EL BLOC-VERDS PRESENTA DUES ALTERNATIVES AL PROJECTE DEL GOVERN PER AL PLA CAMPS


PLA CAMPS

EL BLOC-VERDS ESTÀ A FAVOR DE LA CONNEXIÓ DE GANDIA AMB LA PLATJA, PERÒ EL TRAMVIA QUE PROPOSA EL GOVERN NO RESOL ELS PROBLEMES DE TRANSPORT PÚBLIC


Els econacionalistes recorden que el Pla de Mobilitat recomana un sistema alternatiu al tramvia anomenat metrobús que és més barat que el tramvia, té un manteniment més econòmic i oferix una major versatilitat. “Un transport públic net, eficaç i sostenible no només fins a una part del Grau, sinó també a gran part de la platja”

Van presentar una segona alternativa al projecte del govern “per si no es volia acceptar esta primera proposta” que donen resposta a reivindicacions socials i fan disminuir l’endeutament municipal


FACUND PUIG:


· Objectiu de la compareixença: oferir el punt de vista del Bloc-Verds arran de la proposta presentada pel govern municipal per a ser subvencionada amb càrrec a la dotació del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis valencians, l’anomenat Pla Camps.

· El nostre grup considera que un projecte d’esta envergadura (16’2 milions d’euros) hauria hagut d’haver sigut el resultat d’un consens de ciutat.

· El govern municipal no ha buscat eixe consens. Uns dies abans d’acabar el termini de presentació de projectes ha convocat el Consell de Participació i la Comissió de Serveis Bàsics per, a cosa feta, abocar la seua proposta.

· Nosaltres volem oferir a l’opinió pública que hi ha alternatives, des del nostre punt de vista, més interessants que el projecte presentat.

· I nosaltres en plantegem dues.

· Primera. Un projecte de connexió entre la ciutat, el Grau i la platja per un sistema arreplegat al Pla de Mobilitat Sostenible de Gandia que s’acaba de presentar molt més interessant que el tramvia.

· Perquè el primer que volem fer públic és que el nostre grup està a favor de connectar la platja, el Grau i la ciutat amb un sistema de transport ràpid, sostenible i eficaç.

· Però el sistema presentat només resol parcialment els problemes de transport des del Grau fins a Gandia.

· El punt de connexió des del Grau queda molt allunyat d’algunes zones del propi Grau i és inservible per als habitants de la platja, perquè el projecte presentat només arriba fins a l’actual estació de RENFE, a l’entrada del Grau.

· No és, per tant, un sistema de transport alternatiu a l’autobús actual. Els usuaris de la platja i del Grau que no visquen al voltant del cente de salut hauran d’agafar un altre mitjà de transport per a prendre el tramvia que els porte a Gandia.

· A més a més, el projecte no té en compte les recomanacions arreplegades al Pla de Mobilitat Sostenible que el propi ajuntament va encomanar.

· El Pla de Mobilitat recomana un sistema alternatiu al tramvia anomenat metrobús o Bus Rapit Transit Systems que és més barat que el tramvia, té un manteniment més econòmic i oferix una major versatilitat.

· Es tracta d’un sistema formalment paregut a un tramvia articulat, però que circula per una plataforma reservada, que pot abandonar en el moment que faça falta.

· Amb l’adopció d’eixe sistema s’hauria propiciat l’arribada del transport públic net, eficaç i sostenible no només fins a una part del Grau, sinó també a gran part de la platja.

· I si no es volia acceptar esta primera proposta, comptaven amb una segona alternativa.

· I és que nosaltres considerem que s’ha de tindre en compte la jerarquia de necessitats que té la ciutat i si no es pot resoldre la totalitat dels problemes de connexió que es produïxen entre el Grau i la ciutat, convindria pensar en la conveniència d’abordar projectes alternatius que complixen un triple objectiu:

o Donen solució a reivindicacions plantejades repetidament pels ciutadans de Gandia.
o Atenen col·lectius socials ben diversos.
o Fan disminuir l’endeutament municipal, perquè en alguns casos són obres previstes per a ser finançades amb préstecs.

· Es tracta de projectes com la construcció:

o D’una escola infantil alternativa a la Wilson que acaba de ser desocupada per problemes d’habitabilitat.

o D’una altra escola infantil al Grau.

o D’una escola infantil a la Platja.

o Del Centre Social de Marxuquera.

o Del Centre Social de Kentuky.

o Del Casal Jove del Grau.

o Del Centre Cívic de Beniopa.

o De l’escola de Música de Gandia.

o De l’escola de Música de Beniopa.

o Del centre de convivència del Raval.

o Del Retén de la Policia Local.

o De l’Alberg de Transeünts.

o Del Museu Etnològic.

o De la construcció dels ponts de santa Anna.

o De la remodelació de l’edifici de correus per a equipaments culturals.

Podrien ser algunes de les intervencions plantejades.

Nosaltres no podem donar suport a un projecte amb moltes limitacions i que no resol els problemes de transport que actualment té la ciutat.

Un projecte que, a més, no té en compte les alternatives previstes pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Gandia que l’ajuntament va encarregar, que s’acaba de redactar i que a la primera ocasió ja s’ha obviat.

Un projecte que, segons el nostre punt de vista, hauria d’haver sigut fruit d’un procés de divulgació i de discussió més profund per tal de conéixer el punt de vista dels ciutadans i les alternatives que existixen a la solució plantejada.


| Més