EL BLOC-VERDS SOL·LICITA INFORMACIÓ SOBRE LA PRODUCTIVITAT ASSIGNADA A ALGUNS FUNCIONARIS I ELS CONTRACTES ADMINISTRATIUS A EMPRESES DE SERVEIS

Els econacionalistes volen que es convoque quan més prompte millor la Junta de Portaveus


Josep Miquel Moya Torres, Regidor-Portaveu del Grup Municipal Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia i membre de la Junta de Portaveus, s’adreça a vosté i com a President de l’esmentada Junta de Portaveus li
DEMANA
Que es convoque el més aviat possible l’esmentada Junta perquè se’ns informe de dos temes que han estat polèmics els darrers dies: la productivitat assignada a determinats funcionaris i els distints contractes administratius a empreses de serveis.
Pel que fa a les productivitats, la informació de què disposem prové únicament dels representants sindicals a l’Ajuntament, informació que no hem poguda contrastar amb el govern perquè eixa decisió no se’ns ha explicat en cap lloc. Vosté és coneixedor que el Bloc ve demanant des de fa temps una Relació de Llocs de Treball global i que no som partidaris de decisions puntuals però així i tot no hem opinat públicament perquè desconeixem els motius que justifiquen les productivitats aprovades i el càlcul de les seues quanties.
Sobre els contractes, el Bloc demanàrem una relació, el més aproximada possible, amb esment exprés de les persones contractades amb l’objectiu de saber quines són les funcions que realitza cadascú. Esta demanda l’efectuàrem en el mes d’octubre de 2007 (fa 8 mesos) sense que a hores d’ara, vulnerant el dret a la informació dels membres corporatius, tinguem cap resposta. Suposem que les contractacions deuen estar al llibre registre de contractes i, per tant, és relativament senzill atendre la demanda, sense que supose, tampoc, cap paràlisi de l’activitat municipal. Però entendrà que el fet que passe el temps i no se’ns done alimenta les suspicàcies.
Per tot això li preguem que siga atesa la nostra demanda i es convoque la Junta de Portaveus per informar-nos d’eixes decisions preses o, en tot cas, se’ns facilite per escrit, atenent la legislació vigent, la informació demandada.

Gandia, 20 de juny de 2008Josep Miquel Moya Torres

| Més