AL·LEGACIONS ZONES ZEPA: EL BLOC-VERDS LAMENTA LA FALTA DE SENSIBILITAT MEDIAMBIENTAL DEMOSTRADA PEL GOVERN MUNICIPAL- Presenten al·legacions a la proposta de declaració de zones ZEPA del Consell, una de les quals fou admesa per la Comissió de Territori de l’Ajuntament i l’altra rebutjada


- Els econacionalistes denuncien que temes de tanta transcendència no siguen tractats amb el temps i la forma que requereixen, així com la falta de voluntat i d’interés per estudiar la inclusió de cap altre espai del terme, com la Serra Falconera, la Penya Roja, les Riberes del Riu Serpis (que també estan protegides) o la Platja de l’Ahuir


- I, en tercer lloc, el menyspreu o la falta de consideració cap al Fòrum 21, òrgan de participació i consulta mediambiental, que ha estat bandejat (la qual cosa ha ocasionat la dimissió de la seua coordinadora) i que, no ha pogut, per tant, tractar este tema de gran calat ecològic per al futur de la nostra ciutat, ni molts altres tampoc, com ara l’aigua


- Moya manifesta que si no canvien les formes no es creuen, perquè no l’han demostrada, cap voluntat d’apostar per la sostenibilitat i la participació i lamentem novament les formes emprades i haver perdut, tots, una nova oportunitatGandia, 4 d’abril de 2008ZEPA i FÒRUM 21
RP 4-4-08

JOSEP M MOYA:
Molt bon dia,
En estos dies s’ha estat parlant de la proposta del Consell d’ampliació de les ZEPA (Zones d’Especial Protecció de les Aus), una de les màximes figures de protecció, juntament amb els LICs (Llocs d’Interés Comunitari) que estableix la Unió Europea, la declaració de les quals suposa, a banda de la protecció mediambiental, la possibilitat de quantioses subvencions futures per a la seua recuperació, conservació i difusió, ja que formen part de la Xarxa Natura 2000, que és, per entendre’ns, la xarxa d’espais naturals de la Unió Europea
La Unió Europea manté, des de l’any 2000, un litigi amb l’estat espanyol pel que consideren l’incompliment de la Directiva 79/409 de declaracions de zones Zepa, tant en nombre (hi ha poques) com en extensió (hi ha pocs quilòmetres quadrats declarats)
L’any 2007 es va dictar una Sentència del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees que obligava a augmentar les ZEPA a set comunitats autònomes de l’estat espanyol, tant en número com en extensió
Una d’eixes comunitats autònomes és la valenciana, per la qual cosa, el Consell ha presentat una proposta d’ampliació
Pel que afecta al nostre terme, el Consell proposa declarar com a zona ZEPA els actuals LICS de la Marjal de la Safor i les Serres del Montdúver i la Marxuquera
És a dir, exactament el mateix territori declarat LIC se’l declara ara ZEPA però no existeix cap tipus d’ampliació; cap espai que, a partir d’ara, siga protegit de nou. Simplement tindrà la doble protecció de LIC i ZEPA
La Comissió de Territori, Sostenibilitat i Habitatge, dins del període establert de consulta als municips afectats, ens va presentar una proposta d’acord en la que es donava conformitat a la proposta del Consell, tret d’un lleuger ajust lindant en la Sequia de l’Ahuir
Una altra vegada més, este grup polític va comptar escassament amb dos dies (des de la convocatòria de la comissió fins a la reunió, el 29 de febrer) per poder examinar un document de vital importància mediambiental com el que ens ocupa
La urgència venia motivada, una vegada més també, per la finalitzció del termini per a les al·legacions als municipis afectats
Tot i que parlem d’un tema de gran transcendència, este no ha estat analitzat adequadament per l’Ajuntament i ni tan sols s’ha portat prèviament als seus òrgans consultius, com per exemple el Fòrum 21, la qual cosa dóna una mostra de la voluntat mediambiental d’un departament que s’anomena de sostenibilitat
Però, tot i la premura, des del Bloc plantejàrem dues propostes en la Comissió de Territori:
La primera, la inclusió de l’Ullal de l’Estany
I la segona, la inclusió també d’un triangle lindant amb la carretera de la Sequia del Rei, que en el Pla General té la consideració de sòl no urbanitzable comú però que és evident que forma part de la marjal, encara que no estiga inclós en el Catàleg de Zones Humides
Perquè no s’havia inclós l’Ullal de l’Estany, extrem del que no semblava haver-se’n adonat el Regidor de Sostenibilitat. Vull recordar que l'Ullal de l'Estany fou declarat com a zona humida pel Govern Valencià l’any 2002 com a zona 28 del Catàleg
Esta proposta fou acceptada per la Comissió, cosa que volem agrair, però ens preocupa que se’ls hagués passat un espai com eixe
La segona demanda, no va ser aprovada. Ens referim a eixe triangle que va ser exclós del Catàleg, tot i que tots els estudis científics el consideren marjal, que, això sí, ha sofert un fort procés d’aterrament
Per al Bloc, l’exclusió d’este espai va ser un error en el seu dia, que podia haver-se corregit ara. Desgraciàdament, esta proposta no va ser acceptada, per la qual cosa, el Bloc, dins del període d’exposició pública, l’ha presentada directament a la Conselleria de Medi Ambient, amb data 26 de març (teniu còpia del document)
I volíem referir-nos a una segona qüestió
Com hem dit, el tema de les ZEPA és de vital importància mediambiental. El Fòrum 21 de la setmana passada va tractar amb caràcter d’urgència esta qüestió ja que el termini d’exposició pública acabava el 31 de març
Els col·lectius ecologistes manifestaren la seua profunda preocupació per dos fets:
D’una banda, no haver pogut debatre el document abans de les al·legacions municipals, amb la qual cosa s’incompleix i es desvirtua la funció del Fòrum 21 com a òrgan de consulta i assessorament en matèria mediambiental de l’Ajuntament, sempre prèviament a la presa de decisions, segons diu el seu propi reglament
I, d’una altra, que s’haguera rebutjat la inclusió d’eixe triangle de la marjal i no s’hagueren proposat altres espais que tenen una gran consideració ecològica, malbaratant una magnífica oportunitat
Distints col·lectius, com ha fet el Bloc, han presentat al·legacions (la Plataforma pels Pobles de la Safor, el Grup GEMAS, ...), algunes d’elles ben extenses i magníficament fonamentades i nosaltres volem manifestar-los el nostre suport amb l’esperança que siguen ateses per la Conselleria, cosa improbable si no compta amb el suport municipal
En definitiva, volíem fer públiques tres consideracions:
La primera, les al·legacions presentades pel Bloc a la proposta de declaració de zones ZEPA del Consell, una de les quals fou admesa per la Comissió de Territori de l’Ajuntament i l’altra rebutjada
La segona, lamentar que temes de tanta transcendència no siguen tractats amb el temps i la forma que requereixen i, òbviament, la falta de sensibilitat mediambiental demostrada perquè no ha hagut cap intent d’estudiar l’inclusió de cap altre espai del terme, com la Serra Falconera, la Penya Roja, les Riberes del Riu Serpis (que també estan protegides) o la Platja de l’Ahuir
I, en tercer lloc, el menyspreu o la falta de consideració cap al Fòrum 21, òrgan de participació i consulta mediambiental, que ha estat bandejat (la qual cosa ha ocasionat la dimissió de la seua coordinadora) i que, no ha pogut, per tant, tractar este tema de gran calat ecològic per al futur de la nostra ciutat, ni molts altres tampoc, com ara l’aigua
Des del Bloc manifestem, per tant, que si no canvien les formes no ens creiem, perquè no l’han demostrada, cap voluntat d’apostar per la sostenibilitat i la participació i lamentem novament les formes emprades i haver perdut, tots, una nova oportunitat
AL·LEGACIONS:

CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE
Carrer de Francesc Cubells, 7
46011 València

Josep Miquel Moya Torres, Regidor-Portaveu del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia i en la seua representació, amb DNI 19.989.665-C i amb domicili, a efectes de notificacions, en Grup Municipal Bloc-Verds, Ajuntament de Gandia, Plaça Major, 1, 47600 Gandia, davant de la informació pública del projecte d’acord del Consell d’ampliació de la xarxa de zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) de la Comunitat Valenciana, publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 5683, de 18 de gener de 2008, i dins del període d’exposició pública establert, pel que fa a la proposta de ZEPA número 16 "Montdúver-Marjal de la Safor" presenta les següents

AL·LEGACIONS

1.- Per l’acord de 10 de setembre de 2002 del Govern Valencià, del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana, publicat en el DOGV 4336, de 16 de setembre de 2002, es declararen tant la desembocadura del Riu de Xeraco (zona 20) com el denominat Ullal de l’Estany del Duc, de propietat pública de l’Ajuntament de Gandia (zona 28). La fitxa de la proposta de ZEPA número 16 "Montdúver-Marjal de la Safor" reconeix eixa protecció vigent actual. Tot i això, en l’àrea proposada per a ZEPA queda exclòs l’Ullal de l’estany del Duc i no sembla clara la inclusió de la desembocadura del Riu de Xeraco. No existeix cap justificació ni cap motiu que aconselle la seua exclusió que seria, en tot cas, una clara contradicció amb el Catàleg aprovat, per la qual cosa demanem que quede clara la inclusió dels dos espais dins de l’Àrea ZEPA del Montdúver-Marjal de la Safor (zona número 16).

2.- Així mateix, en l’esmentat acord de 10 de setembre de 2002 que va declarar com a zona humida la Marjal de Gandia, fou exclòs un triangle que apareix al Pla General d’Ordenació Urbana de Gandia com a sòl no urbanitzable comú, sense cap mena de protecció, tot i ser, evidentment, part de la marjal la qual està delimitada per una fita artificial inqüestionable com és la carretera d’accés a la Platja de Gandia. Al nostre parer, aquella inexplicable decisió pot ser ara corregida amb la inclusió d’eixe triangle dins de l’àrea ZEPA, sobretot tenint en compte la finalitat que motiva esta protecció (especial protecció per a les aus). Tots els estudis científics realitzats inclouen este espai com a part de la marjal de Gandia i no hi ha res que justifique el seu fraccionament. El fet que esta zona no tinga cap protecció pot comportar greus problemes posteriors (sobretot de planificació i usos) i pot afectar a l’espai catalogat com a zona humida. Per això, al marge de la seua classificació en el Pla General de Gandia, demanem que es declare com a ZEPA el conjunt de la Marjal de la Safor, inclòs este espai que va quedar fora del Catàleg de Zones Humides el seu dia sense cap justificació.


Gandia, 25 de març de 2008

Josep Miquel Moya Torres
Regidor-Portaveu del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia


| Més