Per a Morera aquest seria un bon moment per a ordenar el nostre territori "i no anar improvisant en funció dels interessos particulars. Hem de previndre nous impactes sobre el territori, el paisatge i la salut de les persones..." En aquest sentit, ha proposat aprofitar els convenis amb l'Estat sobre el tren Gandia-Oliva-Dénia per executar conjuntament totes dues infrastructures i evitar duplicar l'impacte.

| Més

EL BLOC-VERDS VALORA DE MANERA MOLT POSITIVA EL CONJUNT D'ACTIVITATS PROGRAMADES A LA SETMANA LITERÀRIA

El Grup Municipal del BLOC-VERDS a l’Ajuntament de Gandia vol felicitar el Departament de Cultura de l’ajuntament i el Centre d’Estudis i Investigació Comarcal Alfons el Vell pels actes organitzats amb motiu de la celebració de la Setmana Literària i l’homenatge retut al poeta saforenc Josep Piera.
El BLOC-VERDS valora de manera molt positiva el conjunt d’activitats programades al llarg de la setmana com la Fira del Llibre, l’espectacle Coral Romput, l’actuació de la Capella Ducal o l’Homenatge a la Paraula conduït per Ximo Vidal i Ruth Palonés.
El grup del BLOC-VERDS considera un encert haver aprofitat la creativitat i el saber fer de poetes, músics i actors de la nostra comarca per a oferir un seguit de propostes culturals caracteritzades per la seua qualitat.

Gandia, 26 de novembre de 2008

| Més

DONES EN BLOC PORTA A LA FISCALA DELEGADA DE VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE


La conferència, a càrrec de Socorro Zaragozá, tindrà lloc el dimecres, a les 19.30 hores, al Saló de Corones del Palau Ducal dels Borja

Les nacionalistes conviden la ciutadania a participar de tots els actes programats per ajuntaments i col·lectius a la Safor-Valldigna

La presidenta de l'Associació de Dones en BLOC de la Safor-Valldigna, Eva Pellicer, acompanyada per Empar Miller, del col·lectiu de la Font, ha anunciat hui l'acte que han preparat en commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
Així, Dones en BLOC de la Safor organitza el proper dimecres dia 26 la conferència "La violència de gènere. Com respon l’Administració de Justícia", a càrrec de Socorro Zaragozá Campos, Fiscala Delegada de Víctimes de Violència de Gènere. L’acte, tindrà lloc al Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia, a les 19’30 h.
Cal recordar, que el 17 de desembre de 1999 a través de la resolució 54/134 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, es va declarar el 25 de novembre com el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, i va convidar els governs, les organitzacions internacionals i les organitzacions no governamentals a que organitzen en eixe dia activitats dirigides a sensibilitzar a l’opinió pública respecte el problema de la violència contra la dona.
"Les dones del Bloc de la Safor, hem intentat aportar el nostre grà de sorra per poder eliminar aquesta nafra social, fent conferències, taules redones, mobilitzacions i unint-nos als actes de repulsa o sensibilització que s’organitzen des de les diferents institucions. En el 2006, organitzarem una taula redona en la que hi participaren una fiscal, un intendent de la policia local i un advocat, perquè ens donaren el seu punt de vista sobre la nova llei integral de protecció contra la violència de gènere, que començava a aplicar-se. El que volem saber en esta conferència a la qual us convidem a assistir, és com està funcionat la llei i el jujat de violencia envers la dona desde la seua creació en juny de 2005"
Pelllicer ha recordat que en el que portem d’any són 66 dones les que han mort a mans de les seues parelles a reu de l’estat , i centenars les que denuncien casos de violència masclista, que no apareixen en premsa, però que viuen dia a dia un infern que s’ha de convatir des de tots els fronts possibles.
A més, asseguren les nacionalistes, La Llei integral de protecció contra la violència de gènere és una bona eina però necessita de finançament real, perquè encara que s’han creat nous jujats específics per a tractar estos casos - ja que així se li dona un millor tracte, més especialitzat a les víctimes - no són suficients. De fet, al País València l’únic jujat de violència sobre la dona ha absorvit el 30 % dels casos dels vint jujats d’instrucció que abans s’els repartien.
"Les Jutges, fiscals i advocats, a més dels i de les funcinàries que treballen en el jujat de violència sobre la dona, es queixen de la falta de mitjans i manifesten que haurien d’invertir més recursos econòmics, i crear almenys tres jujats al País Valencià, perquè la llei siga efectiva "

| Més

EL BLOC-VERDS ACUSA MUT DE COVARDIA "PERQUÈ NO VOL MOSSEGAR LA MA QUE LI DÓNA DE MENJAR" I EL REPTA A UN DEBAT PÚBLICJosep Miquel Moya: "El BLOC no busquem culpables de res. Volem solucions i que s’acaben d’una vegada per totes les urbanitzacions pendents. Però si el Sr. Mut vol buscar culpables que apunte cap a un altre lloc. Per exemple als que apuntava permanentment l’anterior legislatura (cosa de la que no sembla recordar-se) que eren el Sr. Borràs o el Sr. Orengo. Però, sobretot, a ell mateix, que ja fa un any i mig que és regidor d’urbanisme"
Els econacionalistes es corresponsabilitzen del que es va fer l'anterior legislatura. "De tot, però evidentment en major mesura d'allò que dúiem directament. I Marxuquera no és una d'elles"
Evidentment que el BLOC no volem que els veïns paguen les coses mal fetes. Precisament per això volem que es facen bé per estalviar-nos problemes en un futur
Demanen a Mut que combine les coses menudes amb el seus projectes megalòmans i intente donar satisfacció a parts iguals a les necessitats de la ciutadania i als seus aires de grandesa

Gandia, 24 de novembre de 2008

| Més

EL BLOC DE GANDIA PRESENTA ESMENES ALS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER VALOR DE 257 MILIONS D'EUROS


La Generalitat només preveu 600.00 euros en inversions concretes per a la ciutat (sense contar l'hospital comarcal)
Els econacionalistes acusen el PSOE de dexació de funcions per no votar en contra dels Pressupostos, obeint l'ordre de Zapatero
En educació, les esmenes recullen "totes aquelles actuacions que són necessàries i urgents a la nostra ciutat i llargament reivindicades per la comunitat educativa"
La resta de proposicions fan referència al tren Gandia-Oliva-Dénia, a les infrastructures hidrològiques, a la millora de la depuradora, al medi ambient, a la cultura o en matèria socio-sanitària…

