EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE GANDIA APROVA L’ESMENA DEL BLOC-VERDS CONTRA LA CONSTRUCCIÓ DE LA DESSALADORA DE DÉNIA

Facund Puig Muñoz, regidor del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, en referència a la proposta d’acord de la moció presentada pel grup municipal popular de l’Ajuntament de Gandia sobre construcció de plantes dessaladores, inclòs com a punt 5.1. de l’ordre del dia del Ple de 29 d’octubre, presenta la següent

ESMENA DE SUBSTITUCIÓ

Que siga substituït el text de la proposta d’acord de la moció presentada pel següent:
"Que l’Ajuntament de Gandia:
1.- Demane al Ministeri de Medi Ambient que:
1.1.- No pose en marxa cap dessaladora fins que es realitze un diagnòstic complet del sistema hídric valencià i s’hagen esgotat altres possibilitats alternatives per a l’ús raonable de l’aigua com la racionalització del procés urbanitzador, el foment de l’estalvi en l’ús de l’aigua, la reutilització efectiva dels cabdals depurats, la minimització de les pèrdues de les xarxes de distribució...
1.2.- Deixe sense efecte la proposta d’ubicació de la dessaladora al terme municipal de Dénia fins que els avanços tecnològics garantisquen que estes instal·lacions no provoquen cap impacte sobre el territori en què s’ubiquen.
1.3.- Una vegada complides les condicions anteriors, consensue amb els municipis i els sectors afectats per la instal·lació la seua ubicació.
2.- Trasllade el present acord al Ministeri de Medi Ambient; a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge; a la societat Aguas de las Cuencas Mediterráneas, ACUAMED; a l’Ajuntament de Dénia; a l’Ajuntament d’Oliva; als sectors afectats (confraria de pescadors de Gandia i de Dénia, associacions d’empresaris del sector turístic)."

Gandia, 26 d’octubre de 2007.

| Més