EL BLOC-VERDS PREGUNTA PER L'INFORME PREVI DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT SOBRE LA CONVENIÈNCIA DEL PROJECTE DEL TRAMVIA AL MAR


Recorden que és preceptiu segons l'article 4 del Reglament d'Impacte Ambiental de la Comunitat Valenciana
.

Els econacionalistes també insten la Directora General de Gestió del Medi Natural:

  • que obligue l’Ajuntament de Gandia a realitzar l’Estudi d’Impacte Ambiental i sotmetre’l a exposició pública.
  • que en l’autorització administrativa del projecte, una vegada examinats els diferents documents ambientals, es tinga en compte l'afecció al Paisatge Protegit del Serpis, com és la seua obligació.

ESCRIT:

NA MARIA ÀNGELES CENTENO CENTENO
Directora General de Gestió del Medi Natural
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge
Generalitat Valenciana
Carrer de Francesc Cubells, 7
46011 València


Gandia, 3 de setembre de 2009


Amb data 23 de juliol de 2009 i número de registre d’eixida 31.507 de data 4 d’agost de 2009, va emetre vosté resolució sobre l’expedient 238/09-CON, del Projecte de Tramvia al Mar: Gandia-Grau-Platja de Gandia, substantivat per l’Ajuntament de Gandia.

En dita resolució eximia el projecte de ser sotmès a Avaluació d’Impacte Ambiental, atenent al Reglament d’Impacte Ambiental de la Comunitat Valenciana, el qual, efectivament, al seu annex I, no obliga als “tramvies el traçat dels quals transcórrega íntegrament per sòl urbà”, com és el cas.

Ara bé, el mateix decret, a l’annex II, apartat 3.b, inclou “les actuacions en matèria de vies de comunicació per a les que s’exigixca informació pública en la seua legislació sectorial”, com a actuacions que han de ser sotmeses a Estimació d’Impacte Ambiental, per a la qual cosa cal, un pronunciament previ de l’òrgan mediambiental (article 4) sobre “la conveniència o no de realitzar l’activitat projectada i, en cas afirmatiu, les condicions que deuen establir-se en orde a l’adequada protecció del medi ambient i dels recursos naturals”. Pel que fa al procediment, els articles 29 a 31 del Decret 162/1990, que parlen de l’Estimació d’Impacte Ambiental, obliga l’Ajuntament a remetre el projecte juntament amb l’Estudi d’Impacte Ambiental (inclòs el resultat de l’exposició pública), per a que després la Direcció General de Gestió del Medi Natural formule la seua Estimació d’Impacte Ambiental i “les consideracions sobre l’efectivitat de les mesures de protecció proposades i la imposició, si s’escau, de les condicions de protecció ambiental que estime necessàries, que hauran de ser recollides en l’autorització administrativa del projecte”.

El Grup Municipal BLOC-Verds no tenim constància del seu pronunciament previ (preceptiu segons l’article 4 del Reglament), on manifeste la conveniència de l’activitat projectada i les condicions establertes.

Alhora, tampoc som conscients de l’existència de l’Estudi d’Impacte Ambiental que hauria d’acompanyar el projecte, ja que únicament s’ha tramitat un Estudi d’Integració Paisatgística, segons el Reglament de Paisatge.

Al mateix temps, volem recordar-li que, com vosté mateixa apunta, part de l’itinerari del tramvia projectat transcorre fitant amb un espai protegit pel Decret 39/2007 de la Generalitat Valenciana de declaració del Paisatge Protegit del Serpis, segons la Llei d’Espais Protegits. Es dóna la circumstància que és en este lloc, l’únic que el projecte constructiu (no el bàsic exposat al públic) manté la catenària aèria, amb l’impacte visual que suposa, en un lloc que, segons l’article 5.3 del Decret 39/2007, podria determinar-se com a “àrea d’esmorteïment d’impacte de l’entorn” en el futur (i actualment en tramitació) Pla Rector d’Usos i Gestió del Paisatge Protegit del Serpis.

Per tot això, li demanem:

  • que ens facilite còpia del seu pronunciament sobre la conveniència del projecte.
  • que obligue l’Ajuntament de Gandia a realitzar l’Estudi d’Impacte Ambiental i sotmetre’l a exposició pública.
  • que en l’autorització administrativa del projecte, una vegada examinats els diferents documents ambientals, es tinga en compte eixa afecció al Paisatge Protegit del Serpis, com és la seua obligació.

Josep Miquel Moya Torres

Regidor Portaveu Grup Municipal BLOC-Verds


| Més