Gandia, 21 de novembre de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS PRESENTA A LA SETMANA SANTA UNA PROPOSTA PER A RESTAURAR TOTS ELS PASSOS DE GANDIA

Els regidors del Bloc, Facund Puig i Josep Miquel Moya, presentaren dimecres passat als Germans Majors de la Junta de Germandats de la Setmana Santa de Gandia una proposta per a signar un conveni entre la pròpia Germandat, l’Ajuntament de Gandia i l’Institut Universitari de Restauració del Patrimoni de la Universitat Politècnica de València, amb l’objectiu de restaurar i mantenir tots els passos processonals de Gandia. La proposta, sobre la que es va treballar en l’anterior legislatura i que ara es troba finalment enllestida, fou avalada per Mònica Espí, Gestora de l’Institut de Restauració, Ignasi Gironès, Tècnic Superior d’Investigació i Josep Grafià, Professor de la Facultat de Belles Arts, que estigueren presents en la reunió.
La idea d’este conveni de restauració naix a la legislatura anterior quan des de la Regidoria de Planificació i Projectes s’encetaren converses per a la construcció, dins de la Xarxa de Museus de la Ciutat, d’un Museu de la Setmana Santa. Després de proposar diverses alternatives, tant l’Ajuntament com la Junta Major de Germandats es decantaren per l’Alqueria de Martorell, una opció que sembla assumir i compartir el nou regidor de Territori, Fernando Mut, segons va confirmar ell mateix.
Precisament per donar contingut al Museu, es va parlar de la necessitat de restaurar les diferents imatges religioses que composen la Setmana Santa de Gandia, per a la qual cosa es va establir contacte amb l’Institut de Restauració, un dels mes prestigiosos centres de restauració de l’estat espanyol que va acceptar l’encomanda realitzada per Josep Miquel Moya.
Fou per esta raó per la qual el Bloc va presentar una esmena als pressupostos del 2008 per incloure una partida econòmica anual de 30.000 euros durant 4 anys, esmena que, dissortadament, fou rebutjada pel govern municipal.
Tanmateix, i amb el vistiplau de la Junta Major de Germandats, l’Institut de Restauració va continuar amb l’estudi preliminar del projecte que ha estat acabat ara i fou presentat a la Junta Major ahir dimecres.
L’esmentat estudi contempla les intervencions específiques a realitzar en cadascuna de les imatges i la restauració de totes en un termini de 4 anys així com el seu manteniment anual, com a passa prèvia indispensable per a ser exposades en el futur Museu de la Setmana Santa de Gandia.
Un Museu que, des del Bloc, esperem que siga una realitat, de la mateixa manera que confiem que la Junta Major de Germandats i l’Ajuntament de Gandia arriben a un acord per fer possible este conveni per a la restauració de les imatges.
Gandia, 21 de novembre de 2008

| Més

El BLOC APLAUDEIX LA PARTICIPACIÓ DE GANDIA A LA XARXA DE CIUTATS VALENCIANES RAMON LLULL


Els econacionalistes anuncien el seu vot favorable al Ple i insten la resta de formacions a sumar-se al consens

Lamenten el boicot de la Generalitat i animen la resta de municipis de la comarca a adherir-s'hi

Tal i com ja va manifestar amb motiu de la participació de Gandia a la darrera Fira de Frankfurt, el BLOC Nacionalista Valencià aplaudeix l'anunci d'adhesió de Gandia a la Xarxa de Ciutats Valencianes de la Fundació Ramon Lluh, juntament amb Vinaròs, Sueca i Morella. I és que per als econacionalistes, la nostra ciutat ha de jugar un paper important en projectes com el de la fundació que pretenen "intensificar l'estudi de la llengua, promoure i defensar la nostra cultura i fomentar la seua projecció exterior… Per això, nosaltres sempre estarem al costat del govern defensant les senyes d'identitat pròpies" . En aquest sentit, han anunciat el vot favorable a la proposta quan es presente al Ple de la corporació municipal i han instat la resta de formacions a sumar-s'hi al consens.
El BLOC-Verds ha recordat que els estatuts constitutius de la Xarxa preveuen que, a partir d'ara, s'hi puguen incorporar tots els ajuntaments valencians que ho desitgen. "Per aquesta raó, animem a la resta d'ajuntaments del País Valencià, i de la Safor-Valldigna en particular, a adherir-se". I han lamentat que, una vegada més, siguen els municipis els qui prenguen la iniciativa "en defensa dels interessos del nostre poble" davant la negativa de la Generalitat a participar en la Fundació, juntament amb els representants dels governs d'Andorra, de Catalunya i de les Illes Balears.


Gandia, 18 de novembre de 2008

| Més

El BLOC APLAUDEIX QUE EL GOVERN TORNE A RESCATAR LA POLICIA DE BARRI

Els econacionalistes demanaren una tornada al sistema anterior a la remodelació "perquè no ha donat els resultats esperats"

Satisfacció també perquè vol reforçar-se els barris amb major sensació d'inseguretat

Tot i això, este nou servei sembla dur-se a terme amb policies contractats que finalitzen el seu contracte el proper mes de gener

Continuen reivindicant un nou reté de la policial local a Gandia i un de permanent a la platja


A les darreres juntes de districte celebrades durant este mes de novembre, el govern municipal de la ciutat ha presentat nous membres de la policia de barri. Es tracta d’una aposta per augmentar el seu efectiu i, amb això, la presència policial als distints barris de la ciutat, al marge de les patrulles en cotxe o la d’atestats.

Esta mesura suposa, de fet, una tornada al sistema anterior a la remodelació que, com alguns anunciàvem no ha donat els resultats esperats. Efectivament, la seguretat ciudadana es basa, sovint i sobretot, en la percepció que tinga la ciutadania. I, al marge que el número d’efectius per a esta policia de proximitat s’havia reduït, la percepció dels veïns era d’una minva en la seua presència, com així han estat fent constar de manera insistent els darrers mesos. Per això, des del Bloc demanàrem una tornada al sistema anterior que ara sembla començar a materialitzar-se.

El BLOC també vol manifestar la seua satisfaccció amb el fet que, com també proposàrem, sembla voler reforçar-se de manera notòria els barris més conflictius o els que tenen una major sensació d’inseguretat. I ens alegrem perquè la policia local ha de donar distintes respostes a les distintes realitats, les quals, a més, poden ser canviants.

