EL BLOC-VERDS DEMANA LA SUPENSIÓ DE LA TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ DE L'AIGUA POTABLE PERQUÈ ÉS PERJUDICIAL PER ALS INTERESSOS DE...


... LA CIUTAT I PER ALS USUARIS

-

Per als econacionalistes l'única cosa que sembla moure al govern "és la imperiosa necessitat de recaptar diners per fer front a molts pagaments endarrerits a proveïdors i adjudicataris"
-

Presenten una proposta alternativa que arreplega les al·legacions presentadesRoda de Premsa 20-2-08

Josep Miquel Moya:


Molt bon dia
Volíem presentar-vos les al·legacions que el Bloc hem presentat respecte a la concessió de l’aigua potable
Us facilitem una còpia del document perquè pugueu examinar-lo i, si ho considereu, demanar els aclariments que estimeu
El Bloc plantegem a grans trets dues qüestions:
D’una banda, la suspensió de la tramitació del procediment
D’una altra, al·legacions als distints documents i una proposta alternativa per a la seua elaboració
És una petició que formulem directament al govern municipal i que pensem que està fonamentada i que és oportuna i necessària
Encara que, altra vegada, hem de lamentar que el Sr. Alcalde parlara de les nostres al·legacions abans en roda de premsa que als fòrums adequats (comissió) i que ho fera per comunicar que anava a desestimar-les. Haurem de veure, per cert, els informes en què es basaran
Nosaltres anem a fer tot el possible perquè es modifiquen les condicions de la concessió perquè, contràriament al que s’ha dit, pensem que són clarament perjudicials per als interessos de la ciutat, a mitjà i llarg termini, i per als usuaris. Per contra, ens fa l’efecte que els termes en què es planteja la concessió només beneficien l’actual govern municipal en una instrumentalització d’un bé públic i escàs, com l’aigua, difícil d’entendre
En el document hi ha suficients motius perquè se’ns atenga i només una cabotineria sense fonament ni explicació pot justificar que el govern continue amb la tramitació, la qual cosa pot ser greu, especialment greu, i perjudica no només a la credibilitat de la ciutat sinó sobretot, i és el que més ens preocupa, el futur servei i els usuaris, els ciutadans que han de rebre eixa aigua potable, i pagar per ella. Perquè és evident que estos plecs no s’han fet, en absolut, pensant en ells, en els ciutadans, en els usuaris
Sembla ser que l’única cosa que ha mogut el govern és la imperiosa necessitat de recaptar diners per fer front als pagaments endarrerits que s’acumulen, ja que en són molts els proveïdors i adjudicataris que confessen no cobrar des de fa temps del consistori
Com deia, hem demanat, d’una banda que se suspenga la tramitació i d’una altra que s’estudien una sèrie d’al·legacions
SUSPENSIÓ
La demanda ve motivada per diverses circumstàncies:
la primera d’elles és ben curiosa i fàcil d’entendre: la documentació en base a la qual s’han presentat les empreses no és la definitiva. Un dels documents, el Reglament de Servei (important, perquè regula la relació de l’empresa amb l’ajuntament i amb els usuaris), ha estat exposat al públic per 30 dies; s’han presentat unes al·legacions, que no han estat resoltes i, per tant, el document no està aprovat definitivament. Però les empreses s’han presentat ja en base a un document no definitiu. Puc assegurar que qualsevol jutge obligaria a que començàrem de nou. Esta és una mostra de la precipitació amb la que s’ha dut el tema
Després hi ha altres consideracions que aconsellen eixa suspensió:
En tots els documents hi ha contradiccions, referències a legislació derogada o inexistent, escassa documentació aportada, dubtes interpretatius (alguns d’ells molt importants), errades (gandiano), etc.
Al·LEGACIONS
Per tot això, també presentem al·legacions als documents. Hem de confessar que desconeixem el moment procedimental en què ens trobem. Però és que este ha estat i continua sent tan absurde que se’ns van donar dos dies per examinar la documentació i fer aportacions (algunes de les quals s’aproven però després no s’arrepleguen en el document final, que tampoc teníem el dia de la votació) i després no s’han donat terminis per a la seua exposició pública. Per si de cas, nosaltres ho vam fer abans que s’òbriga la documentació de les empreses presentades
