EL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE LA SOCIETAT INICIATIVES PÚBLIQUES APROVA, A PROPOSTA DEL BLOC, CREAR UNES BASES PÚBLIQUES PER AJUDAR A LES PERSONES QUE


.... NO PUGUEN FER FRONT A LA SEUA HIPOTECAEl Govern presentava només un cas particular, sense tindre en compte un pla d’actuació global davant una mesura que podria tindre una repercussió social importantEL BLOC-Verds s’absté d’aprovar els pressupostos de l’empresa pública, tot i considerar que els projectes contemplats són necessaris i positius. Perquè:


 • Hi ha una clara indefinició dels projectes presentats

 • No ens agrada el procediment emprat

 • Continuem pensant que l’empresa és un pretext per poder endeutar l’ajuntament per damunt del límit legal (110%)Roda de premsa 23-01-08

Josep Miquel Moya:
Com sabeu, ahir es va celebrar un Consell d’Administració d’Iniciatives Públiques, amb tres punts en l’orde del dia:
 • Pressupostos per al 2008
 • La compra del Salo Natàlia
 • La compra d’una vivenda i posterior lloguer a la mateixa propietària
Dels tres punts, els dos últims, tenen una transcendència que, al nostre parer, ultrapassa l’empresa per afectar decisions municipals, i volíem donar la nostra opinió com a grup municipal
Però, en primer lloc, Emili Ripoll, representant del Bloc en el Consell d’Administració us parlarà del nostre posicionament pel que fa als pressupostos, uns pressupostos que s’aproven després que ja els haja aprovat l’ajuntament, en una clara contradicció que també us comentarem
Emili Ripoll:

BON DIA, COM SABEU, AHIR ES VA CELEBRAR LA REUNIÓ DEL "CONSELL D’ADMINISTRACIÓ D’INICIATIVES PÚBLIQUES DE GANDIA" I, UNA VEGADA MÉS, EL GOVERN MUNICIPAL DEL PARTIT SOCIALISTA I LA PLATAFORMA, HAN DEMOSTRAT QUE UTILITZEN AQUEST INSTRUMENT DEL GOVERN SEGONS ELS CONVÉ.
UN DELS PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA VA SER L’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EMPRESA PER A L’ANY 2008; PRESSUPOST QUE JA HAVIA ESTAT APROVAT EN EL PLENARI DEL DIA 28 DE DESEMBRE, ON S’HAVIA APROVAT EL PRESSUPOST D’AQUEST AJUNTAMENT
DES DEL BLOC-VERDS ENTENEM QUE S’HAVIA D’HAVER PRODUÏT A L’INREVÉS: HAVER-SE APROVAT PRIMER PEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DE L’EMPRESA PÚBLICA, DESPRÉS PER LA JUNTA GENERAL PER AFEGIR-LO AL PRESUPOST MUNICIPAL.
NOSALTRES ENS PREGUNTEM:
QUÈ HAGUERA PASSAT SI NO HAGUESSEN ESTAT APROVATS PER AQUEST CONSELL ?
ES EVIDENT QUE EL GOVERN TENIA CLAR QUE AQUEST FET NO ANAVA A PRODUIR-SE, PERQUE ELS DOS PARTITS DEL GOVERN CONTINUEN APROFITANT LA SEUA MATJORIA ABSOLUTA PER A MARCAR LES REGLES DEL JOC SEGONS ELS CONVINGA.
EL BLOC-VERDS ENS HEM ABSTINGUT EN LA APROVACIÓ D’AQUEST PRESUPOST.
PERQUè ENCARA QUE ENTENEM QUE TOTES LES ACTUACIONS REFLECTIDES EN EL MATEIX SÓN POSITIVES PER A LA CIUTAT, COM HO DEMOSTRA EL FET DE QUE HAN ESTAT ACCEPTADES LES ESMENES DEL BLOC-VERDS A AQUEST PRESSUPOST.

NO PODEM COMPARTIR NI LES FORMES EN QUE S’HAN PRESENTAT PER A LA SEUA APROVACIÓ, NI L’INDEFINICIÓ EN ALGUNES D’AQUESTES INVERSIONS.
PODEM EXTRAURE ALGUNES COM A EXEMPLE:
 • PLA D’ESCOLES INFANTILS, AMB UN PRESSUPOST DE 1.200.000 €, ON S’INCLOUEN LES ESCOLETES DE COREA I LA PLATJA, I ENCARA NO ES SAP, O NO SE’NS HA INFORMAT, DE LA UBICACIÓ DE LA DE LA PLATJA.
 • EDIFICI DE PEONS CAMINERS, AMB 1.200.000€, ON NO ES TÉ CLAR A QUIN ÚS VA A SER DESTINAT, QUAN EL BLOC-VERDS ENTENEM QUE S’HAURIA DE CONVERTIR EN UN ESPAI DOTACIONAL PER A LA BARRIADA DE COREA.
 • ESTÀ INCLÓS TAMBÉ L’EDIFICI DE LA PLAÇA DEL TIRANT AMB 1.200.000 €, QUAN ES PODRIA CONSTRUIR, AL TRACTAR-SE D’UN EDIFICI COMERCIAL, PER CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA I ESTALVIAR-SE ESTA DESPESA.
 • I ALGUNS ALTRES EN ELS QUE NO HI HA CAP ESTUDI O AVANTPROJECTE REALITZAT, O FINS I TOT DESCONEIXEN LA SEUA UBICACIÓ, COM LA CASA DE LA MÚSICA.