Per tot això, ens alegrem d’esta nova concepció de la policia de barri després d’haver insistit en la poca efectivitat de la remodelació duta a terme en l’actual legislatura.

Tot i això, este nou servei sembla dur-se a terme amb policies contractats que finalitzen el seu contracte el proper mes de gener. Per això, des del Bloc demanem al govern municipal que faça una correcta previsió d’esta circumstància i el servei de policia de barri continue en el futur.
De la mateixa manera que continuem insistint en la necessitat de la construcció d’un nou reté de la policial local a Gandia i d’un reté permanent a la platja.
Gandia, 14 de novembre de 2008

| Més

PER AL BLOC-VERDS ÉS INTOLERABLE I INADMISSIBLE QUE UN ALCALDE INSULTE I MENYSPREE PÚBLICAMENT A DIRIGENTS ASSOCIATIUS

">
OBRES REMODELACIÓ DE LA VILA-NOVA

Exigeixen un disculpa immediata cap al President de la Cooperativa Comercial Centre Històric "a qui Orengo ha insultat públicament, amb un estil pseudomafiós que ja ve sent habitual, només per defensar els interessos del comerç local, criticant les formes i la falta d'informació"

Igualment de desafortunada consideren l’expressió llançada també per Orengo quan afirma que "la Cooperativa Centre Històric està en la UVI". "No sabem si el Centre Històric com a espai comercial està o no en la UVI, el que sí que sabem és que si ho està és a causa de la política comercial de l’ajuntament d’esta ciutat"

Els econacionalistes consideren que estos continus canvis de criteri fan palesa la poca capacitat del govern municipal per aplicar el que ells consideraven "una nova cultura de les obres"

Desitgen que les obres de la Vila-nova puguen desenvolupar-se amb normalitat, "la qual cosa només serà possible si es dóna participació als col·lectius afectats: veïns, comerciants, fallers i setmana santa, a alguns dels quals (comerciants) s’ha menyspreat, altres ningunejat (veïns) i altres instrumentalitzat (fallers i setmana santa)"

Gandia, 12 de novembre de 2008

| Més

LA GENERALITAT COMUNICA AL BLOC-VERDS LA DECLARACIÓ DEL TIO DE LA PORRA COM A BÉ DE RELLEVÀNCIA LOCAL

Els econacionalistes feliciten la ciutat per la notícia i anuncien que continuaran insistint perquè siga Bé d'Interés Cultural, que és un nivell de protecció superior…

Josep Miquel Moya:

Sabeu que en agost de 2007, el Bloc demanàrem a la Generalitat l’inici d’expedient per declarar el Tio de la Porra com a Bé d’Interés Cultural
Sabeu també que en maig d’enguany, el Consell Valencià de Cultura va emetre informe favorable, demanant la seua declaració prèvia com a Bé de Rellevància Local
En relació amb això, ens acaba d’arribar l’informe favorable de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià que recomana la incoació del Tio de la Porra com a Bé de Rellevància Local de caràcter immaterial, degut al seu elevat interés etnològic, sense prejudici que en una valoració posterior poguera protegir-se com a Bé d’Interés Cultural
Este és un magnífic anunci per a la preservació, estudi i difusió d’este personatge tan entranyable per als gandians, d’esta festa tan nostra
Enhorabona, per tant, a la ciutat, i gràcies a tota la corporació, a tots els grups polítics, que donaren en el seu dia suport a esta demanda realitzada pel Bloc Nacionalista Valencià, encara que continuarem insistint en la seua declaració com a Bé d’Interés Cultural, que és un nivell de protecció superior

Gandia, 31 d’octubre de 2008

| Més

EL BLOC-VERDS EXIGEIX MODERACIÓ EN LA DESPESA I CANVI EN LES FORMESCONSELL D'ADMINISTRACIÓ D'INICIATIVES PÚBLIQUES (EMPRESA PÚBLICA D'URBANISME)


EL BLOC-VERDS ALERTA SOBRE LA COMPRA D'UN EDIFICI EN CONSTRUCCIÓ PER 1,6 MILIONS D'EUROS "QUE DESPRÉS ES PODRIA TOMBAR"


L’acord diu que per acabar-lo i destinar-lo a vivendes de lloguer i serveis municipals, però també diu que "sense perjudici del seu destí futur dins de les actuacions del Pla de Reforma corresponent". Ni els grups de l'oposició, ni els propietaris de la zona coneixen el pla que afecta la zona.
I el futur destí de l’edifici dins del Pla? Segurament, el seu enderrocament. Nosaltres intuïm que comprem l’edifici per tombar-lo
Un edifici al que li donem llicència, deixem que vaja avançant en la seua construcció, per comprar-lo finalment en 1,6 milions d’euros per a tombar-lo
"És evident que el govern de Gandia no se’n vol saber res de la crisi econòmica i continua gastant els diners com si res passara. Exigim moderació, d’una vegada per totes, en la despesa perquè el Sr. Orengo i el Sr. Mut estan portant a la ruïna a este ajuntament, als futurs ajuntaments"


EL GOVERN PRETEN LLEVAR PODER AL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ "AL MÉS PUR ESTIL DE TREBALL DEL PP"


Adjudicació d’obres fins a 5.000.000 d’euros, i les que no passen d’1 milió només caldrà convidar dues empreses
Meses de Contractació on no estaran representats els grups polítics
Obligació d’informar a la Junta General només quan les adjudicacions passen dels 600.000 euros
I capacitat lliure del gerent per contractar personal laboral temporal
" El que diem, mai, s’havia instal·lat en este ajuntament un afany tan gran per controlar-ho tot, demostrant el que venim dient de fa temps: la baixa qualitat democràtica, ja pràcticament nul·la, d’este govern municipal "


Gandia, 31 d’octubre de 2008

| Més

L'AQUERIA ROMAGUERA DESAPAREIXERÀ PER LA INACTIVITAT D'ORENGO I LA DRETA LOCAL

Font de la foto: BLOC (08/02/08)

