EL BLOC-VERDS DEMANARÀ EL SUPORT DEL PLE AL COL·LEGI D'ALMOINES I EL DESACORD AMB LA DECISIÓ DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ DE VALÈNCIA


Sol·liciten que resolga favorablement el recurs d’alçada presentat a favor de la direcció de l’escola
Insten que es legisle la pròrroga de la direcció dels centres educatius públics de forma que hi participe tota la comunitat educativa…

MOCIÓ


Josep Miquel Moya Torres i Facund Puig Muñoz, membres del Grup Municipal del Bloc-Verds a l’Ajuntament de Gandia, presenten al Ple de l’Ajuntament la següent

PROPOSICIÓ
La comunitat educativa, l'AMPA, el Claustre, el Consell Escolar del CEIP El Castell d’Almoines, acordà per unanimitat que l’actual director demanara la pròrroga de la direcció perquè continuara així durant quatre anys més l’equip directiu actual, i poder així seguir i millorar el Projecte Educatiu de Centre.
El citat Projecte Educatiu ha estat reconegut i mereixedor de diverses distincions i reconeixements en l’àmbit de l’educació, en la innovació educativa i en el treball per una escola pública, democràtica i valenciana.
Durant els tres anteriors cursos, el treball del centre ha estat valorat positivament, com ho demostra l’aprovació, any rere any, dels Plans Generals Anuals i de les corresponents memòries.
A pesar del que diem, la Direcció Territorial d’Educació de València ha desestimat la pròrroga de l’actual direcció i ha emès una avaluació negativa. La forma del procediment que s’ha seguit pot vulnerar l’article 24.1 de la Constitució Espanyola perquè, en no conèixer l’informe, els motius i els criteris pels quals s’ha emès dita avaluació, s’hi nega el dret constitucional de defensa.
Més enllà del cas particular a què fem referència, el Grup Municipal del Bloc-Verds considera que l’actuació de la Conselleria va en contra del dret de la comunitat educativa a participar en el nomenament de la direcció dels centres escolars públics i suposa la voluntat de l’administració educativa valenciana de nomenar directors submissos i afins als seus plantejaments pedagògics.
És per tot el que hem exposat que presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD
1.- Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece a la Conselleria d’Educació:
1.1.- Per informar-la del seu suport a la comunitat educativa del CEIP El Castell d’Almoines i del seu desacord en l’avaluació negativa emesa per la Direcció Territorial d’Educació de València.
1.2.- Per sol·licitar-li que resolga favorablement el recurs d’alçada presentat a favor de la direcció de l’escola.
1.3.- Per demanar-li la derogació de la Resolució de 16 d’octubre i la Instrucció de 17 d’octubre sobre criteris de la pròrroga de la direcció.
1.4.- Per instar-la que es legisle la pròrroga de la direcció dels centres educatius públics de forma que hi participe tota la comunitat educativa, amb una comissió més plural i uns barems dels criteris més objectius.
1.5.- Per instar-la al compliment de la Carta de les Bones Pràctiques en l’Administració Autonòmica i Local de la Comunitat Valenciana, recentment aprovada per este plenari, sobretot els punts 2, 5 i 8 on parla de compartir la presa de decisions, de retre comptes de les decisions preses i del Codi Ètic de conducta política.
2.- Que l’Ajuntament de Gandia s’adrece al CEIP El Castell d’Almoines per a comunicar-li el recolzament al claustre, consell escolar i AMPA en totes les accions que inicien per aconseguir la pròrroga de l’actual direcció.
3..- Que l’Ajuntament de Gandia comunique els acords presos a la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana.

Gandia, maig de 2008


Josep Miquel Moya Torres Facund Puig Muñoz


Gandia, 30 de maig de 2008

| Més