EL BLOC DEMANA UNA OFICINA LOCAL DE TRÀNSIT A GANDIA

Enric Morera ha presentant davant les Corts una Proposició no de Llei per demanar a Gandia una Oficina Local de Trànsit amb l’objectiu d’aproximar els serveis que presta l’administració general de l’Estat a la ciutadania “especialment en aquells casos en els quals existeix una apreciable distància entre els nuclis de població rellevants i la capital de la província, així com en aquells altres en els quals el gran volum de població de la regió així ho aconsella” (Ordre PRE/1918/2007, de 25 de juny, per la qual cosa es crea l’Oficina de Trànsit d’Alzira).


A LA MESA DE LES CORTS

Enric Morera, portaveu adjunt del grup parlamentari Compromís, d’acord amb allò disposat en els articles 160 i següents del RC, presenta la següent Proposició No de Llei de tramitació ordinària.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Recentment, la Direcció General de Trànsit ha creat a Alzira una Oficina Local de Trànsit amb l’objectiu d’aproximar els serveis que presta l’administració general de l’Estat a la ciutadania “especialment en aquells casos en els quals existeix una apreciable distància entre els nuclis de població rellevants i la capital de la província, així com en aquells altres en els quals el gran volum de població de la regió així ho aconsella” (Ordre PRE/1918/2007, de 25 de juny, per la qual cosa es crea l’Oficina de Trànsit d’Alzira) A hores d’ara, la comarca de la Safor té un volum de població entorn a les 200.000 persones, de les quals un nombre considerable són usuaris potencials dels serveis que ofereix la DGT. Paradoxalment, una de les comarques amb major pes demogràfic i econòmic no compta amb un lloc on poder-hi realitzar els tràmits administratius i la ciutadania ha desplaçar-se fora.
Per tot això, presentem la següent :

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1.- Que les Corts insten el Ministeri d’Interior, a través de la Direcció General de Trànsit perquè es possibilite l’obertura d’una Oficina Local de Trànsit a Gandia.
2.- Que es trasllade aquest acord a la Delegació del Govern a València, a la Direcció Provincial de Trànsit de València i a l’Ajuntament de Gandia.

Les Corts, 23 de març de 2009

| Més