DES DEL BLOC-VERDS, DESPRÉS DE L’INDEFINICIO I LES FORMES UTILITZADES PEL GOVERN DEL PARTIT SOCIALISTA I LA PLATAFORMA, ES CREEN MOLTS DUBTES.
DUBTES QUE ENS PORTEN A PENSAR QUE PUGUEN CONVERTIR L’EMPRESA PÚBLICA, EN COMPTE D’UN INTRUMENT DE GESTIÓ, EN UN INSTRUMENT D’ENDEUTAMENT D’AQUEST AJUNTAMENT.
JA QUE EL PRESUPOST QUE GESTIONARA LA EMPRESA PÚBLICA SERÀ DE 34.270.000€, DELS QUE 29.270.000€ SERÀN MITJANÇANT UN PRÈSTEC (EL QUE SUPOSA AL VOLTANT D’UN 28% DEL TOTAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL).


Per tant, tot i que que nosaltres pensem que tots els projectes presentats ahir són necessaris i positius per a la ciutat, ens vam abstindre perquè:


 • Hi ha una clara indefinició dels projectes presentats
 • No ens agrada el procediment utilitzat
 • I pensem, encara que ens agradaria enganyar-nos, que l’empresa pública, és l’escusa per poder endeutar a este ajuntament per damunt del 110%

Josep Miquel Moya


Però com us deia, hi ha dos punts més en l’ordre del dia:

SALÓ NATÀLIA
Un ja el coneixíem, la compra del Saló Natàlia per 900.000 euros (en els pressupostos apareixen 850.000, però suposem que no hi haurà problema)
Parlem de la compra d’un local per l’empresa
I tenim un dubte: si el local és de l’empresa, caldrà una autorització perquè l’ajuntament puga realitzar allí activitats com les que fa en este moment (per cert que esperem que no siguen com les del sopar de cap d’any)
Açò pot semblar que no té importància, però la té
I diem que caldria que l’empresa el cedira a l’ajuntament perquè no li’l pot regalar ja que el compra amb un préstec a 30 anys i forma part del seu immobilitzat. De manera que en algun moment haurà de ser l’ajuntament qui compre l’immoble a la pròpia empresa
El que volem apuntar és les dificultats jurídiques que poden existir si abusem de l’empresa, com sembla que és el propòsit
Però, a més, si és una senzilla operació de compravenda, perquè no la fa l’ajuntament, que tenia l’opció de compra?
Per què ho fa l’empresa si no hi ha cap necessitat d’agilitat, que és l’argument que es repeteix per justificar l’empresa
Senzillament perquè no pot endeutar-se més, i, per tant, corroboren el que venim dient: l’empresa és un mecanisme per diferir deute

COMPRA I LLOGUER
I l’altre punt té una repercussió social i pot convertir-se en una mesura interessant, si s’articula adequadament, com va proposar el Bloc i va acceptar el Consell d’Administració
En resum, hi ha una ciutadana, propietària d’una vivenda gravada amb una hipoteca a la que no pot fer front
L’ajuntament compra la vivenda a un preu inferior al de taxació, subrogant-se en els préstecs hipotecaris
Fins ací res de nou: només l’adquisició d’una vivenda
La novetat és que l’ajuntament s’obliga a llogar eixa vivenda a l’actual propietària
Per l’informe apareix vàries vegades referència a un "teòric projecte de vivenda en lloguer per als antics propietaris"
Ningú coneixíem res d’eixe projecte tot i que s’afirma que tant vivenda com propietària compleixen els criteris necessaris
A nosaltres ens sembla que estem davant d’una bona idea que cal articular convenientment
No podem deixar que esta operació siga aillada i l’hem de convertir en una línia d’actuació que permeta:
L’ajuda a famílies o ciutadans necessitats, propietaris d’una vivenda, que no puguen fer front a la seua hipoteca
Augmentar el parc de vivendes municipals
I permetre que els propietaris puguen continuar vivint en el seu entorn habitual
Per això, el Bloc tirem en falta que se’ns acompanyara una proposta seriosa d’eixa línia d’actuació i, més encara, eixos criteris que teòricament es compleixen en este cas però que desconeixem
Davant d’això, proposàrem i s’acceptà, l’aprovació d’unes bases públiques que permeten acollir-se a esta mesura a qualsevol que reunixca unes determinades condicions socials i econòmiques
La proposta ha estat acceptada i el Bloc hem votat a favor de l’operació, de manera condicionada a la redacció immediata d’eixes bases
I per això ens fa l’efecte que hem convertit una proposta aïllada en un projecte de clar contingut social i al que el Bloc li donarà suport
Tot i advertint que no sabem ben bé (tampoc els responsables de l’empresa) l’abast que pot tindre, és a dir, quants poden estar interessats i quin serà el volum econòmic final al que hagem de fer front| Més