EL BLOC-VERDS TORNA A SOL·LICITAR UN CONVENI AMB LA CHX PER MILLORAR EL MANTENIMENT DELS BARRANCS I RIUS

Fa sis mesos que ho sol·licitàren a Mut, però mai s'ha tractat en comissió
Hui presenten la moció al Ple
Des del Bloc insisteixen en que hauria de ser la Confederació qui se’n fera càrrec d’esta neteja, ja que és la propietària i competent en esta matèria, però ja que dissortadament no és així, presentàren una moció perquè s’establira qualsevol tipus de col·laboració entre l’Ajuntament i la Confederació per aconseguir l’únic objectiu que ens interessa: el manteniment dels rius i barrancs nets.
Un conveni com el que la Confederació ha sigant ja amb altres entitats i administracions i que poden ser variats: s’autoritza la neteja als ajuntaments, es transfereixen partides econòmiques o es delimiten els compromisos d’uns i d’altres.
"Nosaltres no volíem marcar les condicions. Simplement demanàvem que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Confederació per veure si som capaços de signar un conveni específic per al nostre terme municipal, atenent la importància que pot tindre comptar amb rius i barrancs nets... Per suposat, tot i respectant els particulars ecosistemes"
Eixa moció fou presentada per al seu debat a la comissió d’urbanisme o al plenari, en juny: fa ja sis mesos, sense que s’haja debatut perquè no s’ha dut a cap lloc per a la seua discusió.
La neteja de rius i barrancs es un tema recurrent des de fa temps. Tots coneixem precedents ben dramàtics prop de casa nostra
En segon lloc, demanen mecanismes que els eviten haver d’estar parlant permanentment d’açò cada any i per això, exigeixen que es debata al Ple la moció que presentàren fa sis mesos.
MOCIÓ:
Josep Miquel Moya Torres, Regidor-Portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, demana que s’incloga en l’ordre del dia del proper plenari per a la seua discussió la següent
MOCIÓ
El terme municipal de Gandia compta amb nombrosos barrancs que, de vegades, no s’hi troben en les condicions adequades de neteja, la qual cosa produeix una situació d’insalubritat però sobretot de perillositat davant possibles avingudes.
La titularitat d’estos barrancs i, en conseqüència, l’obligació del seu manteniment i neteja, correspon a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Malgrat l’indubtable aposta que ha realitzat els darrers anys a la nostra ciutat i a la nostra comarca, entenem que l’extrem que ens ocupa no ha estat suficientment abordat per l’organisme competent.
En els últims anys, la Confederació ha signat convenis de col·laboració amb diversos ajuntaments per procurar eixe manteniment i neteja, com els signats amb els ajuntaments de la Ribera, en març del 2005, dins del Programa de Condicionament de Caixers, que es podria prendre com a model per atendre les antigues demandes, per exemple, dels veïns del Barranc de Sant Nicolau.
Per tot això, elevem a la consideració de la Comissió Municipal Informativa de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, la següent

PROPOSTA
Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per demanar-li l’establiment del mecanisme de col·laboració més adequat que permeta mantindre en perfectes condicions tots els barrancs del nostre terme municipal.
Gandia, 26 de novembre de 2008

| Més