Font de la foto: Revista Gente de la Safor


EL BLOC S'ALEGRA DE L'APROVACIÓ DE L'ACTUACIÓ URBANÍSTICA A SANTA ANNA

El BLOC Nacionalista Valencià de Gandia vol mostrar la seua satisfacció per l'anunci, per part de la Generalitat, de l'aprovació definitiva del pla urbanístic que pot suposar una passa molt important cap a la integració definitiva de Santa Anna…
Tammateix vol fer palès el seu sentiment de tristesa, indignació i impotència davant el que pot ser un nou atemptat contra el nostre patrimoni, la memòria viva del nostre poble. Segons anunciava ahir l'alcalde de Gandia, José Manuel Orengo la Generalitat ha decidit enderrocar l'alqueria Romaguera, afectada pel Programa per al Desenvolupament d’Actuació Integrada del Sector Santa Anna, impulsat per l’IVVSA. Una mesura que ha comptat, en tot moment, amb el recolzament i la complicitat del PSOE i la dreta local (PP i Plataforma). I és que aquestes formacions no han tingut problemes a l'hora de posar-se d'acord i aplicar 'la pinça' per rebutjar la sol·licitud (moció) del BLOC per a què l'edifici es declare Bé de Rellevància Local i s'incloga en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià. Simplement, es limitaren a demanar l'IVVSA "que intente salvar l'Alqueria, sempre que siga possible", la qual cosa es pot interpretar també com llançar "balons fora". El mateix Orengo ha qüestionat, en reiterades ocasions, el valor arquitectònic de l'edifici, demostrant un nivell de sensibilitat impropi dels que s'autoproclamen progressistes.
Cal recordar, que l’anomenada Alqueria Romaguera és un edifici singular de la primera meitat del segle XIX, situat a la partida de les Fanecades del terme municipal de Gandia. Es tracta d’una construcció de dues plantes, ben conservada, exemple evident d’arquitectura rural de la comarca de la Safor.
L’edifici està inclòs en el Catàleg de Custòdia del Patrimoni de Gandia com a element singular ecocultural de la nostra ciutat.
A més, davant el perill que la construcció fóra enderrocada com a conseqüència d’este procés urbanitzador, la propietària va demanar l’ajuda dels ciutadans i ciutadanes de Gandia i va arreplegar més de 3.000 firmes de persones que s’oposen a la desaparició de l’edificació i va sol·licitar a la Conselleria de Cultura la inclusió de l’edifici en el Catàleg de Béns i Espais Protegits.
Pel que fa a la relació de l’alqueria amb el programa urbanístic que desenrotlla l’Institut Valencià de la Vivenda a santa Anna, el nostre grup sempre ha manifestat:
1.- Que este pla urbanístic és vital per al futur de santa Anna.
2.- Que el Bloc-Verds recolza la seua execució i voldria que se n’acceleraren els tràmits.
3.- Que hem sigut uns impulsors que en els espais dotacionals d’eixa urbanització s’ubique un edifici de serveis administratius de rellevància com és el Palau de Justícia.
4.- Que la conservació de l’alqueria és perfectament compatible amb la tramitació normalitzada del programa urbanístic de santa Anna i que no té perquè endarrerir-lo ni un sol dia (qüestió contrastada amb l’arquitecte redactor del projecte).
Per tant, no entenem l’interès del govern municipal de lligar la destrucció de l’Alqueria Romaguera amb l’impuls del PAI de Santa Anna. És perfectament compatible aconseguir amb rapidesa el segon dels efectes sense tocar ni una pedra de l’edifici.
Per últim, tornem a pregar al PSOE i el PP que facen tots els esforços per salvar Romaguera i que s'aprove, d'una vegada per totes, un nou catàleg d'edificis protegits. El que el BLOC va elaborar en l’anterior legislatura o un altre. Nosaltres estem disposats a discutir el que calga per poder donar a tots els edificis d’interés una oportunitat. És necessari. És urgent. I convidem a qui l’interesse el patrimoni, és a dir, la seua ciutat, a que s’hi sume a eixe prec. Perquè ens fa la impressió que esperar, com s’ha dit, a la revisió del Pla General, és condemnar sense remei molts edificis probablement susceptibles de ser conservats. Una ciutat civilitzada i de futur com la que volem també ha de tindre respecte pel seu passat. I els seus ciutadans som, totes i tots, sense distinció, corresponsables.Gandia, 30 d’octubre de 2008

| Més

ESMENES ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT ESPANYOL


EL BLOC DEMANARÀ A MADRID LA COMPRA DE LES MARJALS DE LA SAFOR

Reclamen actuacions per a frenar la regressió de les platges

Els econacionalistes també volen que s'incloguen diners per a la construcció de la variant de la Safor o el primer tram del tren Gandia-Oliva-Dénia, entre altres esmenes


L'executiva comarcal del BLOC Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna ha donat a conèixer aquest matí, a Gandia, les esmenes que han presentant als Pressupostos Generals de l'Estat per a 2009, a través dels socis nacionalistes al Parlament Espanyol. "El gros de les esmenes fa referència a infrastructures relacionades amb el transport, que són de competència estatal, però hi ha d'altres també importants que aborden altres qüestions, com ara una esmena addició sol·licitant al govern central l'adquisició de l'espai protegit Marjals de la Safor, catalogat com a zona humida pel catàleg de zones humides de la Generalitat i catalogat com a ZEPA i LIC per la Unió Europea, ja que el major percentatge de terrenys està en mans privades…" El secretari comarcal i regidor a l'Ajuntament de Gandia, Facund Puig també ha anunciant una altra esmena d'addició destinada a frenar la regressió en les platges del sud de la Safor i la platja de Tavernes de la Valldigna, mitjançant la inclusió als PGE d'una partida per a l'execució a partir de 2009 de l'estudi que ja ha acabat la Universitat Politècnica de València.
Per la seua banda, el regidor d'Oliva i membre de l'executiva comarcal, Pau Pérez ha enumerat les esmenes relacionades amb les infrastructures viàries, algunes tan reivindicades com el tren Gandia-Oliva-Dénia o la ronda sud. "En primer lloc, proposem una esmena de modificació per a què es consigne pressupostàriament el tren Gandia-Oliva-Dénia, sobretot el primer tram (Gandia-Oliva), així com el desdoblament (esmena d'addició) de la línia Gandia-València en el seu tram entre Cullera i Gandia, ja que hi ha una única línia per als dos sentits i actualment funciona com un "coll de botella"…
Un altre projecte més que esperat i que s'ha tornat a quedar sense consignació pressupostària, "tot i les excuses que vullga donar l'alcalde d'Oliva" és la Ronda de circumval·lació Safor-Sud. Juntament aquesta esmena de substitució, els valencianistes han presentat una altra d'addició per a compensar l'allliberament de l'AP7 al seu pas per La Safor mentre es construeix la ronda de circumval·lació. I és que Pérez ha recordat que aquesta és una mesura que el BLOC va presentar a les Corts Valencianes, a proposta de la la Plataforma Carretera No, i que va estar aprovada per tots els grups parlamentaris. "Per tant, ara correspon al Govern Espanyol aplicar la mesura que ja s'ha realitzat a altres territoris, com ara La Rioja".
Per últim, l'alcalde de Xeresa ha citat altres dues propostes d'addició als Pressupostos Generals de l'Estat que afecten, sobretot al seu municipi. En primer lloc, el soterrament del pas a nivell amb barrera de la línia Gandia-València al seu pas per Xeresa. Per a Tomàs Ferrandis "hi ha molts exemples de la falta d'atenció del Ministeri de Medi Ambient cap a les infrastructures hidràuliques destinades a minimitzar i previndre els efectes de la gota freda". En aquest sentit, el BLOC proposa l'ampliació dels desaigües que hi ha a la via de la línia Gandia-València al seu pas per Xeresa en la mateixa mesura que els que es construisquen a la Variant N 332 en el seu pas per aquesta població.