Les al·legacions més importants són:
Reglament de Servei (que ja hem comentat), que presentàrem el dia 9 de febrer, i que són de distinta consideració
Es parla d’annexos que no existeixen, ordenances municipals que tampoc existeixen, legislació no actualitzada (com, per exemple, la que fa referència a la Defensa dels Consumidors)
Però, sobretot, precisament en defensa dels usuaris, dels ciutadans, tornem a exigir:
Que quede clar quina és la qualitat de l’aigua subministrada (25 mg/l de nitrats i no 50)
Que s’obligue a la tarifa en la modalitat de blocs de consum (que pague més qui més consumeix)
Que les lectures es facen, com a màxim, cada 4 mesos i les facturacions, cada 2
Avantprojecte d’explotació: un dels documents més importants perquè marca les pautes de la qualitat del servei, sobretot pel que fa a les futures infrastructures i instal·lacions
Per a nosaltres, la falta de concreció respecte a la situació del servei i de documentació complementària fa impossible un plantejament rigorós del servei futur
És evident que cal una major concreció de les inversions a realitzar i que no s’ha primat la qualitat tècnica en esta concessió
Per començar, un tema inexplicable és que realment no s’obliga a executar cap inversió. Serà l’ajuntament qui les autoritze any a any i, sempre, acordant com es pagaran, que, naturalment, serà a tarifa o amb subvencions municipals, de manera que els ajuntaments que vinguen darrere, no només no cobraran cap cànon sinó que hauran de pagar les obres, o ell o els ciutadans
No s’obliga a mesures d’estalvi municipal. Per exemple, es parla de xarxa de baixa qualitat sense que es diga fins on arribarà o de la possible eliminació dels aljubs, que és ben important
Plec tècnic, sobretot pel que fa als continguts dels Plans Directors que han d’aportar cada empresa
Novament contradiccions, legislació derogada (una d’elles ben important com és la dels additius permesos en l’aigua de consum humà)
Es parla de la xarxa de distribució metropolitana
No s’explicita com es renovaria la xarxa o com s’abonaran les noves infrastructures, que amb total seguretat serà carregant les tarifes
Plec econòmic, on, per suposat demanem l’eliminació del cànon total anticipat
Este plec demostra el caràcter economicista de la concessió
Demanem la supressió del cànon total anticipat i, per suposat, que el cànon no es carregue a tarifa, i també de les subvencions (s’ha de pagar el cost real de l’aigua)
Al mateix temps, el Pla Director hauria de ser ambiciós i el que marcara realment la futura concessió. Però ja hem dit que no hi ha cap obligació d’executar eixes inversions que s’aprovaran anualment i sempre carregades a la tarifa dels usuaris
Òbviament demanem que la documentació es traduïsca a la nostra llengua
I, finalment, presentem una proposta alternativa arreplegant totes les qüestions que hem esmentat
Tornem a insistir que ens trobem amb una documentació que ha estat mal tramitada, escassa, que conté expressions o contradiccions absurdes, que contempla legislació derogada (susceptible de crear problemes d’interpretació que afecten la salut pública) però, sobretot, que va en contra dels interessos d’esta ciutat, del propi servei d’abastiment d’aigua i de la butxaca dels gandians, dels usuaris
El nostre plantejament, en contraposició a un pur desig de recaptar diners a costa d’un bé escàs com l’aigua, és el dotar la ciutat d’un servei modern i de qualitat i que els usuaris paguen tot el cost real de l’aigua, però només el cost real de l’aigua
No ens mou, en absolut, cap altre ànim i, per suposat, no impedir que els diners els "tinga l’alcalde", com va manifestar ben gràficament en la seu roda de premsa
Per això, hem presentat este document, perquè el govern municipal l’estudie (nosaltres no anem al jutjat). Li demanem que ho faça, li recomanem que ho faça, que estudie les nostres al·legacions i, mentre, que suspenga temporalment el procediment

| Més