EL BLOC DE LES PLATGES DEL SUD DEMANA LA SUBSTITUCIÓ DE L'AVANTPROJECTE D'AMPLICACIÓ DEL PORT DE GANDIA PER UN ALTRE D'IMPACTE ZERO SOBRE LES PLATGESPRESENTEN MOCIONS ALS AJUNTAMENTS DE GUARDAMAR, DAIMÚS, BELLREGUARD, MIRAMAR I OLIVA


L'ASSEMBLEA LOCAL DE GANDIA DECIDIRÀ DIMARTS EL SEU POSICIONAMENT


MODEL MOCIÓ


, regidors del Grup Municipal del Bloc Nacionalista Valencià de l’Ajuntament , fent ús de la legalitat vigent, presenten al Plenari de la Corporació, per a la seua discussió i aprovació, la següent
MOCIÓ
Atés que el 6 de maig de 2008 es va publicar al BOE la resolució de l’Autoritat Portuària de València mitjançant la qual se sotmet a informació pública l’avantprojecte de les obres d’ampliació del Port de Gandia, amb l’estudi d’impacte ambiental corresponent.
Vista la moció conjunta que tots els grups polítics de l’Ajuntament han presentat al Plenari on consten sis al·legacions a l’Estudi d’Impacte Ambiental de l’ampliació del Port de Gandia, que són:
La Declaració d'Impacte Ambiental ha de ser posterior a la finalització del "Estudio integral del frente litoral entre las desembocaduras del Júcar y del río Racons para el desarrollo de los proyectos de regeneración y acondicionamiento del borde litoral" amb l'objecte de tindre en consideració les conclusions i actuacions que es proposen per a la regeneració i protecció del litoral al nord i sud del Port de Gandia, i adequar el Projecte i la Declaració de l'Impacte Ambiental a les conclusions de l'Estudi.
No construir la platja del Grau de Gandia basant-se en el model d'evolució emprat en l'EIA i deixar que ella evolucione fins a la seua posició d'equilibri.
Emprar els materials dragats necessaris per a la construcció, sempre que complisquen amb els requisits per a poder ser utlitzats com a arenes d'aportació per a alimentació de platges, per a alimentar les platges a sotamar del Port de Gandia.
Dragatge de les arenes que queden confinades baixos les obres, fins a la profunditat que es considere raonable, sempre que complisquen amb els requisits per a poder ser utilitzades com a arenes d'aportació per a l’alimentació de platges, per a alimentar les platges a sotamar del Port de Gandia.
En cas que el "Estudio integral del frente litoral entre las desembocaduras del Júcar y del río Racons para el desarrollo de los proyectos de regeneración y acondicionamiento del borde litoral" recomane la realització de transvasaments d'arenes des del nord del port a les platges del sud, se sol·licita que les esmentades operacions queden recollides en la Declaració d'Impacte Ambiental.
Adopció d'un Pla de Seguiment i Control segons el model del Laboratori de Ports i Costes de la Universitat Politècnica de València.
Atés que la forma de planta proposada en la solució de l’ampliació del Port de Gandia suposa impactes importants en les platges situades tant al nord com especialment al sud del port, sobretot pel que fa a la dinàmica litoral, ja que implicarà augmentar el procés de recessió del sistema litoral que pateixen actualment les platges de sotamar del port.
Atés que existeixen alternatives d’ampliació que minimitzen molt més l’impacte sobre les platges i fins i tot, no augmenten en cara més el gran dèficit d’arena anual que provoca l’actual trama del Port de Gandia, conegudes com d’impacte "zero".
Atés que totes estes consideracions i argumentacions estan avalades pels diferents informes científics que el Laboratori de Ports i Costes del Departament d’Enginyeria i Infraestructures dels Transports de la Universitat Politècnica de València ha elaborat per als municipis afectats: Daimús, Guardamar de La Safor, Bellreguard, Miramar, Piles i Oliva.
Per tot això, es presenten les següents,

PROPOSTES D’ADDICIÓ
Sol·licitar la substitució de l’alternativa prevista en la Declaració d’Impacte Ambiental de l’ampliació del Port de Gandia per una altra d’impacte zero, és a dir que no agreuge la dinàmica actual del transport sòlid litoral en el sentit nord-sud.
Sol·licitar al Ministerio de Medio Ambiente que les actuacions plantejades en el "Estudio integral del frente litoral entre las desembocaduras del Júcar y del río Racons para el desarrollo de los proyectos de regeneración y acondicionamiento del borde litoral" siguen executades amb anterioritat o si més no, simultàniament a les d’ampliació del Port de Gandia.
Traslladar certificat d’este acord a l’Autoritat Portuària de València, al Ministerio de Medio Ambiente (Demarcación de Costas de Valencia), a l’Ajuntament de Gandia i als ajuntaments afectats amb platges a sotamar del port de Gandia, perquè en prenguen coneixement i tinga els efectes oportuns.

, 29 de maig de 2008
Signat,

| Més