La Safor-Valldigna, 29 d’octubre de 2008

| Més

...I més impostos!A ningú se li escapa que la crisi econòmica és molt més seriosa del que semblava. Després dels primers intents del govern de l’estat per disfressar la realitat, esta s’ha imposat amb contundència. De manera que totes les administracions s’han posat mans a l’obra, tot i prenent mesures per pal·liar la situació, encara que algunes d’elles siguen ben discutibles (¿per què hem de finançar amb diners públics els despropòsits dels qui s’han fet rics en èpoques de vaques grosses?) o un pèl demagògiques.
L’Ajuntament de Gandia també va aprovar "mesures per l’austeritat": la congelació dels sous de l’alcalde, regidors i assessors, la congelació de les assignacions als grups polítics i la congelació de la despesa corrent. Tot per a l’any 2009.
El Bloc proposàrem ampliar estes mesures amb altres que tingueren una incidència més directa en les economies familiars, com, per exemple, que no s’augmentaren els impostos més de la meitat de l’IPC o que s’estudiaren ampliacions a les bonificacions fiscals. Estes altres mesures foren inexplicablement rebutjades pel govern municipal, possiblement perquè ja tenien preparada la pujada d’impostos que han aprovat recentment.
Perquè, tot i que dos de les recomanacions a les administracions que fan els experts siguen la del control de la despesa pública i la rebaixa de la pressió fiscal, l’Ajuntament de Gandia, augmenta la despesa corrent i apuja els impostos. I augmenta la despesa corrent malgrat haver aprovat una moció comprometent-se a congelar-la l’any 2009, com una de les grans mesures contra la crisi. Pel que es veu, tenien la proposta i tenien el truc per evitar-la: com que ens hem compromès a no augmentar-la l’any 2009, ho fem ara, encara en l’any 2008. Esta és una clara perversió del recent acord, més encara quan el que s’augmenta és, per exemple, la partida de publicitat, que no té, precisament, un caràcter social. I ho fa en una quantitat que, per ella sola, neutralitza el possible estalvi en l’altra mesura, la congelació dels sous dels regidors. És a dir, congelem els sous (després d’haver-los augmentat recentment) i congelem la despesa corrent per al 2009 però l’augmentem ara. De manera que ens quedem com estàvem. O millor, perquè tindrem més diners per a publicitat dels que teníem. Per cert que, davant la crítica a l’augment d’esta partida després de comprometre’s a no fer-ho, el govern, com els xiquets, s’apunta al "tu més" i parla de les campanyes publicitàries que va fer el Bloc en l’anterior legislatura. Quina barra! Perquè el Bloc som uns simples aprenents al costat del PSOE o de la Plataforma.
I, finalment, la pujada d’impostos. Aixa, els ciutadans que, al capdavall, són sempre els més perjudicats en moments de crisi, ho seran a Gandia més encara. Perquè, després de més de 7 anys sense tocar els impostos, el govern municipal decideix "actualitzar" l’IPC. Precisament ara! Així, els rebuts de la contribució, la plusvàlua, l’IAE, els vehicles i el fem, seran l’any que ve un 5% majors. És cert que és únicament la pujada oficial de l’IPC. Però després de tants anys sense fer eixa actualització, fer-ho ara ens sembla manifestament inoportú. El Bloc demanàvem que es deixara un marge (per exemple, augmentar només la meitat de l’IPC) perquè les famílies tingueren més capacitat econòmica. Una proposta que tampoc va ser acceptada, mentre que parlen ara de possibles majors bonificacions. Lloable intenció, si no fora perquè eixa mateixa proposta, realitzada pel Bloc, fou rebutjada pel govern municipal, que ara pretén incorporar-la amb càrrec a possibles desviacions d’eixe IPC, la qual cosa demostra que l’ajuda a les famílies no és per a ells una prioritat ja que només l’atendran si hi ha més ingressos.
En definitiva, la recepta municipal contra la crisi sembla ser la contrària a totes les recomanacions: augmentar la despesa pública sumptuòria i augmentar els impostos. Això sí, com diu Orengo: "pensant en les persones". El que no sabem és a quines persones es refereix , concretament.Josep Miquel Moya
Regidor del Bloc a l’Ajuntament de Gandia

