EL BLOC-VERDS PRESENTA UNA MOCIÓ PERQUÈ LA UE TINGA EN COMPTE LA SINGULARITAT DE LA PIROTECNIA VALENCIANA

Moció:

Josep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, regidors del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, presenten davant el Ple de l’Ajuntament la següent:

PROPOSICIÓ
El Parlament Europeu va aprovar una directiva per tal de regular el mercat dels materials pirotècnics als països de la Unió Europea que restringix la comercialització i l’ús del material pirotècnic i, en conseqüència, pot suposar una limitació molt important per a la seua utilització en les manifestacions de cultura popular i tradicional valenciana de foc.
Concretament, la directiva fixa una distància mínima a la qual s’hauran de situar els assistents a una actuació amb material pirotècnic (15 metres), cosa que impediria la celebració normalitzada dels correfocs, de les revetlles de Sant Joan, d’alguns actes de les falles, dels Moros i Cristians... Així mateix, la directiva també prohibeix qualsevol activitat amb material pirotècnic en què intervinguen menors de 12 anys.
Els materials pirotècnics han estat utilitzats en diferents manifestacions de cultura popular i tradicional valenciana des de fa segles i per tant formen part del nostre patrimoni i de la nostra manera de ser com a poble.
En este sentit, la directiva a què ens referim ha generat una gran preocupació en tots els col·lectius festers que han vist amenaçades les seues activitats.
Tenint en compte la perillositat de l’ús dels materials pirotècnics, cal valorar positivament l’objectiu de la Unió Europea d’ordenar i regular esta qüestió per garantir en definitiva, la seguretat dels ciutadans. No obstant això, és igual de cert que les manifestacions de cultura popular i tradicional requeriran d’algun tractament específic per tal de no quedar directament afectades per esta regulació.
L’Estat espanyol ha de transposar esta directiva com a màxim el mes de gener de 2010, i per tant, és imprescindible que esta transposició preveja una excepcionalitat per a estes manifestacions de caràcter popular.
És per tot açò que es proposa l’adopció del següent

ACORD
Que l’Ajuntament de Gandia:

1.- Inste el Ministeri d’Indústria del Govern central que la transposició de la directiva 2007/23CE del Parlament Europeu contemple el caràcter singular dels elements festius valencians de cultura popular i tradicional amb foc, i, en conseqüència, establisca l’excepció de la normativa per a estes manifestacions.

2.- Demane al Govern de la Generalitat que recolze esta iniciativa i es dirigisca al Govern central donant suport a esta petició.

3.- Trasllade este acord al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i a la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat.
Gandia, 10 de febrer de 2009.

| Més