El BLOC denuncia que la Diputació ha cobrat els rebuts domiciliats abans de l’acabament del termini


Alcaldes i regidors del Bloc Nacionalista Valencià han manifestat el seu disgust en comprovar com en aquells pobles on la recaptació dels tributs ha estat delegada al Servei de Gestió Tributaria de la Diputació de València (contribució rústica i urbana, impost sobre activitats econòmiques, taxa de recollida de fem domiciliari, taxa per subministre d’aigua potable, impost sobre vehicles... i altres taxes i arbitres) els rebuts domiciliats han estat cobrats un mes abans que acabara el termini.

Efectivament, el període de pagament voluntari estava establert entre el 15 de juliol i el 30 de setembre. Tanmateix, la Diputació va cobrar els rebuts el passat 28d’agost.

Des del BLOC s’entén que els rebuts domiciliats haurien de cobrar-se el darrer dia habilitat perquè eixe és un dels avantatges de la domiciliació. Sobretot, si tenim en compte que la Diputació de València cobra als distints ajuntaments adherits al servei entre un 3 i un 5%, depenent que les quantitats recaptades siguen liquidades als municipis en un sòl pagament, quan es produïsca, o distribuïdes proporcionalment cada mes en base a les xifres de l’any anterior.

A més a més, cal tindre en compte el perjudici que això comporta per als contribuents els quals, normalment, preveuen la despesa per a més tard. També en alguns casos els pot produir un problema de liquidesa, ja que són molts - i tots junts - els rebuts que s'han passat al cobrament.

Des del BLOC es considera que l’única justificació per haver cobrat els rebuts un mes abans de la fi del termini pot ser la necessitat de la Diputació d’obtindre liquiditat de tresoreria (diners disponibles) mentre retorna les quantitats que li corresponen a cada municipi.

| Més