| Més

Ja n’hi ha prou


No sabem què està esperant la Delegació del Govern a València per aturar d’una vegada per totes el rosari constant d’atacs que estan patint les seus del Bloc Nacionalista Valencià.
Després de l’agressió contra Maite Peiró, quan participava pacíficament en el Correllengua celebrat el dia 26 de setembre a Gandia, hem hagut de suportar, en pocs dies, actes de violència contra les seus del nostre partit a València, Gandia i Tavernes de la Valldigna.
No tenim constància que s’haja actuat ni administrativament ni judicialment contra cap persona que haja participat en actuacions violentes contra els nostres locals ni contra els nostres militants. Ni ara ni en el passat.
De la Delegació del Govern només ixen bones paraules. Però cap fet.
El senyor Peralta, responsable de la policia la nostre país, quan vam anar a denunciar la impunitat amb què s’havia produït l’agressió a la nostra regidora de l’Alqueria, ens deia que més haurien de témer els violents que els demòcrates.
Mentida. Hui per hui, els únics que hem de tindre por som nosaltres. Els violents estan completament tranquils, davant la passivitat policial.
I això no és just. Perquè nosaltres ni practiquem ni afavorim la violència.
A cap militant del Bloc se li ha passat pel cap, per exemple, anar a escridassar o a agredir els participants de la manifestació contra el Correllengua celebrada divendres passat a Gandia.
No coincidir amb les idees d’un altre col·lectiu o d’una altra persona no pot servir de justificació per a cap agressió. I si això el Delegat del Govern i la policia al seu càrrec no ho tenen clar, malament.
Trenta anys després de donar per acabada la dictadura franquista, resulta prou dur haver-nos de fer la pregunta encara de qui ha de manar en este país nostre que puga evitar que els violents que agredixen les persones i els col·lectius que defensen pacíficament les seues idees no continuen actuant amb total impunitat.
Facund Puig. Secretari Comarcal del Bloc Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna.

| Més

Més aigua... !

El govern de Gandia ha pres tres noves decisions que, almenys per al Bloc, són qüestionables econòmicament i reprovables èticament. Parlem de l’ús de 2,5 milions d’euros més del cànon de l’aigua, l’augment de determinades partides de despesa corrent i l’augment d’un 5% dels impostos i taxes municipals. Anem per parts.
Com se sap, l’Ajuntament de Gandia va ingressar 55 milions d’euros per la nova concessió de l’aigua. Eixe cànon de l’aigua, que l’empresa hauria d’haver anat aportant anualment durant els 25 anys de concessió, ha estat cobrat íntegrament i per anticipat per l’actual govern, de manera que les futures corporacions veuran reduïts els seus ingressos. Però encara més. Per al Bloc, els diners del cànon de l’aigua haurien d’invertir-se en la xarxa de l’aigua, una xarxa que, cal recordar, està composada en un 90% per canonades de fibrociment (un material ja prohibit) i per la que es perd més del 30% de l’aigua potable. La nova concessió (després de 100 anys) se’ns mostrava com una oportunitat única per escometre eixa modernització, invertint el que calguera en les infrastructures actuals del cicle integral de l’aigua i creant-ne de noves. L’empresa adjudicatària de la concessió xifrava la inversió necessària en més de 60 milions d’euros. L’Ajuntament, en el seu Pla Director, l’ha rebaixada a 50, entre altres coses perquè ha substituït el material previst de les noves canonades per un altre més barat i que, lògicament, també té una vida útil més curta. Dels 50 milions d’inversions, l’Ajuntament haurà de fer-se’n càrrec de 35, segons les seues pròpies previsions. I no hagués hagut cap problema si no fora perquè d’aquells 55 milions d’euros, comptants i sonants, ingressats pel cànon de l’aigua, només ens queden 26. Ara ens diuen que en tindrem prou perquè del cànon en reservarem 20 perquè altres 10 aniran a càrrec del "pla de vials" (sic) i altres 5 del Ministeri. Però no diuen que estos diners del Ministeri els hem de tornar i el pla de vials l’hem de sufragar també de les arques municipals, és a dir, els ciutadans. De manera que, havent tingut la possibilitat de pagar íntegrament totes les inversions, els ajuntaments que vinguen darrere hauran de carregar amb nous préstecs (i amb menys ingressos) per fer-ne front o augmentar les tarifes als usuaris més del que ja ho han estat amb la nova concessió.
En consonància amb el seu habitual discurs demagògic, el govern municipal desvia l’atenció cap al destí d’estos 2,5 milions d’euros. I vol fer creure que, com ens oposem a que es gaste ni un euro més del cànon de l’aigua fins tindre aprovat el Pla Director i garantides les inversions en la xarxa, l’oposició estem en contra de la subvenció al bàsquet o del col·lector de Rafalcaid que són alguns dels destins que es pagaran de l’aigua. Evidentment, no és així. El que no volem és que continuen gastant-se els diners de l’aigua. I que sufraguen eixes despeses (amb les que, torne a repetir, estem d’acord) d’una altra manera. No serà per diners! En tindrien prou amb la meitat del que cobren els múltiples (i creixents) amics contractats o els milionaris sobresous que cobren alguns funcionaris.
I això no és tot. De passada, han augmentat les despeses per a publicitat, tot i les solemnes declaracions d’austeritat. I després de huit anys, han "actualitzat" l’IPC dels impostos. D’això, en parlarem demà.Josep Miquel Moya
Regidor del Bloc a l’Ajuntament de Gandia

| Més

MORERA PRESENTA A LES CORTS UNA PROPOSICIÓ NO DE LLEI PERQUÈ ES SOTERRE O ES DESAUTORITZE LA NOVA LÍNIA ELÈCTRICAEls Ajuntaments de Palmera, Daimús i Gandia han presentat al·legacions a l'estudi d'impacte ambiental de la línia elèctrica


Els regidors del BLOC a Bellreguard i Oliva també han proposat als seus ajuntaments la presentació d'al·legacions contra el projecte "que travessa sols urbans i paratges protegits, com el del riu Serpis o el Parc Natural de la Marjal Oliva-Pego i que compta amb 21 dels 27 quilòmetres aeris, amb torres de més de 50 metres d’alçada… amb radiacions electromagnètiques, per dalt dels seus habitants"

Els econacionalistes demanen als distints col·lectius que se senten mínimament compromesos amb la defensa del nostre territori que ho facen també

| Més

EL BLOC-VERDS CONTINUARÀ FENT PROPOSTES POSITIVES...


...ENCARA QUE NO ELS HI AGRADE ALS QUI PACTAREN AMB LA DRETA LOCAL


Puig recorda que la potenciació de la policia de proximitat és una mesura demandada també pel veïnat


Moya exigeix al responsable de Seguretat Ciutadana que demostre "quan ens hem oposat a augmentar la plantilla de policia local o com és que som nosaltres, i no ells, els que no férem el reté de policia"


"Pel que fa al reté, des de la regidoria de planificació i projectes, realitzàrem dos estudis: un de millora de l’actual reté i un altre de construcció d’un reté nou. Encara estem esperant la partida pressupostària corresponent i el solar que, des d’urbanisme, es va prometre"


Els econacionalistes demanen a Mascarell que treballe, entre altres coses, "per solucionar l'embolic que ha creat amb la nova distribució policial de la ciutat i desfasa el pas enrere que, amb la seua gestió, hem donat"

| Més

EL BLOC-VERDS VOL QUE ES POTENCIE LA POLICIA DE PROXIMITAT EN TOTS I CADASCUN DELS DISTRICTES DE LA CIUTAT

Facund Puig proposarà a la comissió de seguretat ciutadana una major presència policial que impulse: la prevenció, la rapidesa de la intervenció i la presència al carrerEls econacionalistes recorden que la nova estructuració de la policia local als barris, anunciada ara fa un any, no s'ha acabat d'implantar mai, tal i com van fer públic els sindicats de la policia local…Per al BLOC-Verds és important que es potencie la presència de la policia local en aquelles zones de Gandia més sensibles, on les relacions humanes estan més deteriorades perquè hi ha problemes greus que alteren la convivència diària (violència, marginació, venda de drogues…)Insistiran en la necessitat d'un nou reten per als serveis centrals de la policia local, així com un espai físic adequat a la platja…
Gandia, 17 d’octubre de 2008

| Més

EL BLOC DE TAVERNES PATEIX UN ALTRE ATAC FEIXISTAA les darreres agressions a les seus del BLOC a València i Gandia, cal afegir ara l'atac patit fa uns quants dies per la seu nacionalista de Tavernes de la Valldigna. Concretament, hi han aparegut pintades amb insults, així com una diana, considerada en altres zones de l'Estat Espanyol com una amenaça de mort. Segos les pintades, l'atac estaria reivindicat amb les sigles FNV.
En aquest sentit, cal recordar que el secretari General del BLOC va exigir, dilluns passat a Gandia, respostes al govern central "davant l'existència d'una trama organitzada que actua amb impunitat contra els col·lectius del BLOC".
Enric Morera, també va sol·licitar una reunió urgent al Ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, després de l'agressió patida pels participants al Correllengua de Gandia 2008.
Per últim, el BLOC Nacionalista Valencià de la Safor-Valldigna vol condemnar l'atac patit fa uns quants dies per la seu local del PP de Gandia.

| Més

EL BLOC-VERDS DEMANA LA SUPRESSIÓ D'EDUCACIÓ PER LA CIUTADANIA EN ANGLÉS "PER TAL D'EVITAR QUE S'INCREMENTE LA TENSIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS"

PROPOSEN:

1.- La derogació de la normativa autonòmica que concreta la manera en què s’ha d’impartir l’assignatura d’Educació per la Ciutadania als centres educatius valencians.

2.-Que permeta als centres d’ensenyament oferir l’Educació per la Ciutadania d’acord amb el seu programa lingüístic i el respecte a l’autonomia de cada centre.
3.- Que no s’òbriga cap expedient a cap professor o professora per qüestions relacionades amb la llengua en què s’impartisca d’Educació per la Ciutadania.

4.- Que s’elabore un calendari de negociació pactat amb els i les membres de la comunitat educativa pe tal d’abordar els problemes reals que tenen els centres docents.

5.- Que faça arribar este acord a la Conselleria d’Educació de la Generalitat, als sindicats docents, a les Associacions Autonòmiques de Mares i Pares i als sindicats d’alumnat.


Gandia, 15 d’octubre de 2008

| Més

EL GOVERN REBUTJA LES ESMENES DEL BLOC QUE EVITAVEN L'AUGMENTEN ELS IMPOSTOS, LA DESPESA CORRENT I QUE ES MALBARATE EL CANON DE L'AIGUA
Esmenes:


La primera, que fins assegurar les inversions previstes en el Pla Director, no es disposara dels diners del cànon de l’aigua, del que anem a gastar 2 milions més. Ja ens hem gastat així 29 dels 55 i ens queden 26, tot i que el Pla Director preveu 35 d’aportació municipalLa segona esmena, que no s’augmenten les partides de despesa corrent per no pervertir l’acord pres de mesures d’austeritat contra la crisi que parlava de congelar per al 2009 la despesa corrent, que ara augmenten en determinades partides, com eixos 100.000 euros per a publicitat, pervertint si no la lletra, sí l’esperit de l’acordI la tercera, que no s’augmenten els impostos més de la meitat de l’IPC per poder donar una major capacitat econòmica a les famílies. Una proposta també rebutjada, ja que van a aprovar un augment dels impostos del 5%, i així hem de considerar el fet que després de 7 o 8 anys sense revisar-los, vinguen a fer-ho precisament ara, en una situació de crisi econòmica, quan tots recomanen una rebaixa de la pressió fiscalGandia, 14 d'octubre de 2008

| Més

El Bloc Jove organitza un cicle d'excursions per conéixer paratges de la comarca
Amb el lema, "En ruta. Coneix i estima la Safor-Valldigna" el Bloc Jove de la comarca, en col·laboració amb el BLOC de la Safor-Valldigna, prepara un seguit d'eixides a diferents punts de la Safor.
L'objectiu és que els joves saforencs coneguen i gaudisquen d'alguns paratges naturals i béns culturals de la comarca. "Conéixer és el primer pas per poder estimar qualsevol cosa. I amb l'estima cap a allò que considerem nostre, podrem conservar i potenciar aquests espais".
Totes les eixides es realitzaran des de la seu del Bloc Jove Safor-Valldigna (C/Tossal, 5) a les 08:30 h. En principi, cadascú es fa responsable del seu mitjà de transport però a l'eixida els organitzadors coordinaran els participants per emprar els menys vehicles possibles. És aconsellable dur roba còmoda, calcer adequat, aigua, esmorzar i dinar (en algunes ocasions).
Els membres del Bloc Jove han preparat material divulgatiu per a cadascuna de les visites, que serà repartit el dia de cada excursió. La primera eixida tindrà lloc el 19 d’octubre a la font de Lloret, a Marxuquera. La dificultat de l'excursió és baixa i cal dur esmorzar i calcer adequat per a caminar.

Les visites programades són les següents:


19 d'octubre: font de Lloret (Marxuquera)
2 de novembre: Vilallonga-L'Orxa
16 de novembre: Vilallonga-Forna
30 de novembre: barranc de Manesa (Barx)
14 de desembre: l'Alqueria del Duc (Gandia)
21 de desembre: barranc d'Atanasi (Ròtova)


La Safor- Valldigna, 14 d'octubre de 2008

| Més

LES SEUS DEL BLOC A VALÈNCIA I GANDIA PATEIXEN NOUS ATACS FEIXISTES


Seu Local BLOC Gandia Seu Nacional BLOC (València)

Morera demana Alarte que exigisca respostes al govern central "davant l'existència d'una trama organitzada que actua amb impunitat contra els col·lectius del BLOC"

La Seu Nacional del BLOC a València i la del col·lectiu local de Gandia han tornat ha patir agressió feixistes. En el primer cas, l'atac s'ha produït aquesta matinada, amb el llançament d’una pedra de grans dimensions contra la façana de la seu, provocant el trencament dels vidres. Per la seua banda, a la capital de la Safor també han aparegut pintades a una de les façanes de la seu local i comarcal.
Aquestes noves agressió es sumen a les que ha patit també el Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament durant aquest pont i coincideixen amb l’atemptat que també la Seu Nacional del BLOC va sofrir l’any passat amb la col·locació d’un artefacte incendiari que mai va arribar a explotar i que està sent investigat per l’Audiència Nacional. També cal recordar que fa quinze dies la regidora del BLOC a l'Alqueria, Maite Peiró, va rebre dotze punts de sutura per una pedrada que un grupuscle d’ultradreta li va llançar en la celebració del Correllegua a Gandia. Quinze dies més tard encara no hi hagut cap tipus de detenció.
Davant de tot això, el secretari general del BLOC, Enric Morera, que la setmana passada li va sol·licitar per carta una reunió urgent al Ministre de l’Interior, ha exigit al nou secretari general del PSPV-PSOE que estiga a l’altura de les circumstàncies i li exigisca a la Delegació del Govern que ature tota aquesta escalada d’agressions contra entitats nacionalistes i d’esquerres, que cada 9 d’Octubre afloren sense que hi haja mai cap detenció, ni la Delegació del Govern haja fet res al respecte. "Li demanem a Alarte que exigisca respostes als seus companys de govern", ha exigit Morera. Precisament, el líder nacionalista ha fet aquestes declaracions hui a Gandia on també ha criticat la marginació que pateix, un any més, el País Valencià als Pressupostos Generals de l'Estat.
Vos adjuntem el text de la denúncia que el BLOC ha interposat en la Policia Nacional aquest mateix matí sobre l'agressió de la Seu Nacional:
"El cristall de la finestra ha estat trencat pel llançament contra el mateix de una pedra de 25 per 10 cm., aproximadament, des del carrer Sant Jacint. La gravetat dels fets esta en que el local atacat es la seu nacional del partit polític BLOC Nacionalista Valencià, que, any rere any, per aquestes senyalades dades pateix atacs dels intolerants -l'any passat van col·locar una bomba que per sort no va esclatar però que va obligar a desallotjar el veïnat de la finca-. Com sempre s'emparen en la nit per a fer aquestes accions que suposen atacs als principis constitucionals de llibertat de opinió i associació política. Ja vàrem advertir per carta al Delegat del govern que podíem ser objecte de un atemptant de aquest tipus. La data elegida per aquest atemptat ens confirma la intencionalitat política i ideològica de aquests fets. Cal tenir en compte també que el passat 26 de setembre una regidora de aquesta formació política en Alqueria de la Comtessa va ser agredida brutalment per grups de ultradreta a Gandia en la celebració del Correllengua".
Durant les pròximes hores, està previst que el col·lectiu de Gandia també presente la corresponent denúncia a la Comissaria de la Policia Nacional de Gandia.


| Més

PER A MORERA ELS PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT SÓN UN NOU ENGANY A LA SAFOR-VALLDIGNAEls valencians i les valencianes rebrem 73 euros/per persona menys que la mitjana estatal

El BLOC denuncia les promeses incomplides pel que fa a la circumval·lació, el tren Gandia-Oliva-Dénia o la solució a la regressió de les platges del sud

Presentaran esmenes als Pressupostos Generals de l'Estat a través dels seus socis parlamentaris a Madrid

El secretari General del Bloc Nacionalista Valencià, Enric Morera ha visitat aquest matí Gandia per fer una primera valoració del projecte de Pressupostos Generals de l'Estat. Enric Morera considera que a Madrid es continua marginant el País Valencià amb una inversió molt per baix de la resta de comunitats autònomes. "Concretament, cada valencià/ana rebria 73 euros menys que la mitjana estatal. Tot i això, cal dir que és més que època d'Aznar, però continua sent molt insuficient".
El líder nacionalista ha posat quatre exemples de la manca d'inversions a la Safor-Valldigna. En primer lloc, denuncia que baixen les aportacions pel que fa al control fitosanitari dels cítrics que importem d'altres països. "Tampoc entenem com no s'ha previst ni un euro per solventar el greu problema que tenim de regresió de les platges del sud, per finançar el projecte de la Universitat Politècnica de València"
Per la seua banda, el secretari comarcal, Facund Puig ha qualificat com a "lamentable" l'anunci de la Generalitat de desmarca-se del finançament del més que reivindicat projecte del tren Gandia-Oliva-Dénia, "sobretot, perquè Garcia Antón va prometre, abans de la darrera campanya electoral, el tren València-Alacant pel litoral. A més, no cal oblidar que la Generalitat ja havia fet un avantprojecte sobre el tren Gandia-Oliva-Dénia, per tant estava reconeixent que tenia alguna responsabilitat…"
En la mateixa línia s'ha manifestat el responsable comarcal de política municipal i portaveu del BLOC a l'Ajuntament d'Oliva pel que fa a la ronda sud. David Gonzàlez ha denunciat l'icompliment de les promeses electorals per part dels dos grans partits. "I és que abans d'eleccions tot anava molt ràpid, i ara ens trobem com que encara no hi ha estudi d'impacte mediambiental, no s'han contestat les al·legacions i no hi ha previsió econòmica important (més enllà de 35.000 euros) per a una infrastructura valorada en 150 milions d'euros. Per tant, resulta poc creïble que l'obra estiga finalitzada abans de 2011, tal i com es va prometre en eleccions"
Per últim, Enric Morera ha anunciat que el BLOC presentarà tota una bateria d'esmenes al projecte de Pressupostos Generals de l'Estat a través dels seus socis parlamentaris a Madrid.

| Més